ד' מרחשון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק פ' נח ד' מרחשון

קריה"ת וההפטרה היו הפעם במקומם הרגיל (באמצע הזאל).

כשנכנס הרבי שליט"א להתוועדות ניגנו את הניגון "זאל שוין זיין די גאולה", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בדרכו. גם כשהגיע למקומו עודד בידו הק', ואף לאחר שהתיישב! (לא רגיל כלל). אחרי הברכה על היין ניגנו "זאל שוין זיין די גאולה", והרבי שליט"א עודד את השירה בחוזק, ובאמצע נתן חתיכה א' מהעוגה לילד הקטן ממשפ' שארף שי'.

את השיחה הראשונה התחיל בהמשך לניגון הנ"ל, ואמר שענין זה הוא התוכן דקריה"ת שמתכוננים לקרוא עתה.

בהמשך התבטא הרבי שליט"א כמ"פ ש.."אל הארץ אשר אראך" היינו שהקב"ה מראה לכל יהודי - מה שהוא "נושא" בתוכו...

בסיום השיחה ניגנו ניגון שמח, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו הק'.

חשבון צדק!

אח"כ התחיל הרבי שליט"א שיחה שני', ודיבר בענין עשיית חשבון-צדק, שהעיקר בכל זה הוא הפועל ממש.

גם התבטא שתומ"י יהיו כולם "אורחים" באה"ק, אך רק לזמן קצר המספיק כדי לברר פרטי הדינים של פירות שנשתבחה בהם ארץ-ישראל.. ומיד אח"כ יהפכו לתושבים אמיתיים באה"ק.

אחרי שיחה זו ניגנו הניגון "שובה ה' עד מתי" (מפרק צדי"ק), כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מעודד בחוזק בידו הק'.

"שיבנה ביהמ"ק" באמצע ההתוועדות...

באמצע סימן לחזן הרה"ח ר' משה שי' טלישבסקי לנגן "שיבנה ביהמ"ק". הנ"ל עשה כמצווה, כשכל הקהל מצטרף, והרבי שליט"א מעודד את השירה.

בשיחה השלישית דובר שהחשבון-צדק והתשובה קשורים גם עם הרפואה של כאו"א, והתבטא שמעלת דורנו זה שכל יהודי "מרויח" את כל הענינים!

בהמשך דובר שכפי הנראה - החסרון בעבודתינו שלכן עדיין לא באה הגאולה בפועל, הוא בקידוש לבנה, שעכ"פ מכאן ולהבא יש לעורר ליזהר ולהדר בזה.

"וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו: הוי' הוא האלוקים, הוי' הוא האלוקים!"

לקראת סיום השיחה האריך הרבי שליט"א בענין התשובה שעל-ידה נעשה מ'הוי - 'אלוקיך', וע"ד שאומרים ביוהכ"פ ז' פעמים "הוי' הוא האלוקים", שלאחרי ההקדמה של "שמע ישראל" ו"ברוך שם" ג' פעמים, ממשיכים... [וכאן לפתע התחיל הרבי שליט"א לומר בקול רם בניגון הידוע (של יום הכיפורים) עוד ששה פעמים:] "הוי' הוא האלוקים". האחרון הי' בניגון המיוחד לסיום, ומיד אח"כ המשיך הרבי שליט"א בקול רם יותר ובהכרזה: "לשנה הבאה בירושלים"! כשהוא מאריך בניגון תיבת "ירושלים"...

זה הי' סיום השיחה, וכאן ענה הקהל הנפעם - "אמן" רוטט בקול רם, ופצח באופן ספונטני בשירת "מארש נפוליון" המושר בסיום היום הקדוש..

הרבי שליט"א שתה מהיין, ועודד את השירה בחוזק ובאמצע עודד בב' ידיו הק' יחד!

שיחה הרביעית היתה קצרה, ובה עורר הרבי שליט"א שוב על קידוש לבנה ועשיית חשבון צדק כו' לפועל. ניגנו "הוא אלוקינו" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את שירת הקהל.

שוב פתח הרבי שליט"א בשיחה - וזו החמישית בהתוועדות זו, כשמזכיר על 'משקה המשמח'. בסיומה אחר המילים "...ע"י משיח צדקנו", הוסיף בקול רם "ושלוחו של אדם כמותו - כמותו דהקב"ה בכבודו ובעצמו!"

