ג' תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש יום הבהיר ג' תמוז

הבוקר התפללו תפילת שחרית בהול שליד ג"ע התחתון, במנין השתתפו חברי המזכירות וכמה מועד המסדר וחתנים ועוד, כל זמן התפילה דלת ג"ע התחתון היתה כמעט סגורה, ולקריה"ת פתחו אותה (ע"מ שיוכלו לשמוע בקודש פנימה), בעליה לתורה זכו ארבעה חתנים שמתחתנים השבוע. ב12:30 לאחר התפלה, ארגן הר' שלמה הכהן שי' איידלמן ברכת כהנים מול חדרו של כ"ק אד"ש לאחר שהזעיק את כל הכהנים ע"י קריאות וכו'.

אחרי הצהרים הי' פארבריינגען ב770 לכבוד שבת קודש ג' תמוז, המתוועדים היו המשפיעים הרב אליהו חיים שי' רויטבלאט, הרב זליג שי' כצמן, הרב פינחס שי' קארף והרב דוד שי' רסקין. הרב אליהו חיים שי' רויטבלאט דיבר בקאך על ההכנה הנדרשת מכל או"א מאיתנו לקראת ביאת משיח צדקנו וכו' והרב דוד שי' רסקין חילק משקה שנתן כ"ק אד"ש (ע"י הריל"ג) עבור התוועדות זו. מנין לתפילות מנחה ומעריב התקיים גם בהול ליד ג"ע התחתון (כבשחרית).

מוצש"ק

הלילה התקיים סיום רמב"ם ומשום שחלק מאנ"ש לא יכלו לבוא בגופם שודר הסיום ב'הוקאפ'.

הנואם הראשון היה הר' שמואל שי' לו (שליח כ"ק אד"ש באנגלי') שדיבר ע"כ שכשהחזית חזקה כל שאר החיילים מנצחים ג"כ כי כולם שואבים ביטחון ועידוד מעמידתם הנחושה של הראשונים העומדים בחזית, וכך יהיה בע"ה כשהרבי יבריא ואז יהיה הטוב בתכלית ובכל הענינים.

בהמשך סיפר שבהיותו בחור כשלמד במונטריאול, הגיע פעם ל770 ובאמצע התוועדות אמר 'לחיים' לכ"ק אד"ש ובשעת מעשה התכוון שימצא את הדרך המתאימה לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אד"ש, הרבי ענה לו 'לחיים' ובשיחה הבאה דיבר כ"ק אד"ש על הכתוב ב"היום יום" של י"ד שבט (והלשון שם הוא כך "בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים איז לבד דער ענין פון התעוררות רחמים אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, וואס דאס איז מעורר די כחות פנימים פון דעם וואס מ'טראכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטארק אויף איינעם מוז ער אקוק טאן, וויל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה") ואמר שענין ההתקשרות שאדם מתעורר בו לפעמים, נובע מזה שהרבי חושב עליו וכל עוד שזה נמשך מהרבי ולא מהאדם עצמו זה באופן מקיף בלבד וכדי שיהי' לזה קיום צריכה ההתעוררות לבוא בפעולה ממשית.

למחרת ההתוועדות נכנס ליחידות לכ"ק אד"ש וביחידות הגיש פתק לכ"ק אד"ש ואחת השאלות בפתק היתה ע"י מה נעשית ההתקשרות לכ"ק אד"ש, והרבי ענה לו שעיקר ההתקשרות היא ע"י התורה (ככתוב בהיום יום של כ"ד סיון), און זאלסט לערנען וואס איך לערן, ובין השאר הזכיר הרבי חת"ת, והעולה על כולנה הקפדה בשמירת הסדרים עד כדי כך שישפיע גם על הזולת.

מיד התעוררה אצלו השאלה: מה הרבי לומד, אבל לא היה מסוגל לשאול בצורה ישירה ובסופו של דבר אמר "דער רבי זאגט זאל איך לערנען וואס דער רבי לערנט..." והרבי ענה לו (לערך בזה"ל) "איך לערן נגלה און חסידות, וכמו שכתוב בלקו"ת (פ' במדבר) שמצוות כנגד איברים, והתורה כנגד הדם והדם עובר בכל האיברים, וע"י לימוד חלק מהתורה פועל ההתקשרות" ולכאורה כאן מתעוררת שקו"ט שהרי א"כ בכל ענין בתורה וכל אדם הלומד תורה נעשה מקושר לרבי ויש הרבה ביאורים לדבר. ואם פעם הי' מקום לשקו"ט - היום הכל ברור לאחר שזכינו שהרבי נתן לנו את ענין לימוד ג"פ רמב"ם ליום ולימוד זה מאחד את כל עם ישראל עם הרבי וזו זכי' ומתנהגדולה שהרבי נתן לנו ושעי"ז אנו נעשים לשכניםאליו ועד לשלוחין ושותפיןע"י שמשפיעים על עוד יהודי להצטרף ללימוד הרמב"ם. אחריו, סיים את הלכות זכי' ומתנה הרב יהודה שי' קעלער ופלפל בענין 'ביהמ"ק יבנה במהרה בימינו'. אחריו הוזמן לשאת דברים הרב ראובן שי' עלברג (תורם החגיגה) שעורר על כך שצריכים לפתוח את העיניים ולראות את הניסים הגדולים שהיו בסוף שנה שעברה, והמחיש את הדברים בכך שהראה את ההבדל בין הנזקים שארעו בשכונה בעקבות התאונה בה נהרג שחור, לנזקים שגרמו השחורים בלוס אנג'לעס השנה, (בעקבות זיכוי שוטרים שהיכו שחור) שנאמדו ב750.000 מליון דולר, נוסף על ההרוגים והפצועים, וסיים שצריכים להודות להקב"ה על נסים אלו. אחריו דיבר הרב רייצעס שי'.

