א' אייר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי א' אייר - אני ה' רופאיך

קריאת התורה התקיימה כרגיל, כשכל הדלתות פתוחות.

היום ביקרו אצל כ"ק אד"ש מה"מ ד"ר מור וד"ר גוטיע (הצרפתי), ומסרו באריכט (עדכון) מהמצב הבריאותי, לפי ראות עיניהם, כתוצאה מהצילומים שנעשו יום קודם לכן, באמצעות ה'טרוק'.

בבדיקתם העלו, כי ענין זעקות הימים האחרונים אינו גופני וכל הבדיקות מראים תוצאות טובות. כמו"כ נראה אשר ישנה התקדמות כלשהיא, ומקוים שתמשיך עוד יותר.

לאחר ביקורו של הד"ר מור, שאלו א' מחברי המזכירות אודות מצבו של הרבי, ובהתייחסו לכאבים אמר הד"ר כי זהו דבר רגיל, ובאשר לבריאות - באופן כללי - ישנו שיפור והתקדמות. אך יחד עם זאת צריך לצפות ולקוות למצב תקין לחלוטין.

לאור המצב האחרון, מתקיים ב-770, בזאל למעלה, מידי ערב בשעה 7:30, מנין לתהילים, לפי החלוקה לימי השבוע.

"התוועדות חברים" - ב' אייר

ההתוועדות המסורתית של צעירי אגודת חב"ד התקיימה, כמדי שנה, בתאריך הקבוע לכך - ב' אייר, "תפארת שבתפארת".

מסתבר כי לא רק התאריך מאפיין את ה'מסורת' של ההתוועדות, אלא גם מנחה ההתוועדות - כמו תמיד - חבר הכולל. וכך סיפר הרב דוד רסקין, מנהל צא"ח: ההיסטוריה שייכת למזכיר חדקוב, שעורר והעיר, שמאחר ותלמידי הכולל מתכוננים לצאת בשליחות כ"ק אד"ש מה"מ, וזה כל עניינם, ובזמן שהותם בכולל מתחנכים על ברכי השליחות - בפועלם, בשליחות צא"ח, בבתי-מרפא ובבתי-כלא וכד', שזהו ענינו של צא"ח; לכן איפוא מן הראוי שא' מחברי הכולל בדווקא ינחה את הכינוס, וידווח בפרוטרוט וכאחד מתוכם על הנעשה.

את הכינוס הנחה חבר הכולל, הרה"ח ר' מנחם מענדל כהן שי', ובראשית הערב השמיעו קלטת משיחת כ"ק אד"ש מה"מ - ב' אייר ה'תנש"א.

אח"כ לימד הרה"ח ר' שלום מורוזוב משיחה מסויימת.

לאחמ"כ התכבד המשפיע הראשי דקראון הייטס, הרה"ח ר' אלי' חיים שי' רויטבלאט, שנשא דברי התעוררות ודיבר על אחת הנקודות שעורר כ"ק אד"ש מה"מ במכתב היסוד של צא"ח, ועורר הנ"ל על הענין של עבודה עם עצמו ועבודה עם הזולת, במצוות מעשיות, יר"ש וכד'.

יו"ר צעירי אגודת חב"ד המרכזית, הרה"ח ר' דוד שי' רסקין, דיבר במעלת היום דב' אייר - כפי מצינו שהאדמו"ר הקודם החל לכתוב הס"ת של משיח בב' אייר (תש"ב) דווקא. הרב רסקין שב ועורר אף הוא, ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ במכתב היסוד - בענין העבודה עם עצמו והעבודה עם הזולת, שזהו התפקיד של צא"ח! וא' הנקודות שהרבי עורר - שהדבר הראשון בעבודה עם הזולת הוא חזרת דא"ח ברבים.

הרבי אמר פעם (לפני 25 שנה) להר' חיים גוטניק, ב'יחידות', שאם כולם היו חוזרים דא"ח, משיח כבר הי' בא.

כן סיפר: בשבת מברכים אייר ה'תשט"ו ייסד הרבי את המוסד צא"ח, כידוע, ובשנה לאח"ז, כשעלו לקחת משקה בקשר עם ההתוועדות והודיעו שזה בשייכות להתייסדות צא"ח בשבת מברכים אייר - ענה הרבי: "לא בשבת מברכים, אלא בב' אייר שאז היתה ההתייסדות".

