ה' תשרי תש"י

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד', ה' תשרי

היום אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שיחה בפני קבוצת עסקנים דישיבת תות"ל שנכנסו לקבל את ברכתו הק'. להלן כמה נקודות משיחה זו.

  • התואר הכללי שלנו - בני ישראל - הוא "יו"ד" (א ייד), וידוע העילוי שבאות יו"ד לגבי שאר האותיות, שהרי כל האותיות מתחילה הצורה שלהם עם נקודת ה"יו"ד".

לנו, גזע רבה"ז, נמסר ה"ווארט" שאדה"ז קיבל מרבי הה"מ ממעזריטש שקיבל מהבעש"ט, והוא: האות הראשונה שבשם הוי' היא האות יו"ד, מפני שהיהודי הוא הכוונה בבריאת העולם, והצורה של האות יו"ד מגלה ומסבירה את הכוונה שבגללה ברא השי"ת את העולם; הקוץ העליון (של האות יו"ד) רומז על הכוונה העליונה, שעלה ברצונו ית' לברוא את העולם הגשמי, הקוץ התחתון (של האות יו"ד) רומז על היש הגשמי, וכאשר מקיימים בחיי עולם הגשמיים את הכוונה העליונה שבשבילה נברא העולם "איז דאס ריכטיגער תמונת היו"ד".

  • תומכי תמימים הוא מוסד ישן שאבי ייסדו, ועם דמעות בעיניים, ביקש מהשי"ת, בזכות אבות קדושים, שיצליח, הן ביחס לתלמידים בנוגע לגשמיות "און עס זאל זיך אנזעהן אין רוחניות", והן ביחס לאלו שיתמכו בתו"ת, שיצליחו הם ובני ביתם, בגשמיות וברוחניות, והברכה מתקיימת בכל עת ובכל זמן.

עם הכח שנתנו לי לברך את אנ"ש, מחזיקי תורה, ויהודים בכלל - מברך אני אתכם שהשי"ת יתן לכולכם שנה טובה ומתוקה, חתימה וגמר חתימה טובה בכל הענינים, ושהם יהיו כדרוש על פי התורה, שיהי' לכם "געשמאק" באהבת השם, אהבת התורה, ואהבת ישראל.