י' שבט תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ועש"ק, יו"ד שבט

הסדרים בי׳ שבט אין מה לכתוב הכל כרגיל כל שנה, כ״ק אד״ש נגש לעמוד כל הג׳ תפלות, התפלה מלה במלה בקול (מובן שבשקט קצת) — חוץ משמו״ע כמובן — , יום ו׳ כלם נסעו לאהל גם אני נסעתי כמובן והיינו שם יחד עם כ״ק אד״ש באהל ושם קרא כ״ק את הפדיונות והיה קורא וקורע ושם בתיק מיוחד ורק אחדים זרק לאן שכלם זורקים.

ערב שבת היה מאמר אחרי תפלת ערבית ד״ה באתי לגני, ערך כשעה.