י"ח אייר תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג י"ח אייר 'ל"ג בעומר' ה'תשמ"ב

כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע מביתו בשעה 10:30; א' נישק את ידו הק'.

ירד לכינוס של ילדי צ"ה ב-11:20 (הי' עם סירטוק של ימי החול, ובלי 'גאַרטעל' - כי לא התפללו). אמרו י"ב פסוקים, אח"כ שרו "ווי וואָנט משיח נאַו", ומחא כפיים חזק.

אח"כ אמר שיחה. בתחילה דיבר ב' שיחות על שהיום הוא יום שמחה של רשב"י ע"י שביום הסתלקותו הרי נשמתו מתקשרת יותר להקב"ה, וכן דיבר שצ"ל אהבת התורה ואהבת ישראל, ולימוד חומש של יום זה "אם בחוקותי תלכו" - הרי הקב"ה מבקש שתלכו בחוקותיו ומצוותיו, ואז הוא יתן את כל המצטרך. אח"כ אמר על הפסוק שמביא בזוהר משה"ש "הנצנים נראו בארץ וקול התור נשמע בארצינו": הניצנים הם זכות האבות שנראו בארץ וקול ביאת משיח צדקינו נשמע בארצינו...

אח"כ אמר שקיימנו קו התורה שזהו י"ב הפסוקים, ויתנו צדקה מיד ביום זה ל"ג בעומר, וקו השלישי שהוא תפילה - ישירו שיר עם הניגון שהוא סוכ"ס שלנו "שיבנה ביהמ"ק", וכן ישירו בשמחה ניגון "עוצו עצה" ו"אל תירא".

הריל"ג ניגש והזיז את הרמקול לצד (כרגיל לאחרי סיום הכינוס כשכ"ק אדמו"ר שליט"א אומר שישירו ויתנו צדקה), וכ"ק אדמו"ר שליט"א קרא לו ואמר כמה מילים, ולאחרי שירד - שוב קרא לו ואמר לו כמה מילים. הוא מיד הלך למנגן ר' אלי שי' ליפּסקער ואמר לו את דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א, ומיד חיפשו מי שישיר את המילים ברמקול. אחרי גמר התרגום לאנגלית, ניגש כ"ק אדמו"ר שליט"א ולקח את הרמקול ואמר שהיות ובהשגחה פרטית הולכים הילדים היום לפארק ויוכלו לראות שם את נפלאות הבורא וכו', ואח"כ שם את הרמקול חזרה לצד.

אח"כ ניגש החזן ר' משה שי' טלישבסקי, והתחיל בחזנות יה"ר וכו', וכשהתחיל החלק השמח "שיבנה ביהמ"ק" - התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א למחוא כפיים לפי קצב השיר ובחוזק זמן רב (עד שלא שמעו כבר את החזן). אח"כ שרו "עוצו עצה" ומחא כפיים, ואח"כ "אל תירא" ושוב מחא כפיים חזק ויותר זמן.

כשהכריזו שיגשו המדריכים ומדריכות, מיד רץ הריל"ג והודיע לר' יעקב יהודה שי' העכט שיכריז שיגשו רק המדריכים והמדריכות, מטבע א' לצדקה וא' כרצון הטוב של כאו"א. כשחילק המטבעות, ניגשו ג"כ 2 ספרדים ולקחו את ידו הק' ונשקוה. אח"כ שרו "חיילי אדוננו", ובגמר החלוקה עמד ומחא כפיים, וכן בדרכו המשיך ומחא כפיים כל הדרך. [הי' דף שהי' מונח על הסטענדר; כ"ק אדמו"ר שליט"א קרא בו בתחילה, ולקראת הסוף קיפל את הדף ל-4 ושם אותו בכיס הפנימי הימני של הסירטוק]. [הבחנתי שבין שיחה לשיחה הסתכל כ"ק אדמו"ר שליט"א על השעון].

נסע למקוה בשעה 1:30, חילק ונתן צדקה, ואחרי שהילד שם את המטבע השני שקיבל בקופה - אמר לו אד"ש "א דאַנק" [= "תודה"]. בפתח 770 נתן (ספרדי) א' יד לכ"ק אדמו"ר שליט"א. לאחרי שנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א למכוניתו, עד שהמכונית נסעה, כל הזמן כ"ק אדמו"ר שליט"א עשה "שלום" בידו הק' לילדים הקטנים שעמדו בחוץ עם הוריהם. חזר מהמקווה בשעה 2:00.

לאוהל נסע בשעה 3:30, חילק צדקה. ע"י המכונית התחילו לשיר "ווי וואָנט משיח נאַו" וכ"ק אדמו"ר שליט"א הורה להגברת השירה, ולאחרי שנכנס למכוניתו - הוציא את הספר "ביאורים בפרקי אבות" (שעדיין לא הי' כרוך עם כריכה) ושם ע"י החלון, הוציא את המשקפיים, והתחיל כמ"פ לעשות תנועות בידו הק' לאות הגברת השירה. [לא הסתכל ע"י החו"כ שהי' קודם חופתם ועמדו ע"י המדריגות].

הי' סיום הס"ת ב' דתו"ת בישיבת תו"ת באושען פּאַרקוויי. הסיום התקיים מחוץ לישיבה, התחיל ב-3:20 והסתיים ב-7:30.

כ"ק אדמו"ר שליט"א חזר מהאוהל בשעה 8:50. שרו "שישו ושמחו", אך כ"ק אדמו"ר שליט"א לא הגיב.

אח"כ יצא למנחה. אחרי שגמר "עלינו לשבח" פתח את הסידור בסיום תפילת שמו"ע (כנראה לראות מתוך הסידור את "שיבנה בית המקדש"), ולאחרי קדיש בתרא - סגר את הסידור והתחיל "שיבנה ביהמ"ק", ובידו הק' הורה להגברת השירה, וכן בדרכו להיכל ק'. וכך רקדו ושרו עד תפילת מעריב בשעה 9:30.

כשכ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס הסתכל על הרצפה שקפצה (רעדה) וראשו עשה תנועה של אי שביעות רצון (כי הארון קודש ג"כ זז מהקפיצות וממילא זזים הס"ת). בסיום התפילה התחיל "שיבנה ביהמ"ק" ובידו הק' הורה להגברת השירה, וכן כשהמשיך להיכל ק'.

אח"כ נסע לביתו. שרו "שיבנה ביהמ"ק", וכ"ק אדמו"ר שליט"א הורה בדרכו להגברת השירה. אח"כ עוד המשיכו זמן רב לרקוד על המדרכה ועל השדרה.