א' כסלו תשמ"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, ר"ח כסלו

היום לפני תפילת ערבית נסע הביתה – לפעם הראשונה בכמה שבועות – ואחרי תפילת ערבית דיבר שיחה שם שקשור עם סיום הס"ת לזכות הרבנית הצדקנית נ"ע. השיחה ארכה לערך 15 מינוטין. אח"כ חילק עטלעכע פעקלאך דולארן להמתעסקות בס"ת זו (נשי ובנות חב"ד).