ט' סיון תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק ט' סיון פ' נשא: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 9:40, ירד להתפילה 10:05. אחרי ברכו הביט בחומש. והביט בתניא במוסף בשיעור של היום. היו שני חתנים, ר' יוחנן לא הי', וכבר חולה כמה ימים. אד"ש קיבל מפטיר. במוסף התפלל יעקב העכט. נגמר התפילה 12:20. לא הכריזו על מנחה וידעו שיש התוועדות. אד"ש ירד להתוועדות 1:35, בהתחלה דיבר בשיחה בחשיבות של השבת הזאת לגבי כל שבתות השנה שהוא אחרי מתן תורה, שבמתן תורה נתנו באמצע שבת, ולא הי' מעלי שבתא. וביאר באריכות, וגם הביא עוד ענינים מה הדין אם ילד יגדל באמצע שבת צריך לשמור שבת מדאורייתא ועוד, ואח"כ אמר שיחה מהמכילתא שהמכילתא אומרת יכול כל ישראל יחלל השבת שצריכים לשמור על העיר וביאר באריכות (?).

ניגנו ועשה עם ידו, ניגשו כמה מההכט להרבי, שלמה זלמן העכט שבנו מתחתן בא"י, ויעקב העכט לבתו, וגם רבינוביץ ניגש ושם משקה ואד"ש חייך אליו ושאל אותו: "נו דו וועסט שוין זעך פירן על דעתי"? ואח"כ אמר שיחלק כאן קצת, ובא"י, וכשיחזור שיחלק כאן ושיהי' בהקדם הכי אפשרי. אח"כ אמר אד"ש שכל דבר הוא רוצה להתקשר עם חמיו, ואמר שחמיו אמר שבין פורת יוסף גמטריא חמשה קולות, והמשיך אד"ש ומי שרוצה יכול לחשוב אבל כבר חשבו, ואח"כ חייך ואמר, שנדמה לו שיש כאן חמשה חתנים כמנין חמשה קולות, ואמר שינגנו בקול רם. אח"כ חיפש את החתן ווערנער וחייך אליו, ואמר לו שיגיד לחיים, ואח"כ אמר לישעי' הרצל שיגיד לחיים, אמר לו פעמים שיגיד, ואח"כ הכריז אד"ש "א וואו איז ר' יעקב פרידמאן? ער זאגט דאכטאן תהילים זאגט לחיים"! ואח"כ אמרו שאר החתנים לחיים, נגמרה ההתוועדות שעה 5. חזר מביתו 8:30, נכנס למעריב 9:10, בהבדלה פתח אד"ש הדלת. נסע הביתה 9:45.