ח"י אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי ח"י אלול

הבוקר הכניסו לכ"ק אד"ש את החומר על משיח שבאותיות גדולות, ושבכתב ברייל. חומר זה נתלה גם על כתלי בית רבינו שבבבל.

לכבוד ח"י אלול התקיימה היום ב-770 התוועדות מיוחדת, יחד עם תפלה להחלמתו השלימה והמהירה של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בהתוועדות זו שולבו ב' דברים יחד, סיום הרמב"ם, והתוועדות מיוחדת בקשר עם ח"י אלול.

בתחילת ההתוועדות אמרו בציבור את ה'ליום רביעי' שבתהילים, ואח"כ את קאפיטל צ"א פסוק בפסוק, מי שברך לכ"ק אדמו"ר שליט"א, וא' הילדים - הבל שאין בו חטא - ניגש והכריז (כשכל הקהל אחריו) "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכ"ק אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א" ו"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" (ג"פ).

את הכינוס הנחה הר' שלמה שי' מג'סקי.

לפני ההתוועדות הגיע - היישר מבית הדפוס - הספר שרבים ציפו לו "קונטרס שבעת התורות שאמר מורנו הבעש"ט בגן עדן". קונטרס זה יצא ע"י 'ועד הנחות בלה"ק'. ב'פתח-דבר' מצוין שהוא יוצא ע"פ הוראת כ"ק אד"ש בקשר עם "מלאת מאה שנה להתגלות שבעת התורות שאמר מורנו הבעש"ט, בש"פ כי תבוא ח"י אלול תרנ"ב בגן עדן (כפי ששמעם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, ונתגלו ונתפרסמו ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ)" והוא נושא את התאריך י"א-י"ג אלול. הקהל חטף אותו כאויר לנשימה.

הרב דוד שי' פרידמן סיים את הלכות עבודת כוכבים ומזלות ברמב"ם, ודיבר דברי התעוררות מענין ח"י אלול.

הרה"ח ר' י.כ. דיבר על הנקודה של מלך בשדה - כפי שמובא בלקוטי תורה ד"ה אני לדודי - איך שיש את שתי הקצוות, מצד אחד ענין מרה שחורה וכו', ומאידך, ענין התשובה שצריכה להיעשות מתוך החיות שמכניסה חסידות בענין. בהמשך דיבר אודות מצבינו הנוכחי, איך שאנו נמצאים בחושך שאין תחתון למטה הימנו, אבל אעפ"כ אין זה צריך להשפיע על ההנהגה שלנו עם הרבי, וצריכים להמשיך בכל הענינים והפעולות - כולל הדוחו"ת - כרגיל, וביתר שאת וביתר עז, וח"ו לומר אשר עזב ה' את הארץ.

באמצע ההתוועדות הגיע המשקה שהרבי שליט"א הוציא במיוחד עבור התוועדות זו.

הרה"ח ר' ש.ז. שי' גורארי' עורר ע"כ שנשארו רק 12 ימים לכל העבודה של חודש אלול, ואיך שדוקא זמן זה מסוגל ביותר לבקש אודות בריאות כ"ק אד"ש.

כן בישר לקהל על הבשו"ט ששמע (בעצמו) אתמול מהד"ר. ובכלל, סיפר, אשר אצל הרבי שליט"א עצמו היו מופתים גלויים, ובכמה ענינים שבהם היו הרופאים מיואשים (ע"פ דרך הטבע), ראו ניסים גלויים, כמו בענין הדיבור שלאחרונה ראו שינוי מיוחד מלא לכן שזהו שינוי הרבה יותר גדול מאשר ממעט להרבה, והרופא מאמין אשר בקרוב מאוד יוכל הרבי לדבר כראוי.

לאחמ"כ דיבר (באנגלית) הרב אהרן אליעזר שי' צייטלין שעורר על הענינים העומדים על הפרק.

את הנאום המרכזי מסר חבר המזכירות - הרה"ח ר' יהודה לייב שי' גרונר - שדיבר בארוכה ע"ד הסדר שיהי' - ככל הנראה - בימים הקרובים:

מתקרבים אנו לימי הסליחות שבהם נוהג הרבי שליט"א - מידי שנה - לקחת פני"ם. חברי המזכירות התדיינו ביניהם והתיעצו עם הרופאים בנוגע לסדר קבלת הפני"ם בשנה זו, ולאחר דיונים ולבטים רבים, סוכם, שישאלו את הרבי באם הוא מוכן לקבל את הפדיונות. ומקוים אנו - לאור ההתקדמות בבריאות - שהרבי שליט"א ירגיש מספיק חזק, ע"מ להסכים לעשות זאת.