בחלוקת המשקה היו כמעט 20 בקבוקים. הראשונים בחלוקה היו האחים הרה"ח לוין-רסקין, הרה"ח ר' שלום שי' דוכמן, הרה"ח ר' רחמים שי' אנטיאן, והגבאי הרה"ח ר' יהושע שי' פינסון שעלו לקחת משקה עבור המלוה מלכה - לטובת "כולל חב"ד" - שיתקיים במוצש"ק. להם מזג הרבי שליט"א מגביעו לתוך כוסם, שלא כרגיל.

לכו"כ משאר מקבלי ה'משקה' בירך הרבי שליט"א "בהצלחה רבה". לא' סימן שיכריז לעבר הקהל. א' מעד, ומכוסו נשפך קצת משקה על הספרים 'לקוטי לוי"צ' והחומש, העומדים מדי שבת על שולחן ההתוועדות של כ"ק אדמו"ר שליט"א. הרבי שליט"א פתח בזה אחר זה את שתי כריכות הספרים, שהמשקה יזל מהספרים.

בסיום החלוקה התחיל לנגן ניגון הקפות לאביו ז"ל, ואחרי ששרו זאת זמן מה, התחיל בקול: "ניעט ניעט"..

ההתוועדות הסתיימה ב-3:50, כשבסיומה מזכיר הרבי שליט"א אודות ברכה אחרונה.

אחרי ברכה אחרונה מתוך הסידור ונטילת-ידיו הק' נעמד הרבי שליט"א לתפילת מנחה.

ב'שים שלום' ניגנו כרגיל, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בב' ידיו הק' יחד על הסטענדער.

בסיום התפילה הכריז הגבאי שי' על תפילת מעריב, וכ"ק אדמו"ר שליט"א פנה אליו ואמר: "כולל", ומיד המשיך הגבאי והכריז על המלוה מלכה של כולל חב"ד המתקיימת הלילה.

מוצש"ק

זמן תפילת מעריב הכריזו על השעה 7:00. לפועל, נכנס הרבי שליט"א לתפילה (בזאל למטה) בשעה 7:45. בסיום התפילה הכריז שוב הגבאי הרה"ח ר' יהושע שי' פינסון על ה'מלוה מלכה' של כולל חב"ד שעומד תחת נשיאות "כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו שיחי' לאורך ימים טובים..." הרבי חייך, ועלה לחדרו הק' תוך כדי עידוד השירה.

ה'מלוה-מלכה'

כשעה אחרי הבדלה במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א החלו אנ"ש מכל קצוות השכונה להתקבץ אל האולם שבבנין "אהלי תורה" שם תיערך הלילה ה'מלוה מלכה' השנתית של כולל-חב"ד. לאור תשומת לב כ"ק אדמו"ר שליט"א לאירוע, היום אחרי מנחה, כשהורה לגבאי להכריז על כך - הבינו גם רבים מהתמימים שחשוב להיות נוכח. מה גם שהראשל"צ הרב הגאון המקובל מרדכי אליהו שליט"א אמור לכבד את האירוע. אכן המסיבה היתה ברוב פאר והדר וברוב-עם (כשדיבר הראשל"צ היו פירמידות...), והרה"ח רב פעלים ר' שלום שי' דוכמאן מנכ"ל הכולל נראה הי' מרוצה.

לסעודת 'מלוה-מלכה' מיוחדת זו, שיגר הרבי שליט"א מכתב הדומה בתוכנו למכתב כללי, כי נכללים בו כמה נקודות עיקריות בקשר לסגולות שנה זו, עליהם עומד הרבי שליט"א בשיחות הק' של תחילת השנה.

תאריך המכתב הוא: "יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, יום שלשים לחודש תשרי שהוא ר"ח מרחשון, ה'תשנ"ב". והפניה היא: "לכל המשתתפים במסיבה השנתית למען "כולל חב"ד" באה"ק תובב"א".

בתחילה מציין הרבי שליט"א שהמסיבה מתקיימת בשנת העיבור שנק' שנה תמימה, וכן חדשיה שלימים היינו ששני החדשים מרחשון וכסלו, שניהם מלאים. וההוראה מזה שכל או"א יעשה ככל יכולתו בכל עניני יהדות תומ"צ וצדקה בפרט. ונתינת כח מיוחדת בכל זה, הם ר"ת של שנה זו: הי' תהא שנת נפלאות בכל מכל כל.

ומסיים הרבי שליט"א בחותם מזמור צדי"ק: "ויהי נועם ה' כו' - יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ומעשה ידינו כוננהו".