י"ח אייר תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, ח"י אייר - ל"ג בעומר

בבוקר היה מאוד גשום, ונאלצו להכניס את התלמידים (כ-4,000) לבית הכנסת, ומהשאר ביקשו להמתין באוטובוסים בהם הגיעו. עוד לפני כן, כשחזר כ"ק אדמו"ר שליט"א מהמקוה, ניגש אליו ר' יעקב יהודה שי' העכט ואמר שבתוכנית שלו אין היום גשם... כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיב על כך: גם בתכנית שלי - הגשם אינו בנמצא... לפועל, כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א ל"פּאַראַד" - פסק הגשם, ואח"כ היה יום יפה.

החידוש של השנה היתה שבשנה זו החלו להשתתף בתהלוכה ג"כ תלמידי ישיבות ומוסדות חינוך דתיים.

התהלוכה היתה לגמרי בסדר; היו לערך 5,000 ילדים או יותר בלעה"ר, אף שירד מעט גשם כנ"ל, ואומרים אשר באם לא הי' גשם היו 2,000 ילדים נוספים (לפי התשובות מהילדים).

כ"ק אדמו"ר שליט"א יצא ונשא דברים, ותוכנם שענין ל"ג בעומר נוגע גם עכשיו ואינו רק ענין של זכרון בעלמא, וזהו ההוראה לכאו"א – דכמו אצל רשב"י שהי' עליו ועל בנו גזירת רומי, ולזה החביא את עצמו במערה לי"ג שנים, ועי"ז ניצל מהגזירה, כמו"כ ישנו בכאו"א אשר אע"פ שאין גזירת מיתה ב"ה, מ"מ ישנה גזירה וזהו היצה"ר, שהוא משתדל להבדיל את היהודי מתומ"צ, ולזה צריכים לקחת את ההוראה מרשב"י, שע"י שמתחבאים במערה מתנתקים מהעולם ועוסקים בתורה, הנה עי"ז נפטרים מהיצה"ר, וכמ"ש בסדרה זו "בחוקותי תלכו . . ונתתי" את כל הדברים הטובים ע"י שתהיו עמלים בתורה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א לא אמר "אם בחוקותי" וגם לא אמר "גשמיכם", ור' יעקב יהודה העכט כשחזר באנגלית על השיחה לא דייק בזה ואמר "אם . . גשמיכם", ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שזה שלא אמר הי' בדיוק, כי כאשר מתאספים אלפי ילדים יהודים אין שום ספק ש"אם" בחוקותי אלא זהו בטוח! וגם לא אמר "גשמיכם" כי זהו זמן שאין צריכים גשם ואדרבה וכו'.

גם בשאר מקומות בארה"ב ובעולם היו תהלוכות, והי' בהצלחה רבה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א שלח מברק לכל מקומות אלו.