א' טבת תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני, א' טבת, ראש חודש

שחרית ב-10:00 כרגיל. ב"אודך" ניגנו את הניגון של "יעלה תחנונינו".

לקריאת התורה הוציאו את ב' ספרי התורה של משיח, אך מאחר והראשון (הגדול) היה גלול במקום של קריאת חנוכה, היו צריכים לגלול אותו מעט לקריאה של ראש חודש.

לראשון עלה חתן בר-מצוה, ולרביעי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (בס"ת הקטן). הכרזת ה"יחי" נעשתה ע"י אחד המקורבים מהקבוצה מאור יהודה.

בשעה 11:11 עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחדרו הק' להנחת שאר זוגות התפילין, וכעבור 16 דקות (11:27) פתחו בתפילת מוסף.

שרו ב"שים שלום". התפילה הסתיימה ב-11:51, ובריקודי ה"יחי" שלאחרי', רקדו ושרו "דידן נצח" למשך זמן רב מהרגיל, ובשטורעם מיוחד.

לאחרי התפילה נודע שהמשפט (שהיה אמור להתחיל ב-10:00) נדחה לשעה 12:00, ורבים מאנ"ש והתמימים (באישור ההנהלה) נסעו לבית המשפט ע"מ לתת חיזוק, בפרט שזהו כעת הדיון המכריע.

  • * *

כמה נקודות ממהלך הדיון היום:

הדיון נפתח בטענה (חדשה) של עו"ד הגבאים, שבעצם כל הטענה שהובאה נגדם הינה חסרת בסיס, שהרי הארגון הרשמי בו משתמשים הגבאים לענינים חוקיים ("CLI" – "חברת קהילת ליובאוויטש") הינה בעצם פשוט שם רשמי המיועדת לשימוש עבור עניני כספים ותרומות וכיו"ב, אך משרדיהם שוכנים ברחוב קינגסטון ולא ב-770, ובמילא התביעה היתה צריכה להיות נגד הקהילה השוכנים בבנין זה כבר 68 שנה, המיוצגים ע"י הגבאים (ללא קשר למוסד CLI).

השופט הסכים לטענה זו, ואמר שבאם אכן הדברים צודקים ו-CLI וגבאי בית הכנסת אינם אותו הדבר בדיוק, לא יוכלו המתקראים "מרכז" ו"אגו"ח" להוציאם מבית הכנסת 770, שהרי CLI אינם שוכנים שם מלכתחילה!

לאחר מכן הזמינו את הגבאי ר' זלמן שי' ליפּסקער לתת עדות. העו"ד של הצד השני תיחקר אותו וחזר שוב ושוב על אותם שאלות בלתי-רלוונטיות בקשר לניהול של CLI וההבדל בין מוסד זה לגבאי בית הכנסת, אך הנ"ל החזיק ראש והסביר בטוב טעם שוב ושוב כי השם והמוסד "CLI" אינו אלא "כלי" עבור הגבאים הנדרשים להשתמש בשם חוקי עבור תשלום הוצאות בית הכנסת וכיו"ב, אך בפועל הגבאים הם נבחרי הציבור המתפללים מזה 68 שנה בבית הכנסת.

כמו כן נשאל הנ"ל אודות מאורעות ה' טבת תשנ"ח, כאשר לכאורה לא נתנו לאנשי "אגודת חסידי חב"ד" לחוג את חג נצחונם בבית אגו"ח. על כך השיב כי ה' טבת הוא החג של כלל חסידי חב"ד, שכולם חברים באגודת חסידי חב"ד, ולא של מספר אנשים בודדים המתקראים "חברי אגו"ח" ומנסים להשתלט על ניהול ליובאוויטש.

לאחר מכן נקרא לעדות נציג הצד שכנגד – אברך בשם מנחם מענדל שאַרפשטיין, שבדבריו תקף את דברי הגבאי והסביר שבעצם ה' טבת זהו חגא של "חברי אגו"ח" על ניצחונם הפרטי! ממש מפתיע לראות כיצד ההיסטוריה חוזרת על עצמה, כאשר קבוצה של בודדים מכריזים בבית המשפט שתנועת ליובאוויטש שייכת להם בלבד, ולא לכלל החסידים!

עם כך נסגר הדיון (בסביבות השעה 4:30) והיא תימשך מחר בשעה 2:00.

בשעת הדיון, ישבו כמה מהתמימים ב-770 וכתבו לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת ברכה להצלחת המשפט. בתשובה המדהימה (ראה לקמן במדור "תשובות ומענות") מבקש הרבי שליט"א מלך המשיח לא להיכנס לפסימיות אלא "חשוב טוב ויהיה טוב", ומברך שנצחון היהודים ("כח האמונה") על שונאיהם (באופן שיתהפכו לטוב) תחל בראש חודש!

