א' טבת תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

כשיצא אד"ש לקריה"ת, המתין בכניסה הרב משה שי' וובר מירושלים שביקש ברכה עבור אשתו. אד"ש ענה: "רפואה שלימה, אף הן היו באותו הנס", כשנכנס פנימה חייך לעבר שנים הנמנים על חוג ידידי ליובאוויטש.

לאחר קריה"ת קודם שנכנס לחדרו, שוחח עם השנים הנ"ל ולאחר מכן נכנסו אל געה"ת – הרב גוטניק ובנו שי' (מאוסטרלי') ששוחחו עם אד"ש כשלוש דקות. בצאתו סיפר הרב גוטניק שאד"ש ביקש ממנו בתור "דמי חנוכה" – שיוציא לאור קובץ של חידושי תורה משלו. אד"ש נתן לו מטבע של דולר (מכסף) ולבנו אמר שיוסיף בתורה ומצוותי'.

כשיצא אד"ש לספרי' אמר לו הרב קונין שהשנה בחנוכה האיר אד"ש את העולם בצורה לא רגילה... ואד"ש ענהו, שמכיון שנמצאים ביום שישי, אחרי חצות, יש להזדרז בכל העניינים, והעיקר, ביאת משיח צדקנו בזריזות הגדולה ביותר...

בסמוך לשבת יצא לאור קונטרס הכולל בתוכו: א)השיחה לילדים (באידיש). ב) שיחות נר ו' וז' דחנוכה (בלה"ק) – מוגה ע"י כ"ק אד"ש.