ה' אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' ה' אלול

את הפלפול השבועי בעניני משיח וגאולה מסר הת' אשר שי' פרקש שפלפל בענין "התקופות דלעתיד לבוא".

היום יצאה מכ"ק אדמו"ר שליט"א (באמצעות הריב"ק) תשובת "הסכמה וברכה" לתלמידים השלוחים (מישיבות אהלי תורה, מונטריאול ומיאמי), היוצאים בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א לבוסטון.

"והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר" (רמב"ם הל' פרה אדומה פ"ג ה"ד). הערב התקיימה ב-770 חגיגת סיום המחזור התשיעי של ה"יד-החזקה-להרמב"ם", והתחלת המחזור העשירי. החגיגה נערכה סביב שולחנות ערוכים בכל טוב, והשתתף בה קהל רב.

לכבוד הסיום תלו ב-770 שלט ענק ובו כתוב:

"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", שמחת חגיגת סיום הלכות מלך המשיח וכל ספר משנה תורה - יד החזקה להרמב"ם, מחזור התשיעי, והתחלת מחזור "העשירי יהי' קודש". לזכות רפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. אור לועש"ק פ' שופטים, ו' אלול, בית רבינו שבבבל-770.

יצויין ששלט זה נשאר תלוי ב-770 במשך זמן רב.

את הסיום הנחה הרב מנחם שי' גערליצקי ש(כהוראת הרבי) זוכה לארגן - ב-770 - סיום על כל הלכה והלכה ברמב"ם.

כפי הנהוג מאז ז"ך אד"ר אשר מידי ערב מתקיים ב-770 מנין לאמירת כל התהילים כשבסיומם אומרים מי שברך לכ"ק אדמו"ר שליט"א, 'אבינו מלכנו' ו'יחי אדוננו'. גם היום, לאחר סיום התהילים (שנאמר לפני תחילת החגיגה הגדולה) אמר - בתחילת החגיגה - הרה"ח ר' חיים שי' סעריברנסקי מי שברך לכ"ק אדמו"ר שליט"א כשלאחמ"כ אמר - זעק - א' הילדים "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכ"ק אדוננו מורנו ורבינו שליט"א" ו"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" (ג"פ), כשכל הקהל אחריו.

במשך החגיגה-התוועדות חולק משקה שהרבי שליט"א הוציא (באמצעות הריל"ג) במיוחד עבור חגיגה גדולה זו. הרב גערליצקי סיפר שבתחילה מזג כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבקבוק מעט משקה לכוס והריל"ג אמר לחיים והרבי השיב לו. לאחמ"כ ביקש הריל"ג ברכה שהחגיגה תהי' בהצלחה, וכ"ק אד"ש הניד בראשו הק' לברכה והצלחה.

את הסיום ערך הרה"ג הרה"ח, חבר הבד"ץ, ר' יהודה קלמן שי' מרלו, שהזכיר גם, שבמשך שנה זו עורר הרבי חזק מאוד ע"כ שששנה זו היא שנה תמימה, הן מצד החדשים עצמם (חשון-כסלו מלאים), הן מצד שנת העיבור והן מצד ימי הספירה (שבעה-שבועות תמימות). כן הזכיר ע"כ שבא' מאיגרות הקודש (בחלק ט"ז), מביא הרבי בשם עץ החיים שתשעה זהו מספר השלם. הרב מרלו סיים בברכה, שהקב"ה יעזור שלכל א' וא' תהיה כתיבה וחתימה טובה, ועיקר העיקרים - רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

את המחזור העשירי פתח הרה"ח ר' שניאור זלמן שי' גורארי' שדיבר גם על חשיבות התפילות והתהילים הנאמרים לזכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

אחריו דיבר הרה"ח ר' שמואל הלוי שי' הבר, שהזכיר ע"כ שיש שיחה מפורשת מכ"ק אדמו"ר שליט"א (מוצאי חנוכה תשמ"ו) ובה הוא מדבר על כך שברמב"ם יש פ"ג הלכות, ושואל מהו ענין המספר 83. וע"כ מביא את הגמרא הידועה (בבא-קמא צב) ש"וברך את לחמך ואת מימך זו פת במלח וקיתון של מים, מכאן ואילך והסירותי מחלה מקירבך, ותניא מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה ששמונים ושלשה חלאין יש בה, מחלה בגימטריא הכי הוו". שלימוד הרמב"ם מקדים רפואה למכה. אנחנו רואים, שהרבי אומר מפורשות, שלימוד הרמב"ם - שהרבי תיקן שיהודים ילמדו פ"ג הלכות ברמב"ם - זוהי הקדמת הרפואה למכה. "והסירותי מחלה מקירבך". וכפי שהגמרא אומרת בהמשך ש"וכולן, פת שחרית וקיתון של מים מבטלן", והרבי אומר על-כך ש"לחם ומים" זהו לימוד הלכות הרמב"ם, שע"י לימוד ההלכות תהי' הרפואה של "והסירותי מחלה מקירבך". "כי אני ה' רופאיך". וכפי שהרבי מסביר במאמר שזאת אינה רפואה רגילה של בשר ודם, כ"א "כי אני ה' רופאיך". ומזה מובן גודל המעלה שבלימוד 1000 פרקי הרמב"ם שב-פ"ג ההלכות.

במשך הסיום, אמר הקהל את פרק צ"א שבתהילים, פסוק בפסוק, לזכות החלמתו השלימה והמהירה של כ"ק אדמו"ר שליט"א. החזן היה ר' לוי"צ שי' שפירא.

בין הדוברים, היו גם, הרה"ג הרה"ח, חבר הבד"ץ, הרב אברהם שי' אזדבא שהתעכב על הלכה אחת ברמב"ם והסבירה בהרחבה, הרה"ח ר' י.כ. שחזר על שיחת כ"ק אד"ש מאשתקד שבה הרבי מדבר אודות הרמב"ם, ר' יהודה שי' קעלער שפלפל כהרגלו ברמב"ם, הרב יקותיאל שי' ראפ שקישר את הסיום עם הזמן ועם פרשת השבוע ודיבר על הפרסום הרב שצריך לעשות בענין ביאת המשיח והרב יצחק שי' שפרינגר שעורר חזק על הענין של "כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו".

בסיום הערב צפו אנ"ש והתמימים שי' בסרט ווידיאו מעשרה-בטבת תשמ"ט, בו ערך הרבי שליט"א - בביתו, לאחר תפילת מנחה, בעת דברי הכיבושין, - את סיום המחזור החמישי שברמב"ם.