א' אלול תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' בדר"ח אלול: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15, הביט בחומש גם אחרי קריה"ת. בשעה 10:45 נכנס ליב גרונר והודיע לשלמה אורנשטיין שאד"ש מחכה עליו, והי' שם כשעה. לפני מנחה הודיע אד"ש שיאחר כרעב שעה, ונכנס למנחה 3:35. נסע הביתה עם חדקוב ביחד 6:15, חזר 7:20. למעריב נכנס 9:30. בשעה 11:50 נסע אד"ש הביתה עם הרבנית.

ר' שלום מארוזוב התוועד ואד"ש הביט בפנים. היום קיבלו הבחורים מא"י שהכרטים לא נסדרו ושיחזרו בהקדם ושיענו במברק. גם היום לא אמר אד"ש במנחה לפני עלינו לדוד אורי.