ב' תשרי תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי, ב' תשרי – יום ב' דראש השנה

סדר התפילה והתקיעות היה כאתמול, מלבד השינויים הבאים:

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אמר את הקדישים, כבמעריב אתמול. עד "המלך" עבר לפני התיבה ר' נחום קאַפלינסקי שי', וב"המלך" ניגש ר' אלעזר קעניג שי'.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הלך לבימת הקריאה לאמירת הקדיש שלאחר קריה"ת. אחרי קריה"ת ולפני ההכנה לתקיעות היתה שהות קצרה (וכידוע שנוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לומר בשעה זו "יזכור"). בתקיעות, נעצר ב"תקיעה" האחרונה והחל שוב.

במוסף עבר לפני התיבה ר' שמואל בוטמאַן שי'. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ירד מהבימה לפני "שופרות" (כמידי שנה, ולא כאתמול).

התפילה הסתיימה לערך בשעה 2:40.

במשך הצהריים, עמלו התמימים ו"ועד המסדר" להכין את 770 להתוועדות.

בשעה 5:45 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מנחה בביהכ"נ הגדול; לפני התיבה עבר ר' נחום קאַפלינסקי שי' (הנ"ל ניגן – בין היתר – ב"קדשנו" את הניגון "והוא גואלנו"). כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אמר את הקדישים בסיום התפילה. התפילה הסתיימה לערך בשעה 6:10.

לערך בשעה 6:30 ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות, ונטל את ידיו הק' לסעודה. אח"כ הזכיר ר' שמעון ניובאָרט שי' את הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שכ"א יטול את ידיו. אח"כ שרו "אבינו מלכנו".

בהמשך ניגנו את ניגוני רבותינו נשיאינו (אותם ניגונים כבתקיעות, מלבד ניגון אדה"ז שהיה "א-לי אתה"), ואח"כ שרו "יחי אדוננו". אח"כ פתח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחה.

לאחר השיחה הכריזו ג"פ "יחי אדוננו", ואח"כ שרו את כל ניגוני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ("צמאה לך נפשי", "והיא שעמדה", "אסדר לסעודתא", "דרכך אלקינו", "כי אנו עמך", "צמאה לך נפשי . . עך די", "שאַמיל", "רחמנא", "אתה בחרתנו" (ניגון זה שרו בהתלהבות רבה ולמשך זמן), "אנעים זמירות", "סטאַוו יאַ פּיטו", "כי אנו עמך" (הב'), "הוא אלקינו" ו"האדרת והאמונה"). אח"כ שרו את הניגון דפרק ק"ז ("הודו לה'"), "הנני מביא אותם מארץ צפון" (דשנת הקהל), "והוא גואלנו", "הרבי שליט"א מלך המשיח אין כמוך בעולם", "ווי וואָנט משיח נאַו" ו"שיבנה ביהמ"ק".

אח"כ נעמד ר' יצחק שפּרינגער שי' וביקש בשם כל הנוכחים את ברכתו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשנה טובה ומתוקה לכל יהודי בכל מקום שהוא, ואת ההתגלות המלאה והמושלמת תיכף ומיד ממש, וסיים בהכרזה-תביעה ג"פ "עד מתי" וג"פ "יחי אדוננו וכו'".

אח"כ שרו ניגון הכנה, ד' בבות (בבא הד' פ"א) ו"ניע זשוריצי חלאָפּצי". אח"כ הודיע ר' יקותיאל ראַפּ שי' אודות "כינוס התמימים" שיתקיים ביום ראשון הקרוב, והזכיר אודות הרש"י המפורסם (הקשור לר"ה – בריאת העולם) מתחילת ספר בראשית וכו'. אח"כ שרו "עוצו עצה".

לאחר מכן הכריז ר' שמעון ניובאָרט אודות הסדר שיהיה: תחילה – התגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעין כל תיכף ומיד ממש נאו, אח"כ מעריב, אח"כ הבדלה, ואח"כ מבקשים ותובעים שנזכה לראות בעיני בשר איך שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מחלק "כוס של ברכה" מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ושיהיה "סדר".

אח"כ שרו "דידן נצח", ואח"כ בירך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על הכוס.

אחר ברכת המזון ניגש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסטנדר הסמוך לתפילת מעריב.

בסיום התפילה והכרזת "יחי אדוננו", הבדיל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על הכוס, ואח"כ חילק "כוס של ברכה" לקהל. המעמד ארך כ-20 דקות, ובסיום התיישב לאמירת ברכה אחרונה, אח"כ חילק לעוד כמה שלא עברו מקודם ואח"כ יצא מביהכ"נ כשהקהל שר "כי בשמחה תצאו"; השעה היתה 9:05 לערך.

בהמשך הערב התקיימו התוועדויות ב-770, ביניהן – התוועדות גדולה עם הרב חיים לוי יצחק גינזבורג שי' בפינה הצפונית-מזרחית.