דבר נוסף, מעניין אף הוא, גילה הרב רסקין וסיפר: הי' זה בעודו בחור בישיבה, כאשר יחד עם הת' (הרה"ת ר') גדלי' שי' קארף נכנסו בב' ניסן אל כ"ק אד"ש מה"מ וביקשוהו שיתוועד עם התמימים, "יומא דקא גרים" - וכ"ק אד"ש מה"מ השיב להם כי יתוועד בחודש לאח"ז, בב' אייר...

במשך השנים היתה אף 'הוראה' שביום זה יקיימו התוועדויות גם בשאר הסניפים.

לקראת י"ד כסלו תשי"ט, במלאות שלושים שנה לחתונת כ"ק אד"ש מה"מ, באו בהצעה ורצון לתת מתנה לכ"ק אד"ש מה"מ: להדפיס שיחותיו הק' (דבר שלא הי' נהוג ונפוץ עד אז...) והרבי השיב בחיוב, ואמר, ש"זהו עניינם" (של צא"ח). אלא שמאוחר יותר, עפ"י בקשתו של א' מזקני החסידים, נתן כ"ק אד"ש מה"מ רשות מיוחדת להקים 'ועד להפצת שיחות', כגוף נפרד...

אחרי הדברים האלה, מסר הרב רסקין דו"ח מהתהלוכות שהתקיימו בחג השבועות, ובמשך כל השנה ("הקהלת קהילות"). כן שיתף את הקהל בתכניות לטווח הארוך. יחד עם זאת עורר על כך שכמה שיותר מאנ"ש והתמימים יראו ליטול חלק בפעילות, וכל הפעולות צריכות להיות חדורות עם ענין המשיח.

כן דיבר בשבחם של קבוצת התמימים שפירסמה את ביאת המשיח ברחבי ארה"ב ועוררה הדים...

מנהל צא"ח, הרב שמואל בוטמאן שי', מסר דו"ח מהמסיבה שעשו בעיר 'אלבני', בירת ניו-יורק סטייט, ובין הדברים - שהכריזו על 92 ימי חינוך נוספים במעגל השנה, בקשר עם י"א ניסן. האירוע כובד במעמד סנטורים ומושל מדינת ניו-יורק, מר מריו קומו, שבתוך דבריו אמר, שכשאנו עושים מאזן שנתי כמה כסף הוקצב לבתי מרפא וכמה לבתי כלא וכד', הרי החסכון הי' כה עצום אילו עמדנו עתה בימות המשיח, כאשר לא יצטרכו לכל הדברים האלה... ובעצם, הוסיף קומו, אז גם לא יצטרכו אותי ואהי' מחוסר עבודה...

לאחר מכן עלה הרב כתריאל קסטל, מארגן הפגישות ע"י צא"ח, ומסר דו"ח על ההצלחות הגדולות שנקצרו ב'פגישות' שמתקיימות מפעם לפעם. כן הזכיר ע"ד האסיפה החשובה של רופאים מהאיזור, שתתקיים אי"ה בשבוע הקרוב, והתקוה בע"ה שהיא תניב פירות ופירי פירות.

הרב טובי' טלדין, ראש השלוחים מ'לונג איינלד', מסר דו"ח מהפעולות בעירו בעניני משיח.

הרב ירחמיאל בנימינסון מ"צבאות השם" [= מוסד שהוקם ע"י צא"ח בהוראת כ"ק אד"ש מה"מ, ולאחר 5 שנות פעילות במסגרת צא"ח, קבע ברכה (שם) לעצמו] - סיפר על התערוכות הגדולות שעושים לילדים (ב'מנהטן').

הרב שמעון העכט ממוסד של"ה הזכיר למשתתפים על האירוע הגדול ש'בפתח' - 'ל"ג בעומר פאראד', שבקביעות שנה זו יחול ביום ראשון, ומבקשים מכל אחד ואחד להשתתף בגופו.

הרב יעקב שטרן, תושב השכונה, שהי' בקשר עם אנשים 'מבחוץ', הביא את תגובותיהן החיוביות - פרי ביקוריהם של הטנקיסטים ופעילי צא"ח בעירם.

יצויין כי במהלך ההתוועדות חולק ממשקה של כ"ק אד"ש מה"מ.

ההחלטות שנעלו את ההתוועדות, עוררו ע"ד כמה ענינים של פועל: א) אחדות בין איש לרעהו שצריכה לשרור בתוכינו, ובפרט בימי הספירה. ב) ללמוד ענינים של גילוי המשיח. ג) לימוד פרקי אבות.