  • * *

בשעה 2:00 אחה"צ לערך חלפה על יד 770 הלווייתו של הרה"ח מזקני החסידים ר' יהושע קאָרף ע"ה.

את תפילת מנחה עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הקדימה שירת "דידן נצח" אדירה, שנמשכה למשך דקה אחרי מועד תחילת התפילה (כך שהתפילה החלה בפועל ב-3:26).

החזן ר' משה שי' טעלישעווסקי עלה כרגיל להדלקת הנרות, אך החל בברכה עוד לפני ה"אמן" האחרון של הקדיש (כנראה שלא שמע טוב). הנר הראשון (השמאלי) נכבה, ולאחרי הדלקת כל הנרות הדליקו שוב, ולאחר מכן פתחו בשירת "הנרות הללו". על התנועה האחרונה חזרו י"א פעמים.

התפילה הסתיימה בשעה 3:54, וריקודי ה"יחי" שלאחריה הפכו עד מהרה לשירת "דידן נצח" סוערת.

זה עתה יצא ממכבש הדפוס ספר חדש בהוצאת קה"ת: ספר הזכרונות ח"ג לכ"ק אדמו"ר הריי"צ, מתורגם ללשון הקודש. רבים ניצלו את המחיר המיוחד של ה' טבת (15$ במקום 18$) והזדרזו לרכוש את הספר הטרי.

בהפסקה הקצרה שבין מנחה למעריב, התיישבו אלו היוצאים למבצעים בשעות מאוחרות יותר (מסיבות חנוכה וכיו"ב) והתוועדו ואמרו "לחיים" על בימת ההתוועדויות להצלחת המשפט. בינתיים, חזרו האחרונים שנשארו בדיון עד לסיומו, ועדכנו על אירועי סיום הדיון.

מעריב ב-5:30 (לפני' שרו "דידן נצח"), התפילה הסתיימה ב-5:42.

בשעה 10:45 לערך התקיימה במרכז 770 התוועדות חסידית לרגל ראש חודש טבת, בהשתתפות הרב יקותיאל שי' ראַפּ, שבדבריו עורר על החשיבות להמשיך באמירת תהילים להצלחת המשפט, ואף הקריא את המענה שהתקבל היום מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בשעה 11:00 לערך החלה התוועדות "פינת החי" הקבועה בפינה הצפונית מזרחית, יחד עם חגיגת סיום הלכות בית הבחירה והתחלת הלכות כלי המקדש ברמב"ם.

ההתוועדות נפתחה בלימוד משותף מתוך קונטרס "יחי המלך" השבועי, ובהמשך נערך ה"סיום" ע"י הת' אליהו יונה שי' בינימינסאָהן, שאף חילק את המשקה שקיבל מהרבי שליט"א מלך המשיח בהתוועדות הש"ק עבור הסיום.

במהלך ההתוועדות הקריאו את המענה של מלך המשיח בקשר למשפט, וסיפרו סיפורי מופת מהתקופה האחרונה (א' מהם – מתפרסם להלן במדור "נפלאות עכשיו"). ההתוועדות היוותה ג"כ התוועדות יום הולדת לת' פנחס שי' קירשענזאַפט מה"קבוצה".

בהמשך ההתוועדות נשא דברים ר' רפאל שי' פורטאַל מרחובות, שסיפר על השיחה המיוחדת בחנוכה תשמ"ח כאשר שאל הרבי שליט"א מלך המשיח מדוע עומדים ומסתכלים עליו כשהרחוב מחכה, ומיד התרוקן שני-שליש מ-770...

גם הערב המשיך הפועל בצביעה מתחת לעזרת נשים.

--

במענה לתמימים שביקשו ברכה שיהי' "דידן נצח" באופן סופי ומוחלט בנוגע למשפט על 770 (נתקבל ביום ב', ראש חודש טבת):

"ואין דעתי נוחה כלל וכלל ממה שאנ"ש מחמירים ומגדילים, בדבורם ובכתבם, כל ענין של מיחוש וחולי – ר"ל – והוא היפך רצון נשיאנו, כי כמה פעמים שמעתי, וגם ברבים, שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם נשיאי חב"ד, טראכט גוט וועט זיין גוט, ואם מחשבה כך, הרי על אחת כו"כ בדבור ומה גם בכתב שזהו מעשה.

...והשי"ת יזכנו, מתחיל מיומא דנא ראש החדש, לראות אשר ונהפוך הוא אשר ישלטו (שליטה וממשלה, בגוף ובעולם, ולא בדרך מקיף – עיין תניא תחלת פי"ג) היהודים (כח האמונה – עין מגילה תחלת דף י"ג) המה בשונאיהם (על ידי האתהפכא דשונאיהם מחשוכא לנהורא – עיין לקו"ת סד"ה ה' לי בעוזרי)". (אגרות קודש ח"ד עמ' קצח)