ט' תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי, ט' תשרי

את תפילת שחרית התפלל כ"ק אדמו"ר שליט"א מעט מוקדם מהרגיל. לאחר התפילה ניגשו זקני החסידים וביקשו מכ"ק אדמו"ר שליט"א לעקאח. כ"ק אדמו"ר שליט"א נענה בחיוב, וכשהתחיל לחלק אמר: "דער רבי האט געזאגט אז עס איז א מנהג עתיק. דער בעש"ט פלעגט זאגן איך גיב דיר לעקאח און דער אויבערשטער זאל דיר געבן א גוט יאר. דער טאטע - דער רבי נ"ע - האט מוסיף געווען א זיס יאר". לכמה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א "א פריילעכער יאר", ולכמה הוסיף ברכה בעניניהם הפרטיים. בסיום החלוקה הלך כ"ק אדמו"ר שליט"א לביתו ואחד שלא מאנ"ש שאיחר את החלוקה אזר אומץ ועצר את כ"ק אדמו"ר שליט"א ברחוב וביקש לעקאח. כ"ק אדמו"ר שליט"א התנצל באמרו שאין לו עמו, אך הנ"ל לא הרפה והציע את עוגת הדבש שקנה זה עתה. כ"ק אדמו"ר שליט"א נענה ברצון ונתן לו, וכן לרב מרדכי שוסטערמאן והרב חיים מאיר בוקיעט שהיו עמו. בשעה 12:30 נסע לאוהל ועמו נסעו כו"כ מאנ"ש והתמימים. תפילת מנחה התפלל כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 5:00.

לפנות ערב, קודם אמירת "כל נדרי", נכנסו אליו כמה מאנ"ש והתמימים לבקש את ברכתו הק'. כ"ק אדמו"ר שליט"א פרץ בבכי ואמר: דער אובערשטער זאל געבן א חתימה און א גמר חתימה טובה. א שנה טובה ומתוקה... בטוב הנראה והנגלה". כשנכנסו הבחינו שכ"ק אדמו"ר שליט"א חגור באבנט לבן (קרוע קצת) מעל הסירטוק, ולבוש בכיפה גבוהה שחורה (וקרועה במקצת) - שע"פ השמועה (בשם אמו של כ"ק אדמו"ר שליט"א) הם של כ"ק אדמו"ר הצ"צ.

ליל יום הכיפורים

לפני כל נדרי אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א תהלים בתהלים עם מפרשים. מספרים שאבי כ"ק אדמו"ר שליט"א - הרלוי"צ נ"ע - נתן את התהלים הזה לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ והוא נתנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א. כמה מהתמימים הבחינו שעל-גבי הכריכה מבפנים כתוב: "כ"ק אדמו"ר". מספרים שה"קיטל" של כ"ק אדמו"ר שליט"א עשוי מחולצה של כ"ק אדמו"ר מהר"ש שקיבל במתנה מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ.

אחרי תפילת ערבית התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לומר תהלים והגביה קולו בסיום כל מזמור כש"ץ. בשעה 10:45 סיים לומר את כל התהלים.

כשירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלמעלה הבחין שאחד התמימים נשאר לישון בביהמ"ד על-גבי הספסלים, ואמר: "היינט ביי נאכט דארף מען זיך גוט אפרוען".