ו' אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' ו' אלול

היום - כדברי הרבי שליט"א אשר האמונה בביאת המשיח אינה סותרת את התיכנון לזמן הקרוב - נתלה ב-770 לוח כולל-חב"ד לשנת תשנ"ג הבעל"ט.

היום גם התפרסם ב-770 קטע משיחת כ"ק אד"ש ('שבת-הגדול' תשמ"ה) בענין עד כמה צריכים לפעול בעניני משיח וגאולה מבלי להתפעל ולהתבייש מאף אחד: "...יהודי יכול להמצא במעמד ומצב טוב ונעלה, הן בגשמיות והן ברוחניות, לומד תורה ומקיים מצוות מתוך הרחבה; אבל כיצד יכול הוא לנוח ולשקוט כאשר עדיין לא באה הגאולה האמיתית והשלימה?!... היתכן שאינו מרעיש עולמות בקריאה וצעקה "משיח נאו?!...

בשעת התפלה, ק"ש שעל המטה וכו' - עליו לצעוק "שמע ישראל"; אבל בשאר הזמנים - עליו לצעוק "משיח נאו"!... (הנקודות הללו... הם בדרך כלל הפסקות (או בכיות) של הרבי שליט"א בעת דיבורו - המעתיק)"

התקדמות הבניה נמשכת וכעת עובדים כבר על ה'פנים' של הבניה החדשה. למרות כל זאת, נמסר לנו - ע"י א' האדריכלים - ששלב א' יהיה בע"ה מוכן רק לקראת חנוכה.

ליל שבת קודש

השבת ניתן היה לחוש שהקיץ כבר חלף-עבר ו-770 החל שוב להתמלא (עד פיצוץ) במאות אנשים שחזרו מה'קאנטרי'.

את ה"לכה דודי ניגנו בניגון של "יחי אדוננו מורנו ורבינו..." כבשבסיום הקטע של 'בואי בשלום' המשיכו לנגן ולרקוד (ובעוז) במשך כ-10 דקות.

בתפלה המתקיימת ב'הול' - ליד חדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א - נכחו עשרות אנשים והמקום היה צר מהכיל.