מקוים אנו גם, אשר כבר במוצש"ק (ב-11:00 לערך) תהיה הפעם הראשונה שהרבי שליט"א יקבל פני"ם. כמה זמן זה יארך, איננו יכולים לצפות, וזאת מסיבות מובנות. אבל צריכים להיות ערוכים שיתכן ויפסיקו את התור בתוך זמן קצר. כמובן שבאם לאחר כמה שעות יתאפשר הדבר שוב, ואפילו באמצע הלילה, תינתן האפשרות לכל מאן דבעי לעבור ולמסור את הפ"נ. אלו שממהרים - מפאת טיסה וכיו"ב - יקבלו - ככל הנראה - אפשרות להיכנס בזמן המתאים.

מיותר לעורר שהדבר חייב להיות אך ורק בסדר מסודר ביותר, שחס ושלום לא יהיו שום דחיפות, ובעת שיעברו בע"ה אצל הרבי, שיניחו את הפ"נ על השולחן, ומיד יעברו, וזאת כדי לאפשר לכל הקהל את ה'לראות ולהיראות'.

אנו מקוים, שבאם הרבי יסכים, יהי' זה במשך כל השבוע, וכן בעשרת ימי תשובה, וזאת כדי לתת הזדמנות לכל מאן דבעי לעבור, ושלא יצטרכו להכנס ללחץ ולדחוף.

כמו"כ, מבקשים אנו, שברגע שתנתן ההוראה לעצור את התור, שיעצרו מיד. בשו"א לא לעשות רעש, וזאת מכיון שאם הרבי ישמע שיש בלגן, יכול להיות שלפעם הבאה הוא לא ירצה לצאת, ביודעו שזה יגרום למהומה רבתי. כמובן שעל כולם להיות מוכנים עם הפני"ם, כיון שברגע שתהיה הסכמה מהרבי, קבלת הפני"ם תחל תוך כרבע שעה. ואפשר לפרסם זאת בכל אתר ואתר.

בנוגע למצב הבריאות של הרבי שליט"א, כבר הרב גורארי' הודיע את מה שהרופאים אמרו. מה שיש להוסיף - כאחד שעומד קרוב ולעיתים תכופות - הוא, שרואים השתפרות בכמה שטחים, מיום ליום, ובמיוחד במכתבים - שהרבי מבקש שיוסיפו עוד ועוד מכתבים. כן יש ריבוי ריבוי גדול של מופתים שנעשים מידי-יום ביומו, וזאת אך ורק ע"י נענועיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בראשו הק' לחיוב או לשלילה.

עם סיום ההתוועדות הרשמית, התקיימה ב-770 התוועדות חסידים מיוחדת. בין המתוועדים היו, ר' גרשון מענדל שי' גרליק, ר' דוד שי' נחשון, ר' משה שי' סלונים, ועוד.

--

מיומן נוסף:

לכבוד ח"י אלול התקיימה היום ב-770 התוועדות מיוחדת, יחד עם תפלה להחלמתו השלימה והמהירה של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

לפני ההתוועדות הגיע - היישר מבית הדפוס - הספר שרבים ציפו לו "קונטרס שבעת התורות שאמר מורנו הבעש"ט בגן עדן". קונטרס זה יצא ע"י 'ועד הנחות בלה"ק'. ב'פתח-דבר' מצוין שהוא יוצא ע"פ הוראת כ"ק אד"ש בקשר עם "מלאת מאה שנה להתגלות שבעת התורות שאמר מורנו הבעש"ט, בש"פ כי תבוא ח"י אלול תרנ"ב בגן עדן (כפי ששמעם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, ונתגלו ונתפרסמו ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ)" והוא נושא את התאריך י"א-י"ג אלול. הקהל חטף אותו כאויר לנשימה.

בעת ההתוועדות נאמו כו"כ חסידים כר' י.כ. ור' שניאור זלמן שי' גורארי' ועוד, פרטים מלאים בגליון הבא בע"ה.

