ט' שבט תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי ט' שבט, ערב "יום הבהיר" יו"ד שבט

גילוי חדש בתורת החסידות!

לתפילת שחרית נכנס הרבי לפני השעה עשר, והסתובב לעודד את השירה. וכן עודד את השירה גם בצאתו מהתפילה.

לפני הצהריים נודע שכ"ק אדמו"ר שליט"א יחלק הערב קונטרס! תכונה מיוחדת ניכרה בקהל לקראת האירוע, הן בקרב האורחים הרבים שהגיעו – בהם שלוחים רבים ותלמידי התמימים שהגיעו מרחבי העולם, והן בקרב המקומיים. גם הרבה מהתמימים בישיבות הסמוכות מיהרו להגיע בעוד מועד, לאחר שנודע להם על חלוקת הקונטרס הלילה.

לתפילת מנחה יצא הרבי מחדרו ב-3:35, נתן את הסידור לחתן, וחילק מטבעות לצדקה לכל הילדים וההורים שי'. כשיצא מגעה"ת המשיך לחלק לכל אלו שעמדו שם.

למטה עודד הרבי את השירה. הקהל גדול בלעה"ר, ואווירת יו"ד שבט כבר נרגשת בחלל האויר.

בסיום התפילה סימן לחלוקת דולרים, וחילק דולר א' לכאו"א. לכו"כ חייך. לכמה שאמרו לרבי ע"ד יום הולדתם, איחל: "שנת הצלחה".

בעת השירה, כשניגנו "שובה ה'" עודד הרבי פעם א' בב' ידיו הק' יחד!

בסיום החלוקה הניח שני שטרות בתוך סידורו, ויצא תוך כדי שמעודד את השירה. על תפילת מעריב הוכרז לשעה 7:00.

ליל יו"ד שבט

תפילת מעריב התקיימה בזמנה. 770 היה מלא וגדוש מפה לפה. כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לזאל בשעה 7:00, נגע בפרוכת, ונעמד ליד עמוד התפילה שהוכן במיוחד. כעבור שניות מספר פתח בקול ב"והוא רחום".

את הקדיש שלפני שמו"ע, אמר הרבי מתוך דף הקדיש.

בסיום התפילה והכרזת הגבאי (ע"ד התוועדות יו"ד שבט וחגיגת סיום ספר קדושה ברמב"ם, ועל מועד תפילת שחרית) פנה הרבי וניגש לשולחן החלוקה, שם שאל את הריל"ג אודות אברך א' באם נמצא. בטרם התחיל לחלק, פתח בשיחה קצרה (בשניות הראשונות לא הי' מיקרופון, ומיד הביאו), ותוכנה הוא שנמצאים ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב, ונכנסים ליום הרביעי בו נתלו המאורות, והנתינה לצדקה תזרז עוד יותר את הגאולה, שבה יהיו "שני המאורות הגדולים". מיד לאחר-מכן החל הרבי בחלוקת הקונטרס.

תיאור הקונטרס:

הקונטרס נקרא "קונטרס מאמרים תרפ"ב" – וכולל שלושה מאמרים מראשית שנת תרפ"ב שנמצאו לאחרונה בכתב יד. למאמרים נלוו הערות ומראי מקומות. המאמרים הם: "לדוד מזמור" – ב' דר"ה; "שיר המעלות ממעמקים" – שבת תשובה; "כנשר יעיר קינו" – שבת פ' האזינו. בתחילתו תמונת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע. בסופו פאקסמיליות מכת"י מעתיק, ותולדות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.

הקונטרס נתון בתוך נרתיק פלסטיק יחד עם שני שטרות של דולר לצדקה, צבעו אדום והוא מכיל כ-50 עמודים. הפתח דבר נושא את התאריך "מוצש"ק פ' בא".

בעת החלוקה ענה על בקשות ברכה של אחדים: 'אמן', 'הצלחה רבה', 'ברכה והצלחה', 'רפו"ש' וכיו"ב.

להרה"ג שאר ישוב שי' הכהן, רבה של חיפה, חייך הרבי.

להרה"ח ר' שלום דובער שי' גורודצקי נתן הרבי קונטרס נוסף עבור אביו הרב בנימין שי'.

להרה"ח ר' בנימין שי' אלטהויז נתן בחיוך רחב קונטרס נוסף עבור אמו תחי'.

הרה"ח ר' משה שי' וינער – עבור אמו תחי'.

הרה"ח ר' שלום בער שי' לוין – "פאר די ספרים" [= עבור הספרים].

