א' מרחשון תשכ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק פ' נח בדר"ח מרחשון: הבקר בא אד"ש שעה 10 ל 770. ירד להתפילה 10:10, הביט בתניא ואח"כ התפלל עד ב"ש, ועוה"פ הביט בתניא. בחזרת הש"ץ הביט בחומש, אד"ש קיבל מפטיר. בהוא אלוקינו שרו. התפילה נגמרה שעה 12:30, ירד להתועדות 1:30. התחיל ההתחלה לדבר בענין הנוסעים שנוסעים מכאן, ודיבר המעלות שבאין ונוסעין חזרה, ואח"כ דיבר בענין שמח"ת ויעקב הלך דרכו ובענין הקהל, ואח"כ אמר מאמר בניגון והתחיל המאמר בד"ה והי' מדי חודש בחודשו, המאמר ארך כ 25 רגעים, ואח"כ התחיל מחומש ורש"י על התחלת החומש ואחז על סוף הפרשה, ואח"ז אמר שכל הנוסעים יגידו לחיים, ואח"כ נתן הבקבוקים שהביאו, חמש בקבוקים ונתן לננס, ולדוב גורביץ, ולמענדל פוטערפאס, ולזלמן דוכמאן.

אח"כ דיבר שני שיחות בענין הנוסעים התלמידים, ואמר שאם יבחנו אותם מה שלקחו כאן ואמר כל אלו שבאים אצלו, ודיבר שכל אחד שיודע מאיזה מנהג טוב שנהגו הרביים או החסידים הזקנים, או דינים שפסקו החסידים או ביכלעך. וגם דיבר בענין בענדיקטין שלא יביאו על השולחן אליו מפני שיש חשש ע"ז, ואמר אם יבא משה ואהרן הם יפתרו הספק. גם עשה קידוש בהתחלת ההתוועדות. בענין התלמידים דיבר מאוד חריף ואמר שכיום יכולים במשך לילה להיות בא"י! וגם אמר שהמזונות הוא נותן שיתוועדו מהיום כל לילה, והתחילו מהמלווה מלכה וישארו עד המטוס, וגם במטוס שיתוועדו. וגם דיבר בענין השלשה כוסות משקה שלא ישתו יותר, והגזירה עוד עומדת בתקפו לעולם ועד.

גם אמר שאחד מבני א"י שנמצא אז כל רגע צריך ללמוד, ואם לא אין מה להיות כאן וגם שיהי' הלימוד יותר מא"י ושכיום יכולים לשלוח מיד לא"י. ההתוועדות נגמרה בשעה 5:20, ופתח הסידור, והתחיל לומר לך לך לארצך כל הפסוק אמר מסידורו עד והי' ברכה וענו אמן, וגם אמר שישירו כי בשמחה תצאו, ושר גם. למנחה נכנס 5:30, ואח"כ הלך הביתה. חזר מביתו 6:55, נכנס למעריב 7:10, בשעה 7:55 נסע הביתה. בהתוועדות חילק אד"ש את הבקבוקים משקה שאל מהרוסים מי הכי צעיר ואמרו נפתלי.