קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ב תשרי תשל"ח


יום שלישי, שמיני עצרת

לערך בשעה 9:30 אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לריל"ג שיסדרו עבורו מנין לשחרית וגם קריאת התורה. תפילת שחרית התפללו בשעה 10:00 במנין מצומצם בג"ע התחתון, וכ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל כשהוא שוכב על המיטה. כשהגיעו לקריאת התורה, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שיעלה למפטיר, אך יעשה זאת בעודו יושב על המיטה וכן היה (אף שהרופאים לא היו מרוצים מכך, כי לדעתם זה מכביד על הלב). קריאת התורה התקיימה בחדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א על הסטנדר של כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עלה לתורה ואמר את ההפטרה בישיבה (אך בברכות ההפטרה התרומם קצת). את ההפטרה אמר בקול רם ויכלו לשמוע גם בגן-עדן-התחתון, שם התפללו תפילת מוסף כשדלת החדר נשארה פתוחה. אחרי ההפטרה אמר "יזכור" בעמידה, ואח"כ שכב שוב במיטה. ב"הוא אלוקינו" וב"אתה בחרתנו" רמז בידו שיש לשיר ע"י שהכה קלות על המטה.

אחרי התפילה התחיל לשיר "ושמחת בחגך" (ורמז בידו לשיר כנ"ל) ואח"כ ביקש שכל המתפללים יעברו לפניו ובירך את כולם ב"גוט יום טוב". לכהנים אמר "יישר כח". לרב שמערל גורארי' (מתל-אביב) הורה לדבר עם הגבאים אודות מכירת המצוות בשבת בראשית.

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לריל"ג: "מען זאָל ניט פאַרגעסן גיין משמח זיין אידן בביהכ"נ כו'" ושילכו לשם "מיט אַ שוטרעם", וכן תפילת מעריב וההקפות (בערב) יהיו בשמחה "און אַזוי אויך מאָרגן און דער עיקר מיט אַ שטורעם", והוסיף שאלו שרוצים לעשות לטובת בריאותו שילכו לשמח יהודים.

באמצע תפילת שחרית נודע לקהל הרחב שהי' בביהכ"נ הגדול שהרופאים קבעו שהמצב הולך ומשתפר. אחד השלוחים מאנגליה (ר' נ.ס.) הכריז שכולם מקבלים על עצמם להשתפר ומבקשים מהקב"ה שישלח בקרוב רפואה שלימה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, וכמו"כ אמרו פעמיים "מי שברך" לרפואת כ"ק אדמו"ר שליט"א – פ"א אמר ר' ז.ש. ובפעם השניה אמר הבעל-קורא הרב שוסטערמאַן. בקשר למפטיר (שנהוג שכ"ק אדמו"ר שליט"א מקבלו), אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שיתנוהו לרב, ונתנוהו לב דוד חנזין מאה"ק (כי לא היה רב מכובד אחר וגדול ממנו).

אחרי התפילה ירד ר' לייבל ביסטריצקי וסיפר אודות מה שהיה במשך התפילה, ומצב הרוח של הקהל התרומם.

במהלך התפילה של כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע הד"ר ווייס משיקאגו, שאף הביא עמו כמה מכשירים מביה"ר שלו, שבאמצעותם יוכלו שם לבדוק את תוצאות הבדיקות שיעשה כאן. מספרים שכאשר הגיע ל-770 פרץ בבכי ואמר: תמיד ידענו שכ"ק אדמו"ר שליט"א מחולל נסים ונפלאות לחולים וכו', ואני בעצמי נוכחתי בכך כשטיפלתי בכמה רופאים שכ"ק אדמו"ר שליט"א שלח אלי להתרפאות, אך כעת עלי לבוא ולרפאות את כ"ק אדמו"ר שליט"א. כשנכנס לחדר ונבהל לראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א בעזה מצב, אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א (שהבחין בכך) שרוצה שיטפל בו כמו בכל פציינט רגיל (דיבר איתו באנגלית).

