י"א שבט תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק פרשת בשלח, י"א שבט

התוועדות. קידש ועוד קודם שאמרו לחיים צוה לנגן ואמר ד"ה באתי לגני (על פרק חי), המאמר ארך כ-50 מינוט. אח"כ הי' שיחה לשבת שירה, ואח"כ ביאר הרש"י (הנ"ל). ההתוועדות נמשכה עד שעה 4. אחרי גמר ההתוועדות התחיל לנגן ופרצת, באמצע ההתוועדות ניגש אחד ודיבר עם כ"ק אד"ש עניניו הפרטיים, ואח"כ אמר לרבי אז אונזער רבי זאל זיין משיח צדקנו (שהרבי שלנו יהי' משיח צדקנו) והרבי ענה אמן ע"ז.

במוצ"ש בשעה 9 נכנס להתוועדות עד שעה 2:15 והיה זייער אויפגעלייגט. הרבי ביאר באריכות ענין עמלה דאורייתא ותפילה ומלאכה, וכן ביאר ענין יגעת ומצאת שידיעה יכול להיות בלי יגיעה משא"כ ומצאת זה בא דוקא ע"י יגיעה. כן ביאר שיחה מתרצ"ג בענין תר"פ בנוגע לנשיאות אדמו"ר בעל ההילולא. אח"כ הי' המאמר באתי לגני שארך כשלשה רבעי שעה, אח"כ דיבר שהחידוש שנתחדש אצל אדמו"ר הריי"צ לגבי שאר הרביים הוא ב' ענינים: א) שפרסם תורת החסידות גם בשאר שפות. ב) שפרסם ג"כ לנשים, ואח"כ הוסיף שגם ענין כפר-חב"ד נחשב לחידוש, ונתן ברכה לכפר-חב"ד. אחרי המאמר שר ניגון שמח. כן אמר לר' שמואל זלמנוב לשיר ניגון מתוצרת הארץ, אח"כ אמר לנגן ניגון הכנה לניגון אדה"ז ואח"כ ניגון אדה"ז הבבא הרביעית פעם אחת, ואח"כ אמר לנגן ניע זשוריצי ועמד מלא קומתו, ואח"כ אמר לנגן הושיעה את עמך ובירך ברכה אחרונה, ואח"כ אמר שיעשו המשך להתוועדות שיתוועדו למחר שהוא ליל י"ג שבט והוא יום השלישי, ובכלל על התוועדות לא צריכים טעם, ולקבל ההחלטות בנוגע להפצת המעיינות וכו' בפרט בנוגע למבצע תפילין שזה קובע ברכה לעצמו לעשות ע"ז התוועדות בכל עת ובכל שעה. והתחיל לנגן כי בשמחה, סיום ההתוועדות ב-2:20.