הנהגות שנת תשמ"ב - ע"פ רשימת א' התמימים

מתוך יומן 770
יומן 770

הנהגות אד"ש ה'תשמ"ב-ג

(ע"פ מה שראיתי או שמעתי) מסודר ע"פ סדר הרשימות מתשכ"ה

פרק ראשון - דבר יום ביומו

סי' א': תפילת שחרית

א. נכנס לביהכ"נ מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין.

ב.הרצועות של התפילין של יד מגולין, אבל הבית מכוסה (עם שרוול קצר). על הבית שם את הפלסטיק האדום.

ג.(כמדומה) ראיתי שהרצועות של תש"ר אינן תחובות באבנט.

ד.אופן הנחת הרצועות של יד: 1-2-4 והשמיני (חצי אחרון) מניח עוד לפני הפרק, יוצא שחצי או רוב על הזרוע.

ה.אינו מפנה ראשו במשך כל שעת התפילה.

ו.אומר הכל מתוך הסידור לרבות י"ח.

ז.מכסה בטליתו את המעברתא של תש"ר.

ח.כשעבר לפני התיבה אמר רק תחילה וסוף בקול. "ה' מלך" "הושענו" "הללי נפשי" ו"ברוך ה' לעולם" אומר הכל בקול (משא"כ בתשכ"ה).

ט.מזמן לזמן ממשמש בתפילין בד"כ בש"ר, זה יוצא לערך פ"א בכל קטע, או שאחד כן ואחד לא (לסירוגין).

י.מזמן לזמן ממשמש בציציות (לפעמים מגביהם ונשמטים מידיו), בד"כ לפני התפילה, לפעמים ב"יוצר אור", בתפילת שחרית עד שחוזר למקומו סופר את הציציות, ובתפילת מוסף רק מרימם ומשמט מידיו.

יא.צד הימני של הטלית מקופל לאחור מעל הטלית (משא"כ בתשכ"ה), צד השמאלי מקופל אל מתחת הטלית על כתפו, ובמשך התפילה בד"כ בקרה"ת שני הצדדים מקופלים מתחת הטלית על כתפו הק'.

יב.לפעמים משליך מעל כתפו צדו הימני (משא"כ בתשכ"ה) של הטלית הרבה על גבו.

יג.לפני התיבה מתחיל ב"איזהו מקומן".

(1) יד.בשעת אמירת "איזהו מקומן וכו'" מסדר הרצועות ש"י על האצבעות.

(2) יד.כמדומני שבמשך התפילה מסתכל האם 2 הרצועות מחוברות וכשהם מחוברות מפרידם.

(3) יד.סדר הכריכות: בקצה פרק הראשון, אח"כ על פרק שני, אח"כ חוזר לתחילת פרק ראשון קרוב לכף היד.

(1) טו.משאיר חלק רצועה נסחב.

(2) טו.כמדומני שאינו קושר אלא רק דוחף תחת הרצועות (ומוציא מצד שני).

(3) טו.כל הזמן מניח את הקמיצה על מקום שדוחף את הרצועה (ע"כ קשה לראות מה עושה בדיוק).

טז.ברייתא ר' ישמעאל, אומר במתינות ובהדגשה בניגון של לימוד, כיום אומר רק את הסיום בקול.

יז.בפסוק "נפשנו חכתה" (ב'הודו') הדגיש החי"ת.

יח. ה'לשם יחוד' לפני 'ברוך שאמר' אומר בלחש אך את התפילה אומר בקול.

יט(1). ב"המהולל בתשבחות" מעביר הציציות גם לידו הימנית משים על ב' עיניו (קודם ימין ואח"כ שמאל ומנשקם (מתשכ"ה)).

יט(2). אוחז הציצית ביד ימין (רק פעם אחת ראיתי בשתי ידיו) בן האמה לאצבע ויוצאים מעל האצבע לכיוון הטלית-גוף.

כ. מפסיק אחר התיבות "תהלה לדוד" (באשרי) ומתחיל ארומימך וגו'.