מספרים שעצם הגעתו של הד"ר ווייס גרמה לכ"ק אדמו"ר שליט"א להיות במצב רוח מרומם. הד"ר ווייס אמר שאמנם קשה לטפל בחולה כשאינו בביה"ר, אבל זה אפשרי. על עצמו אמר שאינו רופא גדול, אבל יודע מהו "רבי" ולכן מקווה שיוכל לתת את הטיפול הטוב ביותר. הוא אמר שיישאר ליד כ"ק אדמו"ר שליט"א עד אשר יבריא. הוא אף אמר שיש לשמוע לדעת כ"ק אדמו"ר שליט"א ולאפשר לו להישאר בחדרו, ומנה כמה מעלות בכך: כאן יהי' הטיפול עם רופא צמוד, כ"ק אדמו"ר שליט"א יוכל להביע דעתו על הטיפול וגם לא יצטער מהריחוק מהחסידים.

וכך הי' סדר הבדיקות: אחרי שהתקבלו תוצאות הבדיקות היו מראים אותן לכ"ק אדמו"ר שליט"א שהי' קובע איך ומה צריך לעשות. הרופאים אמרו שאומר הכל בדיוק מתאים לשיטות הרפואה.

במהלך הבדיקות אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לריל"ג שהוא מעוניין לעשות קידוש ולאכול סעודת יו"ט, וכן היה (הרופאים התנגדו לכך, אך הד"ר ווייס אמר שצריך לתת לכ"ק אדמו"ר שליט"א לעשות קידוש).

הגיע גם רופא מקליוולנד, בעל-תשובה, וכשנכנס אמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א שכעת כשרואה את מצב כ"ק אדמו"ר שליט"א חושב הוא שחילל יו"ט בזה שבא. כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו שעדים שבאו לעדות החודש לפעמים קרה ובאו באמצע יו"ט ובכל זאת קיבלו אותם הבית-דין, ועד"ז כאן, בכדי לרפאות יהודי מחללים גם על ספק.

כ"ק אדמו"ר שליט"א שאל את א' הרופאים (שבא לקחת דם לבדיקה): מה גורם שהדם ייצא – המחט (הזריקה) או הריקנות שבו ("וואַקיום") המושך את הדם מהגידים? הרופא ענה שזהו הריקנות. כ"ק אדמו"ר שליט"א סיפר לו: פעם התעניינתי בכך, כי מישהו בא אלי וטען שהוא "ריק" ואינו שייך לכלום. אמרתי לו שאדרבה, דבר של ריקנות מושך לתוכו בכח חזק יותר, וממילא הוא כלי לכל עניני טוב וקדושה. וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א: הרי בשמיני עצרת הרבנים אומרים "סערמאָנס" (נאומים), ומכיון שאינני מורשה לדבר, הנני אומר את מה שאמרתי ואתה תמסור לשאר.

הרופאים ביקשו שכל הניגונים והריקודים יהיו רק בבית הכנסת הגדול (ולא ליד חדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א), בכדי לתת לכ"ק אדמו"ר שליט"א אפשרות לנוח. בשעה 4:00 שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א את הריל"ג מדוע אינו שומע שמחת יו"ט, והשיב שזהו מחמת מה שהרופאים ביקשו. השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: ככל שאשמע שמחת יו"ט זה יוסיף בהחלמתי, ולכן תדאג לכך שאשמע את השמחת יו"ט".

הריל"ג מסר זאת לרופאים, והללו אמרו שא"כ, יש לעשות כרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א. הריל"ג הודיע זאת לקהל ותיכף ומיד התחילו לנגן ולרקוד ליד חדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

הרבנית היתה יורדת כל שעתיים לראות מה המצב, ומספרים שכשהיתה נכנסת לחדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א היו פניו נראות כרגיל.

באמצע היום שאלו שוב את כ"ק אדמו"ר שליט"א באם רצונו לנסוע לבית הרפואה, והשיב שכבר הביע את דעתו.