לאחמ"כ הוזמן הרב ש. מ. שסיפר את סיפורו, כיצד ואיך התחיל לגדל זקן וללבוש סירטוק וגרטל לאחר שהרבי בא אליו חמש פעמים בחלום, וסימן לו כ"ק אד"ש על מקום הזקן שלו, שבאותו זמן עדיין לא הי' לו ובעקבות זאת התחיל לגדל זקן וכו' עד כדי כך שארגן והקים שיעורי תורה ו'הקהל' מידי שבת בשבתו בשכונה שבה התגורר ועד היום השיעורים מתקיימים.

בהמשך דיבר מנהל כולל 'תפארת זקנים לוי יצחק' הרב מנחם שי' גערליצקי (המארגן את סיומי הרמב"ם ב770) שסיפר ששמע מהרב באקמאן שי' כמה פרפראות, א) שמאז ג' תמוז תרפ"ז ועד היום עברו ס"ה שנים, שזה בגימטרי' הלל, שנזכה לומר הלל שלם בקרוב ממש על בריאותו של כ"ק אד"ש. ב) כן דיבר על כך שנסענו בשבועיים האחרונים מברוקלין למנהטן (לביה"ר) שזה אותיות מ"ב כמנין המסעות שעם ישראל עבר במדבר. ג) האותיות הראשונות של המילים "יחי אדונינו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" בגימטרי' שמו הראשון של משיח צדקינו "מנחם".

אחריו דיבר הר' נחמן שי' שפירא שסיים את הלכות שכנים ופתח את הלכות שלוחין ושותפין, ובתוך דבריו סיפר סיפור שנודע בשבוע שעבר בעת שהקהל שהה במנהטן בשבת ויצאו לתהלוכה לבתי כנסת ולאחד מבתי הכנסת הלך השליח הרב נפתלי שי' אסטולין מקליפורני', בביהכ"ס פגשו את הר' מאיר שי' ריץ (המכהן כרב בית הכנסת) שהי' מעשרת התלמידים הראשונים ב770, והנ"ל סיפר שבשנת תש"ג כשאדמו"ר הקודם נ"ע יצא בקריאתו המפורסמת "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", יצאו כולם ופרסמו זאת בכל מיני דרכים וגם ע"י מדבקות שהדביקו על הכתלים ברכבות וכד', בא' הפעמים כשהדביק מדבקות הכתובות בעברית, בצומת הרחובות איסטערן פארקווי ויוטיקה, נעצר ע"י כמה שוטרים שחשבו שתולה מדבקות ביפנית נגד השלטון [באותו הזמן התנהלה המלחמה בין היפנים לאמריקאים], הדבר ארע ביום שישי וכולם דאגו מאוד לשלומו ומשהתברר שהוא במעצר הרב סימפסאן פעל למען שחרורו ונסע להוציאו מבית המעצר, מששוחרר והגיע חזרה ל770 יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לפתח 770 לקבל את פניו ונשק לו על ב' לחייו.

לאחר שסיים הרב נחמן שי' שפירא את דבריו, בירך הר' פישל הכהן שי' כץ 'ברכת כהנים' את כ"ק אד"ש והרב בערל שי' ליפסקער הכריז ג' פעמים את הבקשה "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לאדוננו מורנו ורבינו" כשכל הקהל אחריו ואחר כך קרא כל הקהל יחי אדונינו וכו' ג"פ.

בסיום הפארבריינגען הרשמי רקדו את הניגון יחי אדונינו וכו', וקהל ישב להתוועדות שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה כשהדרברים העיקריים הם הרב בערל שי' ליפסקר הרב ומנחם שי' גערליצקי והרב שניאור במשך ההתוועדות חילק הרב מנחם שי' גערליצקי משקה שהרבי נתן היום ע"י הריל"ג.