הרה"ח ר' גרשון מענדל שי' גרליק – עבור מילאנו.

הרה"ח שלום בער שי' פרידמן – עבור מילאנו.

הרה"ח ר' שלום בער שי' גאנזבורג – קונטרס נוסף.

הרה"ח ר' אברהם שי' הולצברג – קונטרס נוסף.

הרה"ח ר' שמואל שי' לו – קונטרס נוסף.

הרה"ח ר' עזרא שי' שוחאט – קונטרס נוסף.

הרה"ח ר' גרשון בער שי' יעקובסאהן – "עבור העיתון".

לבניו של הרה"ח ר' שלמה שי' קונין – עבור אבא.

כשעבר הצייר הרה"ח ברוך שי' נחשון חייך אליו הרבי.

כן גם כשעבר הרה"ח ר' ראובן שי' דונין חייך אליו הרבי מאד.

לצ'ארלי שי' עודד הרבי בידו. כן גם לעבר אחד הילדים, אף שלא בשעת השירה.

בסיום החלוקה הניח הרבי שלשה קונטרסים בתוך סידורו, המתין וחילק למאחרים שעוד לא קיבלו, אחר נגע בפרוכת (לא בקצה כרגיל), ויצא את הזאל תוך כדי עידוד השירה ("שובה ה'") בעוז. בדרך נעצר לחלק לעוד, וכן המתין שירימו דף-קודש מהרצפה. כשעבר ליד הצלמים סימן לעברם – בשאלה האם כבר קיבלו, ועלה לחדרו. לפני שנכנס לגעה"ת שוב עודד את השירה.

החלוקה הסתיימה ב-10:30, לאחר יותר משלש שעות של חלוקה, בהם חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א כ-7000 חוברות(!).

מיד לאחמ"כ חזרו שני תמימים ברבים את 2 ה'אותיות' הראשונות ממאמר 'באתי לגני', כהמנהג.

מאוחר יותר התקיימה התוועדות-ענק ברוב פאר לרגל יו"ד שבט, במשותף עם סיום ספר קדושה והתחלת ספר הפלאה ברמב"ם. ל-770 התכנס קהל רב של אנ"ש והתמימים, וכמובן אורחים שי' שהגיעו לקראת י' שבט. ההתוועדות התקיימה בביהכ"נ, שם הסבו כולם לצד שולחנות עמוסים בכל טוב.

חגיגה מפוארת זו נתרמה ע"י הראשונים לדבר מצוה – משפחת נמדר שי' מאיטליה, שדאגו שיהיה לכל המסובים כל טוב כיד המלך. ההתוועדות נפתחה בלימוד קטע מהקונטרס שזה-עתה זכינו לקבל מידו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א – ע"י הרשד"ב שי' ליפסקר.

אח"כ הושמעה שיחת הקודש, שאמר הרבי לפני שהחל בחלוקת הקונטרס. לאחר דברי פתיחה וקישור ע"י המנחה הר' יקותיאל מנחם שי' ראפ, הוזמן הרב שנ"ז שי' גורארי', שהזכיר אודות חלוקת המשניות שלקחו על עצמם בהתוועדות דה' טבת – על יסוד דברי הרבי אז בשיחת הקודש ש"לימוד המשניות מזרז ומקרב את הגאולה" – ע"מ לסיימם עד י' שבט.

אח"כ התאונן על כך שההתעוררות בקרב אנ"ש אינה מספקת (והזכיר את ההתעוררות הגדולה שהיתה אצל נשי חב"ד במוצש"ק במסיבה הגדולה לקבלת פני משיח), ומובן כי מגוחכת הטענה שאנשים 'בעלי מוחין' הם בטבעם, ומתנהגים ע"פ חב"ד... למעשה בפועל – המשיך הרב גורארי' – יש לראות שגם אנ"ש יפעלו במרץ, ויטכסו עצה באיזה אופן לפעול.

הרב יצחק שי' שפרינגר ('משגיח' ו'משפיע' בישיבה – 770) אף הוא המשיך בנושא זה ואמר, שכיון שנמצאים ו'חיים' עם פרשיות התורה בענין הגאולה הראשונה, כך צריך להיות גם עתה, שהרי נמצאים כבר ממש בסיום, והכל כבר נשלם. כמו"כ דיבר על הניסים שהיו בבריה"מ אודותם דיבר הרבי בש"ק האחרונה, ועורר את אנ"ש והתמימים להתחזק בענין קבלת המלכות.

