י"ט כסלו תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי, י"ט כסלו

אתמול, ליל התקדש החג, חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א מהאוהל בשעה 6:08 כשהרמב"ם בידו, וכעבור כמה דקות נכנס לתפלות מנחה ומעריב. לעומדים ליד המעלית סימן בידו לשלום. בדרכו עודד את שירת הקהל "ואני אבטח בך".

בתפילת מעריב אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א את הקדישים כמנהגו בכל שנה.

באמצע קדיש תתקבל (או לפני שמו"ע) הוציא כ"ק אדמו"ר שליט"א הדף של הקדיש מסוף הסדור והניחו ליד הסידור.

אחר עלינו הניח כ"ק אדמו"ר שליט"א את הדף על הסידור ואמר מתוכו את הקדיש, ואח"כ הוציא את דפי המשניות והניחם על הדף של הקדיש ואמר מתוכם את המשניות (למשך זמן ארוך) והקדיש. אח"כ הכניס את הדף לסידור והסתובב וסימן על חלוקת דולרים.

לאחר הכרזת הגבאי בקול רם "גוט יו"ט גוט יו"ט" (ומועד תפילת שחרית), ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א וחילק לכל הנוכחים שתי דולרים לצדקה. החלוקה נמשכה כ-13 דקות.

כשעבר מר פנחס (פיטער) שי' קאלמס מלונדון חייך אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א חיוך רחב, וכן כשעבר מר טעד שי' שפיגל, ור' ברוך שי' נחשון (הצייר) חייך אליהם כ"ק אדמו"ר שליט"א. כמו"כ חייך לכמה ילדים, ולאשה אחת נתן כפליים ודיבר עמה בענינה הפרטי.

בסוף החלוקה הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א שתי דולרים להסידור, ואח"כ נתן שתי דולר להמזכיר ריב"ק שי', ויצא מביהכ"נ (בשעה 6:54) בצעדים מהירים כשהוא מעודד השירה "ואני אבטח בך" בידו הק'. בירך נוסעים למטה וגם למעלה בנוסח הרגיל.

כהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בשבת שלפני י"ט כסלו להדפיס ענינים בתושבע"פ עד בוא חג החגים – יצא לאור ה"קונטרס ע"ד חלוקת הש"ס בי"ט כסלו". הכולל ליקוט משיחות שונות מכ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לחלוקת הש"ס, המהוים יחד ביאור נפלא ועמוק בקשר של חלוקת הש"ס – נגלה דתורה – לי"ט כסלו דוקא, החג דפנימיות התורה! בהמשך אוסף אגרות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר שליט"א בנושא זה, ו"הודעה ע"ד חלוקת הש"ס" משנת תש"ט.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לשחרית בשעה 10:00 לערך. בהיכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לזאל ניגנו 'אימתי קאתי מר'. את הקדיש שלפני הודו אמר מתוך הדף.

לאחר שיר של יום התחיל לומר את הקדיש בע"פ, ואח"כ הוציא הדף והניחו על הסידור.

לאחר קדיש דרבנן סידר כ"ק אדמו"ר שליט"א את רצועת התפילין שעל זרועו באמצע "עושה שלום" והמשיך בעמדו לאחוריו עד לקראת סוף הקדיש (ע"י החיובים) שאז חזר קדימה.

בקדיש אחרי "עלינו" הטה ראשו הק' ב"עושה שלום" לשמאל ואח"כ לימין (שלא כרגיל).

כ"ק אדמו"ר שליט"א פתח את התהילים על הסידור, וכשגמר אמירת תהילים אמר את הקדיש מהדף שבתחלת התהילים. כשהתחיל לפסוע אחורה ל"עושה שלום" סגר את התהלים והניחו (במעין זריקה) על חלק העליון של הסטנדר (כפי שהוא מונח במשך התפילה).

אח"כ הוציא את הדפים של משניות מסוף הסידור ואמר מתוכם את המשניות (למשך כמה דקות) והקדיש.

הכריזו על התוועדות חסידים שתתקיים הלילה ב-770 ועל מנחה "כשיהיו מוכנים". אח"כ יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מביהכ"נ כשמעודד את שירת הקהל "ואני אבטח בך". בצאתו בירך נוסעים לדרכם. השעה היתה 10:39.

ב-1:20 יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א למקוה, בירך נוסע ונתן לו מטבע, וכן לאדם נוסף שעמד שם.

לאוהל יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 3:10, נתן מטבע (לצדקה) למשב"ק שי' ונכנס לרכב, כשתיכף לוקח את ספר הרמב"ם לידו. כרגיל סימן לשלום מתוך המכונית. ב-6:15 כבר היה כ"ק אדמו"ר שליט"א חזרה ב-770. לתפילות מנחה ומעריב יצא בשעה 6:22 לערך, ובצאתו סימן בידו לשלום. בכניסתו לביהכ"נ עודד את שירת "ואני אבטח בך".

לקראת סיום מנחה הכין כ"ק אדמו"ר שליט"א את דפי הקדיש והמשניות, ואמר את הקדיש מתוך הדף. ב'עושה שלום' שבקדיש קמא פנה תחילה לשמאלו (כבשחרית – שלא כרגיל). אח"כ הוציא הדפים של המשניות ואמר מתוכם את המשניות (רק פרק אחד) והקדיש.

אחר התפילה חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א 2 שטרות לצדקה לכאו"א. על חלוקה זו הודיע לפני התפילה. בעת החלוקה היה בפנים מאירות, וחייך לכמה מהעוברים, ביניהם ילדי משפחת שאַרף שי' וד"ר ווייס. להרה"ח רש"ז שי' גורארי' נתן שטרות נוספים. כן חייך להרבה ילדים ונשים.

כשעבר מר קאלמס שי' חייך אליו הרבי באופן מיוחד.

החלוקה ארכה כ-20 דקות. בסיום הניח 2 שטרות בסידורו, ואחר שחילק לעוד כמה הניח 2 נוספים, שאל באם כולם קיבלו, ויצא מביהכ"נ בשעה 7:07 כשהוא מעודד השירה בידו הק'. כשיצא הסתכל על המודעה שתלו במשך היום על כותל הדרומי של הביהכנ"ס: התוועדות חג הגאולה י"ט כסלו הי' תהא שנת נפלאות בכל. בירך נוסעים למטה ולמעלה, שם הוסיף בפנים מאירות "זאָל זיין בשו"ט".

השולחנות שבזאַל סודרו להתוועדות במיוחד, כשהם עומדים לאורך האולם (כהתוועדות ר"ח כסלו), עליהם פרושות מפות פלאסטיק, וערוכים היטב במאכל וב"משקה" כיאה להתוועדות חג הגאולה.

בשעה 10:00 בערך החלה ההתוועדות המרכזית ב-770 המאורגנת ע"י גבאי ביהכ"נ. שלושת חברי הבד"ץ של השכונה נשאו דברים. הרב מארלאוו ערך את סיום הש"ס. עוד רשימה ארוכה של דוברים תרמו את חלקם להתוועדות הנאה, שנמשכה והסתעפה אח"כ לכו"כ נקודות-התוועדות – עד אור הבוקר.

הערב נודע שמחר בע"ה יתקיים היחידות להאורחים שי'.