ה' שבט תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

ליל ש"פ בא

לפני קבלת שבת חזר הת' גדלי' קארף שי' מאמר דא"ח.