מספרים גם כי הרופאים שאלו את כ"ק אדמו"ר שליט"א מדוע לא סיפר כבר לפני כמה שבועות שמרגיש כאבים בלב, וכ"ק אדמו"ר שליט"א ענה שבכל פעם כשהרגיש כאב עשה לעצמו עיסוי ("מאַסאַדז'" והכאב חלף. כעת אמר להם כ"ק אדמו"ר שליט"א שלא יפרסמו את המצב באם ישתנה לרעה.

אחת שעבדה כמשרתת בבית אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע וכעת סידרה משהו בחדר כ"ק אדמו"ר שליט"א ביקשה רשות לשאול משהו. כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר שיכולה לשאול והיא שאלה אם מישהו אחר הי' באותו מצב והי' שואל את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם לנסוע לבית-הרפואה, מה הי' עונה לו. כ"ק אדמו"ר שליט"א השיב לה בשאלה: "וואָלט ער מיר געפאָלגט?" וכשענתה שכן המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א: "במילא דאַרף מען מיר איצטער אויך פאָלגן" [לפי יומן אחר היה זה א' הרופאים ששאל זאת, והשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א שאינו מחויב לענות על "לו יצוייר"]...

אחה"צ אמר הרב שלמה אהרן קזרנובסקי לריל"ג שבכל שנה יש לו חזקה למסור שני בקבוקי משקה, ולכן ביקש לעשות זאת גם עתה. כ"ק אדמו"ר שליט"א הסכים לזה, והרב קזרנובסקי נכנס יחד עם הריל"ג. כשנכנס, איחל לכ"ק אדמו"ר שליט"א רפואה שלימה ופרץ בבכי וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו: "ס'איז דאָך אַ סתירה צו ושמחת בחגיך, מ'וויל דאָך אַז מיר זאָל צוקומען אין בריאות, איז דאָס דווקא דורך מרבה זיין בשמחה. בכיות איז נגד רצוני", ונתן לו את שני בקבוקי המשקה [לפי יומן אחר, הוכנסו בקבוקי המשקה עוד לפני החג] והורה שבלילה תתקיים התוועדות כרגיל, שבודאי לא יחסרו בה דברי תורה, התעוררות ושמחה, ושאחרי' יערכו את ההקפות ושיהיו בשמחה ושלא יגרע משמחת החג. כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה שישקו מהמשקה שנתן ביום, שלא יהיה כ"מכין" כו'.

כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה לרש"ג – דרך המזכיר הריל"ג – שאת הפסוקים מ"אתה הראת" ימכרו הערב לטובת ישיבת תומכי תמימים, כרגיל מידי שנה, בלי שינויים, ואת השתתפותו יתן כ"ק אדמו"ר שליט"א בדולרים בודדים ואלו שיקנו פסוק יקבלו דולר אחד.

במשך היום לקה כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתקף לב נוסף, אך לא כה חמור כמו הקודם. למנחה ומעריב לא היה מנין (רק להקפות), ובליל שמחת תורה נח כ"ק אדמו"ר שליט"א במשך רוב הלילה.

ליל שמחת תורה

רוב הקהל הלך לבתי-כנסיות, השנה גם למקומות מרוחקים ביותר לאור ההוראה שילכו עם "שטורעם", לשמח יהודים בשמחת החג. אלו שהלכו לבתי כנסיות בשכונת קווינס הלכו גם לאוהל (כנ"ל), היות וזה לא רחוק מהמקום שהלכו. בשעה 9:00 התקיימה התוועדות חסידית בהשתתפות זקני ומשפיעי אנ"ש. הרב מרדכי מענטליק חזר על שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מי"ג תשרי והרב יואל כהן לימד שיחה משמח"ת. בהתוועדות זו חילקו את המשקה שנתן כ"ק אדמו"ר שליט"א לרב קזרנובסקי. הכסא של כ"ק אדמו"ר שליט"א ניצב במקומו ליד שולחן ההתוועדות. באמצע ירד הד"ר ווייס שרצה להגיד כמה מילים באידיש דווקא. הוא בירך את כ"ק אדמו"ר שליט"א ואמר לקהל שהמצב כבר יותר טוב.

