א' אייר תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

ש"ק פר' תזו"מ א' אייר ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 7:40 ירד לתפילת שחרית ב-10:00 כשהש"ץ אחז באמצע 'פסוקי דזמרה' אד"ש רק אחז ב'ברוך שאמר', אד"ש לא התיישב כפי הרגיל בפסוקי דזמרה אלא רק מ'ברכת יוצר אור'-'ברכו' וכשהש"ץ אמר 'ברכו' אחז את 4 הציציות בידיו כרגיל א' בין האצבע לאמה וא' בין הקמיצה לאמה. ב'א-ל אדון' הש"ץ ניגן ואד"ש הורה בידו הק' להגברת השירה. וכן ב'ממקומך מלכינו תופיע' ניגן 'מלכתחילה אריבער' ואד"ש הורה להגביר. וכן ב'הלל' "אלי אתה" ו"הודו לה'", במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" וכן ב"אתה יצרת" ניגון של "אתה בחרתנו".

התוועדות 1:30-6:20 דיבר שהשבת הוא שבת יחד עם ר"ח שזה צ"ל ההוראה שכל ענין צ"ל באופן של חדש וישנם כאילו הטוענים איך אפשר שיהי' הכל באופן כמו חדש מילא אם הי' ניסים שהם למעלה מהטבע הרי זה הי' פועל עליהם אבל בדרך הטבע אין משהו חדש שירגישו את העניינים ויפעלו באופן של חדש. וע"ז אמר אד"ש [ אמר בנוגע לשינוי השמש שוטה שכמותך וכו'] פרא אדם שחושב כך וזהו היפך שכל אנושי ואפי' היפך שכל הבהמה... כי הרי בכל יום ויום הקב"ה מחזיר לו את נשמתו באופן חדש וכפי שכותב אדמוה"ז בתחילת סידורו השווה לכל נפש מהילד הקטן שכבר שייך לומר מודה אני. שבתחילה שקם יתבונן בגדלות הבורא שעומד ע"י והרבי אמר שילד קטן לא יודע "שמות" ויודע שהכוונה על עצמות ומהות שמניח עליונים ותחתונים ועומד ע"י מיטתו לעבן זיין בעטאל'ע, א"כ אין נס יותר גדול מזה ... כך הוא בא בטענה געוואלד, שא"כ מיד שמתעורר ילמד מאמר חסידות ויתבונן בגדלות הבורא וע"ז אומרים לו שלא כך. אלא מיד שקם יגיד מודה אני ויטול ידים אח"כ יגיד ברכות וברכת התורה שזהו חלק מתורה שבכתב וחלק מתושב"ע ואח"כ ילמד מאמר חסידות, ומכ"ש מהדברים הגשמיים, אם בנוגע לשתי' כוס בבוקר כשקם הרי אצלו זהו דבר פשוט ועד כדי כך זה נעשה אצלו טבע שני וכבר הוא לא יכול בלי זה א"כ הוא חייב לשתות ומותר לו לשתות מצד שחייב זה לרפואה וכפי שידוע שיותר טוב לאכול בשביל להתפלל מאשר להתפלל בשביל לאכול. וכמובן כ"ז שיכול לשתות זהו אחרי ברכות ולא ח"ו לפני ברכות, וכן הוא בנוגע להנ"ל שילמד חסידות אחרי ברכות וכו'. וכן אמר הרבי ובוודאי שמע מאמר חסידות ושיחות מנשיא דורנו מו"ח ובוודאי שהדברים פעלו עליו ובשבת ר"ח העניינים ששמע יפעלו עליו, היות ובוודאי שאינו מתנגד רק השאלה כמה הוא חסיד וכמה הוא מקושר ובוודאי שפעל עליו אפי' שראשו בקאלוש'ן [בקארפאד] . בהתוועדות הרבי דיבר ע"כ שכבר עבר שבוע מחג הפסח ועדיין לא עשו כינוס לילדי צבאות ה'. חוץ מכמה אחדים שעשו בהצנע לכת וכיו"ב. רק שרוצים שיהי' שיחה ואח"כ יכניסו אותה לעשות הערות ואח"כ ידפיסו זאת ואח"כ יוכל לשים אותה על המדף אבל בנוגע לפועל לעשות כינוסים והרי ישנם שיחות קודמות הרי לא לומדים זאת...

בסוף ההתוועדות הרבי עשה סיום על התניא לכבוד סיום ספר התניא ברדיו שייתקיים מחר בזאל של "אהלי תורה" וזה כבר 22 שנים שאומרים שיעור תניא ברדיו והרבי אמר שהתניא מסתיים בוכו' שזה מראה שכשגומרים הרי אין לזה בעצם סוף והתורה היא בלי גבול אין סוף וכשמתחילים שוב מהתחלה הרי זה באופן אחר לגמרי ביותר הוספה וכו'. והרבי נתן לר' י"י ווינברג בקבוק משקה עבור הסיום ומזג מכוסו לבקבוק אח"כ נתן לו לומר 'לחיים' וכן ציוה שיכריזו על הסיום וכן שיכריזו על כינוס צא"ח היום במוצש"ק. אח"כ התחיל אד"ש ניגון ההקפות של אביו אח"כ ציוה לנגן 'מלכתחילה אריבער' ובבבא האחרונה הורה בראשו הק' לנגן 10 פעמים. אח"כ ציוה לנגן ניגון ההכנה וניגון אדמוה"ז-ד' בבות. אח"כ 'ניזוריצ'י כלופצי'. בראשו הורה להגביר השירה. וכן באמצע ההתוועדות כששרו "נודע ביהודה" הורה בראשו להגביר השירה. באמצע הורה לילד שאמר לחיים שיוסיפו לו עוד יין בכוסו. אח"כ תפילת מנחה אחרי התפילה התיישב אד"ש לומר פ"ב בפרקי אבות אח"כ התחיל "ווי וואנט משיח נאו". והורה להגביר. יצא למעריב 7:20 אח"כ נסע לביתו. שרו והורה להגביר השירה.