א' אלול תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני, בדר"ח אלול

אמש פורסם ע"ד מבצע מיוחד למשכימים לסדר חסידות (כיבוד גשמי בשפע וכו') שיהי' מהיום ועד סוף השבוע, וכתוצאה היה 770 מלא וגדוש מהרגיל.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. הניגונים בהלל כאתמול. קריה"ת היתה על הבימה הגדולה וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה רביעי. יצא בשעה 11:01 וחזר כעבור רבע שעה – 11:16.

אחרי התפילה (והכרזת ה"יחי") תקע הש"ץ (ר' שד"ב קיובמאַן) את התקיעות הראשונות של חודש אלול. סיום התפילה 11:40.

היום הוא יום אידם של הגוים השחורים ("לייבור דיי") ובחוץ נערכו תהלוכות וכו' והרעש האדיר נשמע לפעמים גם בתוך ביהכ"נ. שוטרים עמדו בחוץ והקימו מחיצות כדי שהגויים לא יוכלו להתקרב לבנין, ושלט גדול נפרס עם מסר אודות בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח ע"מ לפרסם "לכל באי עולם".

בעקבות הנ"ל, אורגנו היום שיעורים מיוחדים במשך היום כדי שהתמימים לא יצטרכו לצאת החוצה (בבחי' "ומפתח אוהל מועד לא תצאו"): בבוקר אחרי שחרית – לימוד חת"ת עם ארוחת בוקר, בצהריים – השיעור הקבוע ברמב"ם ובהפסקת הערב (7:00) – לימוד עניני גאומ"ש בחברותות עם ארוחת ערב.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:15; סיום התפילה 3:29. אחרי התפילה אמרו תהילים לשלימות אה"ק ולדידן נצח ב-770 עד 3:37.

למעריב נכנס בשעה 9:30; סיום התפילה 9:41.

בשעה 10:45 לערך החלה התוועדות "פינת החי" השבועית של התמימים, יחד עם מסיבת סיום הלכות אישות ברמב"ם. פתחו כרגיל בלימוד עניני גאומ"ש מתוך קונטרס "יחי המלך" השבועי, לאחר מכן ערך א' התמימים סיום על הל' אישות, וחולק מהמשקה שנתן הרבי שליט"א מלך המשיח להתוועדות זו.

במהלך ההתוועדות שרו כרגיל ניגוני גאולה ומשיח, וכמה מהתמימים שיתפו את הנוכחים בסיפורי מופת שאירעו לאחרונה ובמענות קודש שיצאו בימים אלו מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (בין המספרים: הת' עומר ישועה שי', הת' חיים ברוד שי', הת' אלימלך טהאַלער שי', הת' שד"ב טהאַלער שי', ועוד).

בהתוועדות השתתף שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשיקגו הרב יוסף קליימאַן שי', שסיפר אודות כך שלפני בואו לכאן (כעת, אחרי שזמן רב לא היה פה) ראה באינטרנט תמונות מחלוקת הדולרים של הרבי שליט"א מלך המשיח, אך לא הרגיש נוח עם כך מאחר ורוצים שהרבי שליט"א מלך המשיח יתגלה בפועל ושיראו בעיני בשר וכו', אך במוצש"ק וביום ראשון באו תמימים להזכיר לו על מועד החלוקה באופן שהיה מובן מאליו שהוא מגיע, והחליט שיגיע ללא שום רגש אך כדי "לחזק את הענין" (כלשונו).

כשהגיע תורו לעבור, הרגיש שנופל עליו אימה ופחד, וכך עמד רתוק לכמה שניות עד שתפס את עצמו והתקדם. לאחר מכן הרגיש במשך כל היום חיל ורעדה מעוצמת המעמד.

בערב, כשכתב מכתב לרבי שליט"א מלך המשיח (אודות ענינים אחרים), הוסיף במכתבו שהוא מודה לרבי שליט"א מלך המשיח על הברכות שבוודאי קיבל הבוקר בעת חלוקת הדולרים לברכה, וזכה למענה אודות כך (ראה לקמן).

הת' אליהו יונה בנימינסאָהן שי' דיבר על ענין קבלת המלכות (בקשר עם החת"ת של היום – "שום תשים עליך מלך") ושיש להתנהג באופן המתאים כשנמצאים במעמד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

הת' אהרן פוגאַטש שי' דיבר על כך שצריך בכל הזדמנות לדרוש ולתבוע את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ובפרט בעת חלוקת הדולרים וכיו"ב.

בהמשך ההתוועדות דנו ושוחחו אודות פעולות "שנת הקהל" הקרב ובא.

--

להרב יוסף קליימאַן, במענה על הודאתו על ברכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעת חלוקת הדולרים לצדקה (ראה לעיל ביומן בדר"ח אלול):

"במענה למכתבה . . במצות הצדקה השקולה כנגד כל המצות.

ומסיימת בו, שהאמור הוא כעין הודאה לי,

ובידה להביע הודאה בצורה עוד נעלית ע"י העזר בעבודתי שהוא באמת תפקיד כל איש ואשה הישראלים, והוא הפצת היהדות והחזקתה ע"י קירוב לבן של בני ישראל, שהשפעתה עליהן, לאבינו שבשמים...".