י"ג תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, י"ג תשרי

היום כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב כללי-פרטי שנשלח לרבים מאנ"ש והתמימים בכל רחבי תבל.

ליל ערב חג הסוכות

הרב ישראל דזייקאבסאהן הביא אתרוגים לכ"ק אדמו"ר שליט"א (כפי שהי' נוהג בחיים חיותו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שהיה מביא לו אתרוג). אחרי תפילת ערבית סיימו לבנות את הסוכה הגדולה שבחצר 770. כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לסוכה הנ"ל והכין את הטבעות בשביל לאגוד את הלולב למחרת.