י"ב תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' יום הבהיר י"ב תמוז

הבוקר יצאו מאות מאנ"ש והתמימים שיחיו הנמצאים בקראון הייטס וכו' לאוהל כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע להתפלל ולהתחנן ביום סגולה זה לרפואתו השלימה והמהירה של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בשעה 10:00 לערך התחיל הכינוס, בתחילה ניגנו את כל ניגוני הרביים זי"ע לאחמ"כ אמרו פרקי תהלים והכריזו "יחי אדונינו וכו'" ג"פ, ו"אבינו מלכנו כו'" ג"פ, אח"כ דיבר הרב שניאור זלמן שיחי' גורארי' בדבר המצב בו אנו שרויים כעת ופירט את פעולותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א ונשא תחינה בשם כל העם, שהרביים זי"ע יפעלו למעלה את רפואתו השלימה והמהירה של נשיא הדור, ובהמשך הקריא את הפ"נ עליו חתמו הרבנים וחשובי החסידים.

לאחמ"כ ניגש גם לאהלי הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה ולאם כ"ק אדמו"ר שליט"א הרבנית חנה ע"ה שם גם הזכיר על המאורע האחרון שכ"ק אדמו"ר שליט"א החלים גם ממנו ב"ה ע"י נסים (ענין המרה).

לאחמ"כ אמרו עוד קאפיטלך תהלים כשחלק מהם פסוק בפסוק כגון הקאפיטל של האדמו"ר הקודם נ"ע - אותו מתחילים לומר היום ('קי"ג') ובסיום קראו קטע ממאמר כ"ק אד"ש בקשר לי"ב תמוז, הרב שלמה שי' קונין ביקש ברכה להוצאת הספרים מרוסי' במהרה, ובזה הסתיים הכינוס בתקווה שאכן ישועת ה' כהרף עין ויהיו נסים באופן ד"נפלאות בכל" - בהנשיא שהוא הכל (ככתוב בפ"נ).

יצויין שהכינוס הועבר בשידור ישיר - דרך ההוק-אפ - לכל רחבי תבל.

היום אחה"צ נתן הרבי בקבוק משקה להתוועדות הגדולה שתיערך הלילה.

קשה לתאר את האוירה בבית חיינו בימים אלו ימי חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז.

מצד אחד, מובנת ההרגשה הכללית במצב זה של "העלם והסתר" בו אנו שרויים זה כארבעה וחצי חדשים ו"עד מתי"?! ומצד שני שוררת אוירה של חג הגאולה מתוך תחושה וידיעה שמיד נזכה לגאולה הכי שלימה והכי עיקרית - בהתגלות משיח צדקנו נאו!.