ט"ז מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק ט"ז מנחם-אב

כבכל שבוע גם השבת התקיים מנין ב"הול" הסמוך לחדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, ל'עשרת-הדיברות' עלה חבר הבד"ץ של ק"ק קראון הייטס הרה"ח ר' יהודה קלמן שי' מרלו, לאחר התפלה קראו כולם ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו..." מנהג זה החל מאז המאנען של שבוע שעבר.

הסירו מכשול מדרך עמי. לאחר שלאחרונה נהגו כמה מאנ"ש והתמימים לקדש ביום שבת לאחר התפלה ולצאת ידי חובת 'קידוש במקום סעודה' ע"י אכילת 'טשולנט', הכין 'ועד סעודת שלמה', מודעה (באותיות קידוש לבנה) שנתלתה מע"ג קירות בית הכנסת וזו נוסחה: "ברכתו של הטשולנט לעת עתה - בורא פרי האדמה".

לאחר התפלה התקיימה התוועדות מיוחדת ב-770, ההתוועדות נסבה אודות ענין המשיח ונקודת הדברים היתה שעיקר הקאך צריך להיות ב"לחיות בעניני גאולה ומשיח" ולהוציא מדעת הטועים שבזמן זה צריך לפעול לא באותו השטורעם כפי שהי' לפנ"כ, וזאת כמובן בנוסף לכל המבצעים הקדושים שגם בהם צריכים לעסוק במלוא השטורעם, אך צו השעה הוא ה"לחיות בעניני גאולה ומשיח".

בעת ההתוועדות חולק משקה שהרבי הוציא (באמצעות הריל"ג) במיוחד לשבת נחמו ע"י הרה"ח דוד שי' רסקין.

בין המתוועדים היו המשפיע הרה"ח ר' י.כ., השליח הרב אברהם שי' קארף ממונטריאל והרה"ח ר' פנחס שי' קארף ועוד. ההתוועדות נמשכה עד לשעה 5:30.

לאחר תפלת מנחה התיישב הקהל לסדר ניגונים והרה"ח מיכאל שי' גאלאמב חזר על מאמר ד"ה "קץ שם לחושך".