את הנאום המרכזי מסר חבר המזכירות - הרה"ח ר' יהודה לייב שי' גרונר - שדיבר בארוכה ע"ד הסדר שיהי' בימים הקרובים. הנ"ל ביקש גם שיפרסמו זאת בכל חוגי אנ"ש בארץ ובעולם, כדי שכל אחד יזכה - בפתח השנה החדשה שתהי' בוודאי שנת נפלאות גדולות וגילויים גדולים - במבט אחד אל הרבי, ומהרבי.

לאחרונה הי' טישטוש גדול ושמועות משמועות שונות, מימין ומשמאל וכו'. כן יהיה או לא יהיה. יהיו פני"ם או לא יהיו פני"ם (וכפי שכבר רמזנו ע"כ ביומנינו האחרון). בשבוע שעבר נודע מקרוב, אשר בסוף שבוע זה - לקראת שבת סליחות - ידעו תשובה ברורה. ואכן, כשהתקרבו הימים והשבוע החל צועד לקראת סופו, החלו להסתנן שמועות אשר ככל הנראה נזכה לחזות בתואר פניו של אדוננו מורנו ורבינו שליט"א.

הערב הודיע הריל"ג שיש לו מסר מיוחד, והוא ימסור אותו בעת ההתוועדות. כמובן שבעיקבות כך החל להתאסף ב-770 קהל רב, כדי לשמוע ממקור ראשון את ההודעה המיוחלת.

מנחה הכינוס הי' הר' שלמה מג'סקי, ובשעה 11:20 לערך ירד הר' לייבל שי' גרונר, כדי למסור את ההודעה החשובה.

הר' גרונר שי' פתח את דבריו במילים "גוט יו"ט", והמשיך אשר לאחר שעלתה ההצעה בדבר האפשרות אשר - כבכל שנה - יעבור הקהל לפני כ"ק אד"ש ע"מ למסור פני"ם לקראת השנה החדשה. התקיימו במזכירות התייעצויות ודיונים ארוכים, האם אפשרי הדבר, או שעוד לא הגיע הזמן. בדיונים השתתפו גם כל הרופאים, ולאחר ריבוי התייעצויות הוחלט, אשר גם השנה, יזכה הקהל למסור לכ"ק אד"ש את הפני"ם.

הריל"ג שי' פירט את סדר קבלת הפני"ם:

בפעם הראשונה - יהיה זה ככל הנראה במוצאי שבת סליחות בשעה 11:00 לערך - הקהל יעבור ליד כ"ק אד"ש ויניח את הפני"ם על השולחן. מפעם לפעם תופסק ככל הנראה קבלת הפנים, אבל היא תחודש מיד ברגע שיתאפשר זאת מחדש, ואפילו באמצע הלילה (כך שכדאי להישאר ער במשך הלילה). ההודעה תימסר כ-15 דקות לפני קבלת הפני"ם כך שכדאי שלכל אחד יהיה בכיס את הפ"נ מוכן ומזומן, וכמובן גם הכנה נפשית מתאימה. הסדר הזה ימשך בכל ימי הסליחות וגם לאחר ראש השנה (בתוך עשרת¬ימי-תשובה). אין מה להדחף מכיון שכולם יוכלו לעבור את פני הקודש. כמובן שהסדר הוא חשוב, וגם ברגע שיודיעו שלבינתיים זה מפסיק, בשו"א לא לעשות רעש, וזאת מכיון, שאם הרבי ישמע שיש בלגן, יכול להיות שלפעם הבאה הוא לא ירצה לצאת, ביודעו שזה יגרום למהומה רבתי. אלו שממהרים - מפאת טיסה וכיו"ב - יקבלו - ככל הנראה - אפשרות להיכנס בזמן המתאים.

הריל"ג ניצל את ההזדמנות וסיפר על ריבוי המופתים המתקיימים בימים אלו ע"י תנועות ראשו הק' של כ"ק אד"ש לחיוב ולשלילה.

בנוגע מצב הבריאות סיפר הריל"ג אשר בשבועיים האחרונים חלה התקדמות רבה.

הריל"ג הוסיף וביקש לפרסם את כל הנ"ל בין כל חוגי אנ"ש.

בינתיים נודע, אשר מאות אנשים מתכוננים להגיע ל-770 וזאת כדי לזכות ב'לראות ולהיראות'.

כרגע (בשעת כתיבת שורות אלו (4:00 לפנות בוקר)), מתקיימת ב-770 התוועדות חסידים מיוחדת.