בזמן הזה שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א את המזכיר הריל"ג האם הלכו לשמח בבתי-כנסיות וענה הלה שכן. כ"ק אדמו"ר שליט"א המשיך לשאול "וואָס טוט זיך אונטן? (בבית-הכנסת)" וענה שמתוועדים החל מהשעה 9:00. שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א: "מיט אַ שטורעם?" והוסיף שימסור שאמר שיתוועדו "מיט אַ גרויסן שטורעם".

אחרי ההתוועדות התחילו במכירת ואמירת פסוקי "אתה הראת". בדרך כלל נהוג שבלילה זה מתכבד כ"ק אדמו"ר שליט"א לומר את כל פסוקי "אתה הראת" בפעם הראשונה, ובשני האחרים בפסוק ראשון ואחרון. גם הפעם נהגו כך וכל הקהל אמר פסוקים אלו (כל הקהל השתתפו בקנייתם לזכות בריאותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א). את הפסוק "ופרצת" קנו התמימים בסך של 770 דולר (כ"א השתתף בסכום של 5 דולר). אחרי כל פעם שסיימו את "אתה הראת" שרו ורקדו "לשם שמחת יו"ט", לאור הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א שהכל יתנהל כרגיל בלי שינויים. בהקפה ראשונה ושביעית רקד הרש"ג לבד. הלילה הגיעו ל-770 אנשי הקונסולי' הישראלית והתכבדו באמירת פסוקים. אח"כ נערכו ההקפות כשבין הקפה להקפה רקדו ושרו משך זמן. השמחה היתה למעלה מהגבלות – לאור בקשת כ"ק אדמו"ר שליט"א. שרו את הניגון "זאָל שוין זיין די גאולה" והחליפו מילים אלו במילים "זאָל שוין קומען די רפואה, דער רבי זאָל געזונט זיין" ואחר-כך החליפו למלים "דער רבי איז געזונט, משיח זאָל שוין קומען", וכך שרו במילים אלו במשך כמעט שעה שלמה בריקודים.

באותו זמן קם כ"ק אדמו"ר שליט"א ממיטתו ועמד על רגליו ואמר שעושה זאת בכדי שהריל"ג יוכל למסור לקהל שהוא מרגיש טוב "באופן גלוי". כששמע את הניגון הנ"ל (בעת שפתחו את הדלת מפעם לפעם) אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לרופא: "דאָס איז חסידים". כששאלו את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם הרעש מהשירה אינו מפריע לו, וענה: "עס איז אַ געשמאַקע מוזיק".

אחד הרופאים אמר שאם ידעו הקהל כמה נחת רוח גרם ניגון זה לכ"ק אדמו"ר שליט"א היו מנגנים אותו כל הזמן [ביומן אחר נרשם שאמר שאם החסידים היו רואים את החיוך של כ"ק אדמו"ר שליט"א היו קונים את כל המשקה בניו יורק, ועד"ז אם היו רואים את ההבדל שבין שמע"צ לשמח"ת לא היה מספיק כל המשקה בניו יורק].

בבית-הכנסת נמשכו ההקפות עד אור הבוקר. נודע שכ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל ערבית ביחידות, קידש ואכל משהו.

לערך בשעה 1:00-2:00 אחרי חצות הלילה נערכו הקפות בתוך חדר כ"ק אדמו"ר שליט"א, כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מחזיק בידו ספר-תורה.

אומרים שכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר הלילה: "וויפיל מען האָט זיך געפילט היינט אפילו אַ מיליאָן מאָל בעסער ווי נעכטן איז דעם צווייטן טאָג (מאָרגן) קען מען נאָך אַלץ פילן בעסער".