כא. בפותח את ידך וביוצר אור וקשרתם וגו' ובנשמור חוקיך בעוה"ז (מלבד סיומים אלו נוגע בש"י רק פעמים ספורות בלבד) אופן המישוש מניח 3 אצבעות על הבית של התפילין ש"י ובתפילין ש"ר, רק אחרי שנוגע בשניהם אז מניח האצבע והקמיצה על ב' עיניו, האצבע בימין והקמיצה בשמאל ומנשק את האצבע האמצעית האמה. (ברשימות כתוב ומנשקים כך נראה).

כב. אמר "קָרחו כפתים" הקוף בקמץ.

כג. ה' מלכותיה קאים וגו' אומר בלחש וכן בכל פסוקי התרגום.

כד. בברכת יוצר אור ובורא חושך, נוגע בש"י ובש"ר ומנשקם כנ"ל, ובציצית או שמרימם ומשמיטם כנ"ל או שרק מסדר הטלית על כתפיו.

כה.לקריאת שמע מתחיל לאסוף הציציות מאהבת עולם עד שמגיע לפסוק והביאנו לשלום, מחזיקם בין הקמיצה לזרת, מדלג 2 אצבעות ומכניסם בין האמה לאצבע ומעבירם לאחור מעל הבוהן כ"ז בידו השמאלית ובידו הימנית מחזיק את ידו השמאלית [כיום נראה שאד"ש כבר קודם מסדר את הציציות על האצבע כי לא מחכה שיגיעו לשם אבל אין שומעים ע"כ אין ראי'].

כו. סדר לקיחת הציציות: הכנף הימני הקדמי ביד ימין, השמאלי הקדמי ביד שמאל, ומסדרם יחד, ואוחז בידו השמאלית. אח"כ לוקח שמאל שלאחריו, אוחזם עם הבוהן האצבע בידו השמאלית, אח"כ מסדר הימני שלאחריו יחד, ורק אח"כ מסדרם בין האצבעות.

כז. תיבות "הבוחר בעמו ישראל" אומר בלחש ומסיים עם הש"ץ.

כח. בתיבת "אחד" מטה ראשו למעומ"ט ולד' רוחות מזמן שמאריך בחית מעט ובדלת עד אמצע ברוך שם. אופן הנענועים, ימין שמאל, לפנים ולאחור, מעלה ומטה.

כט. ל'שמע ישראל' מניח האצבעות כדלהלן: האגודל בצד העין יוצא ועובר לערך על העין הימני, האצבע על המצח האמה והקמיצה על העיניים, והזרת למטה יותר. [כך ראיתי, ובתמונות יומן הקהל, ואולי זה כוונתו ברשימות].

ל. בוקשרתם וקשרת מנשק כנ"ל בפותח את ידיך.

לא(1). ב"להם ציצית", "על ציצית", "לכם לציצית", "ה"א אמת", "קיימת", "לעד", כנ"ל במהולל בתשבחות. ומלבד בפעמים אלו אינו מחזיק הציציות ביד ימין אלא רק מחזיק את ידו השמאלית עם ידו הימנית, הציציות מחזיק עד סוף ציצית, וכן "לעד קיימת" ו"לעד".

לא(2). לא בכל פעם כשמנשק, מנשק ג"פ רצופות. וב"מהולל בתשבחות" ולפעמים ב"אמת" ג"כ מרחיק מפיו לרגע.

לב. בתיבות "ויציב ונכון" מדגיש.

לג. לפני תפילת י"ח, מסדר מלבושיו [את 2 הכפתורים מאחור מקרבם ממילא נהי' ישר לפנים וכן מסדר את הטלית וכו'.

לד(1). לשמו"ע, חוזר ג' פסיעות עקב בצד אגודל, ומתחיל בשמאל, אח"כ ימין שמאל, ומיישר בימין (דהיינו ג' פסיעות שלימות). וכשמגיע למקומו מגביה שתי רגליו קצת.

לד(2). כשפוסע לתפילת שמו"ע, פוסע לאחוריו שמאל ימין שמאל, נעמד לרגע, ומיד מקדים את רגלו הימנית. אח"כ פוסע בשמאל ימין, ומיישר בשמאל כן הוא בד"כ כשפוסע אחרי גמר הקדיש.

לד(3). מלבד במוסף לפעמים פוסע עוד לפני גמר הקדיש, שאז פוסע כמו בתפילת שחרית שמתחיל הפסיעות ב"ונאמר גואלינו".