א' אדר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני בדר"ח אדר

לתפילת מנחה יצא כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 12:42. חתן קיבל הסידור מידו הק' ולאחמ"כ הורם המסך והתפללו תפילת מנחה. עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת.

עם פתיחת הוילון התרומם מעט כ"ק אד"ש מה"מ והתקרב למרפסת לראות את כולם, ואף תפס במעקה בידו הק' ע"מ לראות עוד יותר קרוב. לאחמ"כ עודד בתנועות ראשו הק' את השירה, ולאחר שניות ספורות החל לעודד בתנועות חזקות ומהירות קדימה, אחורה ולצדדים, לאחמ"כ הפסיק לרגע ושוב התרומם והביט לעבר הקהל למטה והמשיך לעודד. לסיום פנה לעבר הריל"ג וסימן גם בתנועת ידו הק' לסגירת הוילון [יצויין שבדרך כלל, ובפרט לאחרונה, הדבר בולט ומודגש שברגע הפתח הוילון, מיד מתקרב למרפסת ומתרומם מעט ומביט לעבר הש"צ והקהל שמסביבו, ולאחר שמסמן לסגור הוילון - בעוד שמושכים הוילון - ממשיך לעודד בתנועות ראשו הק']. משך זמן הגילוי הי' למע' מ-2 דק'. השעה היתה 12:56.

בשעה 5:55 נודע ע"ד תפילת מעריב (בעוד 10 דק'), ובשעה 6:09 נכנס הרבי לחדר המיוחד. עם סיום התפלה (6:18) הורד המסך, ושום תזוזות לא נראו במרפסת, הקהל החל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', ובינתים עוברת דקה ועוד דקה והקהל מתוח מרגע לרגע... אך הצללים הראו שהרבי נמצא בחדר, והדבר הי' לתעלומה. כעבור 4 דק' יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, וברגע הפתח הוילון גברה השירה, בתמיכת ה'אורגניסט' שמנגן בכל תפלה. כ"ק אד"ש מה"מ עודד בתנועות קלות בראשו הק', עצם עיניו כמ"פ והמשיך לעודד השירה, וכרגיל, התקרב למעקה המרפסת והביט לעבר הקהל שעמד למטה. וכך חזר על עצמו כמה וכמה פעמים, כש'ביני לביני' מעודד השירה בתנועות ראשו הק'. כעבור 2.40 דק' סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 6:24.

גם הערב התקיימו ריקודים ב-770 במזרחו של בית הכנסת, בין השעה 9:30 לשעה 10:30, כשהמארגנים דואגים גם לגשמיות כמו בייגעל'ס ושתי', יחד עם לחיים שמחלק הרב ש.ב. ליפסקער לרוקדים, ויחד עם זה נכנסים לשמחת חודש אדר.

האירוע הראשון בחלק החדש שנבנה (בשלב א', כנ"ל) ב'בית רבנו שבבבל' (עוד בטרם הושלמה הבני' לחנוכת הבית), נערך היום. הנהלת הקרן הוקירה תודה להשליח הרב שמואל אזימוב, שבעזרתו הרבה גייסו כמה מאות אלפי דולר בצרפת לבנין בית רבנו שבבבל, ועתה מצאו לנכון לערוך עבור בנו החתן מסיבת 'שבע ברכות' לכבודו ב'בית רבנו שבבבל'. הי' אוכל כיד המלך, ורבים מהתמימים מצאו מזור לנפשם. חבר ועד הבנין וגבאי 'בית רבנו שבבבל' הרב זאב כץ הנחה את המעמד ודיבר במעלת המשפחה. כן הזכיר את יו"ר הקרן הרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק שנבצר ממנו להשתתף.