ו' תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

ו' תשרי

היום התחילו התמימים לבנות את הסוכה למעלה, בבית כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ואת הסוכה שלמטה, בחצר 770.