המנחה הודה להר"י שפרינגר על דבריו החמים, וסיים ב"יותר ממה שאמר צריך להאמר". אח"כ הוזמן אורח ממונטריאול הרה"ח ר' משה אלי' שי' גערליצקי, שיסיים את ספר קדושה. לאחר שסיים, קישר את פרשת השבוע המספרת על קרי"ס, עם בואו של הרבי לארה"ב ש'קרע את הים' של אמריקה, הים הסוחף, ובזכותו יש כאן ישיבות. בין דבריו, סיפר על אברך מעירו שנתן סכום הגון לישיבה במונטריאול, וסיפר אח"כ בהתפעלות שאחותו היתה חולה מאוד ל"ע, והמשפחה החליטה ללכת לרבי מליובאוויטש. הרבי מסר ע"י המזכיר ש"מ'זאל הערן בקרוב בשו"ט" [= שישמעו בקרוב בשו"ט]. למחרת כבר חשה לגמרי בטוב באופן ניסי ממש.

הנואם הבא הי' הר' יי"צ קייזן שי', שסיפר על הזכות שנפלה בחלקו בכך שפירסם את דברי ה"ילקוט שמעוני" הנודעים כשלראשונה תלה לפי תומו את הדף על הדלת (בצד המערבי של 770) ואז הורה הרבי להוסיף את הקטע ש"עומד על גג בית-המקדש כו'" (במנחם-אב תש"נ).

אח"כ הוזמן הר' שמואל שי' לו מאנגליה. הוא פתח בסיפור מ'שנות הכ"ף' (תשכ"ד?): בערב חג השבועות נכנסה אל הרבי ליחידות קבוצה של 25 סטודנטים מקהילה קונסרבטיבית בלוס אנג'לס, ושהתה בקודש שעה תמימה. כפי שהי' מקובל אז, שאלו שאלות. השאלות התמקדו בעיקר בנושא משיח. את היחידות פתח הרבי בשאלה: האם ברצונכם לשאול משהו? ה"ראביי" פתח ראשון ושאל "מה יהי' כשמשיח יבוא"? הרבי ענה בקצרה: עם ישראל יהי' ממלכת כהנים וגוי קדוש. בהמשך הדברים שאלו את הרבי האם תיתכן ביאת המשיח בחמשים השנה הקרובות?... הרבי חייך ואמר (תוכן הדברים): "הרבה קודם! אל תאחר את זה כל כך". לאחר ששאלו את כל השאלות, אמר הרבי שאפשר להגיע להבנה במוחשיות בביאת המשיח גם בהכרה שכלית. והסביר: הרי יכול כל אחד לצייר (ולדמיין) לעצמו אדם שיפתח טכנולוגיה כזו שבה יתאפשר ביטול כל הנשק שבעולם, ואז כל הצבאות יהיו כפופים אליו והוא יהי' היחיד שישלוט וינהיג את העולם, כך יהי' משיח, אדם שהכל יהיו בטלים אליו. אח"כ אמר הראביי לרבי שהדבר מעניין מאד, כי תמיד חשב שזה למעלה מן השכל, ועכשיו רואה הוא שניתן להבין זאת. ענה הרבי: זהו אכן למעלה מן השכל ולמעלה מהטבע, אך המשל מוסיף חוזק באמונה.

הנואם המרכזי הי' הרב משה שי' סלונים שריתק את הקהל בהבהרת וביאור דברי הרבי "מ'דארף אויפעפענען די אויגן" [= לפתוח את העיניים] ע"פ משל: לאדם היושב מאחורי סורג ובריח יש שלש אפשרויות: א) כל הדלתות נעולות ואין הוא ברשות עצמו. ב) מודיעים לו שמחר ישתחרר אך עתה הוא עדיין אסור. ג) כל המנעולים נפרצו, השערים פתוחים, ואומרים לו "צא", אך הוא עדיין נמצא בפנים. מוכרחים לומר שהאפשרות השלישית זוהי המציאות בימינו אלה (ולא – היתה צריכה להיות דרישת הרבי "תתבונן" וכיו"ב): הפירוש הוא שהמציאות היא ששערי הגלות נפרצו, המנעולים נופצו והכל פתוח, וכפי שהתבטא הרבי, שכתלי הגלות כבר נשרפו. לו הי' המדובר "בשבירת הדלתות והמנעולים" ניחא! זו אכן אינה בידינו. אך כשהכל פתוח, מה שנדרש הוא רק הסכמתנו לצאת! עלינו לעשות צעד קטן זה ולקפוץ מיד החוצה אל הגאולה האמיתית והשלימה נאו!