ז' אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שב"ק פרשת שופטים

במנין המתקיים ליד חדרו של כ"ק אד"ש עלו ששה חתנים, כשהחתן השביעי עלה למנחה.

לאחר התפלה התקיימה ב-770 התוועדות גדולה ומיוחדת. התוועדות זו נערכה בקשר עם ה'אויפרוף' של חמשה חתנים והמתוועד העיקרי בה היה ר' י.כ..

ר' י.כ. שי' דיבר, ע"כ, שבמשל של 'מלך בשדה' כתוב, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, וע"כ שואל הרבי, מהו הדגש בזה שהוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות? ומסביר, אשר גם אחד כזה שלא בא למלך, רק הוא חושב על כך, בכ"ז גם אותו המלך מקבל בסבר פנים יפות.

בעת ההתוועדות חולק גם - ע"י הרה"ח ר' דוד שי' רסקין מההנהלה הרוחנית דישיבת תות"ל-770 - משקה שהוציא הרבי (באמצעות הריל"ג) במיוחד להתוועדות זו.

לאחר תפילת מנחה התקיים (כמידי שבת) סדר ניגונים כשלאחמ"כ חזר הרה"ח ר' מיכאל שי' זעליגזאהן מאמר חסידות. היום נודע, שאתמול אכל הרבי שליט"א (בעצמו) מדבר מאכל שהניחו לו ע"ג השולחן.

מוצש"ק

הקידוש-לבנה ההמוני שהיה מתוכנן להלילה, התבטל, בעיקבות ה'ענני שמיא' שהסתירו את הלבנה.