א' מנחם-אב תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש פרשת מסעי, ר"ח מנחם-אב

השיעור בדבר מלכות התקיים הבוקר כרגיל.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00.

ב"האדרת והאמונה" ו"א-ל אדון" שרו בניגונים הרגילים. ב"ממקומך" שרו את הניגון של "שיבנה ביהמ"ק", וב"שים שלום" את הניגון של "וביום שמחתכם".

בקריאת התורה עלה חתן אחד (שני), ולמפטיר עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כרגיל. [יצוין כי ב"ראשון" קראו עד סוף המסעות, ובשני – עד מקום סוף הקריאה של שני וחמישי].

אחרי קריה"ת חזר א' מאנ"ש על שיחת קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כרגיל.

אחרי התפילה (שהסתיימה ב-12:37 לערך) ערך ר' מ. גערליצקי שי' "סיום" על מסכת סוטה, וסיים בשעה 12:45. אח"כ הודיע הגבאי על התוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ב-1:30, סיומי מסכת שייערכו מידי לילה אחרי מעריב עד חמשה עשר באב, ועל קידושא רבא שייערך כעת לכבוד "שבת חזק".

ב-1:30 ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות, כשמלווה בשירת הקהל "יחי אדוננו". אחרי הברכה על היין והמזונות, המשיך הקהל לשיר "יחי אדוננו" (בניגון של "חיילי אדוננו") כנהוג מידי שבת בשנים האחרונות.

אחרי השיחה הראשונה שרו "יחי אדוננו" (בניגון הרגיל) ו"הודו לה'" דקאפ' ק"ז.

אחרי השיחה השניה שרו "כי אלקים יושיע ציון".

אחרי השיחה השלישית שרו "שיבנה ביהמ"ק".

אחרי השיחה הרביעית התקיימה חלוקת המשקה, הת' אליהו יונה בנימיסאָהן שי' קיבל בקבוק עבור התוועדות "סיום הרמב"ם" של התמימים, ואח"כ שרו את ניגון ההקפות לרלוי"צ.

אחרי ההתוועדות התקיים קידוש לחתן, וכן התוועדות חסידית עם ר' דוד נחשון ור' זלמן הרצל שיחיו.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:30. לפני התיבה עבר ר' יוסף יצחק הלוי לוי שי'. ב"שים שלום" שרו "כתיבה וחתימה טובה" (נראה שהש"ץ התחיל "דידן נצח" אך הקהל לא קלט והחליף לניגון הנ"ל). סיום התפילה ופרקי אבות 7:58.

אחרי מנחה התקיים כרגיל סדר ניגונים וחזרת דא"ח.

מוצאי שבת קודש

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 8:56 (צאת השבת).

אחרי הבדלה [יצוין כי המבדיל שתה בעצמו את הכוס!] שהסתיימה ב-9:24 נערך "סיום" על מסכת מדות עד השעה 9:33.

בהמשך הערב התקיימה על בימת ההתוועדויות התוועדות יום הולדת להת' משה לייב העכטמאַן שי' מה"קבוצה". כמו כן התקיימה התוועדות "מלוה מלכה" הקבועה במרכז 770.