י"ח אייר תשכ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

בל"ג בעומר התקיים הפּאַראַד, וכ"ק אדמו"ר שליט"א יצא לערך בשעה 11:10 ודיבר כ-10 דקות.

בעיקר דיבר על מעלת היום וגם הנקודה העיקרית שבשנה זו והיא מצות הקהל שבזמן שביהמ"ק הי' קיים היו מביאים האנשים והנשים והטף, ואע"פ שחרב ביהמ"ק בכ"ז הביהמ"ק שבלב כאו"א לא בטל. אח"כ דיבר על המצב בא"י שמה שהם יכולים לסייע ליהודים הנמצאים באה"ק הוא שילמדו פסוק אחד יותר בתורה וגם ישפיעו על חבריהם, וגם היו הרבה ברכות בזה. הביא הפסוק "ונתתי שלום וגו' וישבתם לבטח וגו'", עד שבסוף סיים שיקויים "ואולך אתכם קוממיות" ובקרוב יבוא משיח והסיום היה "אמן כן יהי רצון".

את כל הענין אודות א"י דיבר בקול רם מאוד, בצעקה, ופניו הק' היו אדומות.

אחרי שגמר לדבר התחילו הילדים לעבור לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, ולהרבה ילדים נופף ידיו הק' לשלום ועמד עד הסיום בשעה 12:20.