א' מרחשון תנש"א

מתוך יומן 770
יומן 770

ליל ויום הש"ק נח – בדר"ח מרחשון

לקבלת שבת נכנס הרבי שליט"א בשעה 6:50 לערך, וכרגיל עודד בידו וכשעלה על הבימה הניף את ידו לעבר הקהל, ובמיוחד הניף את ידו כמ"פ לעבר האחים שאַרף שיחיו – העומדים לשמאלו. ב"לכה דודי" ניגנו ועודד בידו, ובמיוחד אחרי "בואי בשלום" שעודד בחוזק מאד – ולמשך זמן רב, וחזרו על הניגון ארבעה פעמים. אחרי הכרזת הגבאי שי' ירד הרבי שליט"א מהבימה ויצא מבהכ"נ כשמעודד בידו את השירה.

בתפילת שחרית ניגנו ב"א-ל אדון" כרגיל, וכן ניגנו באמירת ה"הלל" (והפעם ניגן הש"ץ גם ב"אנא ה'" עד "ברוך הבא") – והרבי שליט"א עודד בידו.

כשחזר הרבי שליט"א למקומו לאחר קריה"ת וכו', הבחין בחוברת (ברהמ"ז ותפילת ערבית) שהיתה מונחת מתחת לט"ג על השולחן שמסביב לבימת הקריאה. הרבי שליט"א הוציא את החוברת והניחה על גבי הטלית.

בתפילת מוסף ב"כתר" כשחזרו על הניגון "הוא אלקינו" עודד בידו כמ"פ ובחוזק וחזרו על הניגון שלשה פעמים! הרבי שליט"א נכנס להתוועדות בשעה 1:50, ועודד בידו – לאורך כל הדרך, ולפני שהתיישב הניף בתנועה נמרצת. אחרי שבירך על היין ניגנו כרגיל "כרתי ברית וגו'" ועודד בידו בתנועה מיוחדת לשמאלו וכן לכל הכיוונים. השיחה הראשונה ארכה שלשת רבעי שעה – מ-1:55 עד השעה 2:40. אחרי שיחה זו ניגנו ניגון שמחה (בניצוחו של הרמ"מ שי' שניאורסאהן, וכן בהמשך ההתוועדות), והרבי שליט"א עודד הרבה בידו לכל הכיוונים. כמו"כ עודד בידו לילדה שעמדה (למטה מהבימה) ממולו.

השיחה השני' ארכה 40 דקות – מ-2:55 עד השעה 3:35. שיחה זו הוקדשה לתפקיד נשי ובנות ישראל בימינו אלה, ובמיוחד בשנה זו עם הוראות מיוחדות. אחרי שיחה זו ניגנו ניגון שמחה ועודד בידו לכל הכיוונים. כשמר עסטרייק – שישב מאחוריו – אמר לחיים, חייך אליו וסימן שישתה את כל הכוס.

בשיחה השלישית – שארכה כמה דקות, הזכיר ע"ד חלוקת המשקה, ובין הדברים הזכיר את פסק דין דהרבנים, לאחרונה, שהגאולה צריכה להיות תיכף ומיד, והרי "כלו כל הקיצין", ונשיא דורנו הכריז שכבר "צחצחו את הכפתורים". אחרי שיחה זו העמידו על השולחן 27 קנקנים – מכ"א מזג לכוסו – טיפה. עד שהכוס התמלא רובו. אחרי שגמר למזוג, לקח את הקנקן הראשון ומזג מתוכו עוה"פ קצת לכוסו. אח"כ מזג מכוסו לכ"א מהאחים לייב-רסקין שיחיו, שלקחו (הראשונים) – עבור המלוה-מלכה לטובת הגמ"ח הורינו, כשמאחל להם: לחיים; הצלחה רבה. מהקנקן השני מזג ג"כ עוה"פ מהקנקן לכוסו – בקנקן החמש עשרה (17) עבר המשקה על גדותיו של הכוס. בקנקן ה-18 לקח את הכוס ומזג חצי מהכוס ממנו לתוך הקנקן, עד שהקנקן עבר על גדותיו. ללוקח קנקן הנ"ל סימן לו באצבעו שיכריז לעבר הקהל. מהקנקן ה-19 מזג עוה"פ ממנו לכוסו ואח"כ – שאר הקנקנים מזג רק מהקנקן לכוסו של לוקח הקנקן. בקנקן האחרון (ה-27) אמר הריל"ג שהוא לוקח עבור (קבוצה אחת מ)הנוסעים לבריה"מ והרבי שליט"א מזג מהקנקן להריל"ג באמרו לו: לחיים. כל החלוקה ארכה כרבע שעה.

אחרי החלוקה התחיל הרבי שליט"א לנגן ניגון הקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל, ועודד בידו לכל הכיוונים. אח"כ הכריז הרבי שליט"א אודות אמירת ברכה אחרונה, ורק אח"כ טעם הרבי שליט"א מהמזונות. אח"כ שם עוה"פ קצת מזונות במפית וטעם קצת מהמזונות. אח"כ חיפש הרבי שליט"א את הרב משה שי' ירוסלבסקי, באמרו: וואו איז ירוסלבסקי? הנ"ל ניגש, והרבי שליט”א מסר לו את המפית (עם המזונות) ביחד עם הצלחת [(הקטנה) עבור המזונות], ואת כל קערת המזונות. אח"כ שתה מהמים ונטל ידיו לתפילה, ואז פתח את הסידור ובירך את הברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה בשעה 3:50.

בתפילת מנחה, בתחילת קריה"ת סימן באצבעו לעבר הילד הגדול מהאחים שאַרף שיחיו – שיביט לעבר הספר תורה. בעליות לראשון ושני (ובמיוחד בשני) הביט הרבי שליט"א לעבר העולים להספר-תורה. לשלישי עלה הרבי שליט"א (כי בבוקר קראו בס"ת של משיח). בחזרת הש"ץ ניגן החזן "שים שלום" והרבי שליט"א עודד בידו (הימנית) הק' על הסטענדער. בסיום התפילה הכריז הגבאי הר"י שי' פינסון את זמן תפילת מעריב לשעה 6:55. אח"כ הניף הרבי שליט"א את ידו וניגנו ניגון שמחה דשמח"ת, ויצא מבהכ"נ כשמעודד בידו את השירה.

לתפילת מעריב נכנס הרבי שליט"א בשעה 7:05 בזאַל למעלה. בעת ההבדלה לא מצאו אש לנר הבדלה, והמבדיל מיד המשיך לברך ברכת "המבדיל". הרבי שליט"א עשה תנועת ביטול בשתי ידיו הק', אולם לאחר ברכת "המבדיל" הביא א' התמימים שי' אש, והמבדיל בירך ברכת "מאורי האש" (אחרי ששתה את היין ובירך ברכת "על הגפן"). אח"כ סימן הרבי שליט"א באצבעו שיכבו את האש בצלחת. אחרי הכרזת הרמ"ה שי' על זמן תפילת שחרית יצא מהזאַל כשמעודד בידו, בדרכו לחדרו הק' בירך נוסעים כרגיל.