י' תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק י' תמוז

לאחר התפלה התקיימה התוועדות חסידית עד לזמן המנחה ובו התוועדו אנ"ש והתמימים, דיברו המשפיע הרה"ח פינחס שי' קארף והרה"ח מרדכי שי' חן, א' הנקודות אותם הבהיר הרה"ח מרדכי שי' חן הי' "אז סאיז גענוג מיט די קרעכטצען" בכזה מצב לא צ"ל "עוד אנחה ועוד אנחה" ענין הזה זמנו בקשעהמ"ט, משא"כ במשך היום אדם צריך לדעת שהעבודה שלו צריכה להתמקד בדבר שקשה לו לעשות ובימינו מדובר בענין של עבודת השם, שכל הספיקות באמונה בביאת המשיח והפלאשע מחשבות ועניני ההבל ושטות צריך להרחיק אותם ולעורר ולפעול בכל הפעולות וזה צריך להיות עיקר ענינו בפועל ממש.

בשעה 6:30 יצאה תהלוכה גדולה לכ-15 מקומות ברחבי ניו יורק לקנארסי, איסט סייד, ועוד, ובשטורעם גדול וכ"ז לאור השטורעם הגדול אותו עורר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנה שעברה בדבר הצורך לארגן התוועדויות גדולות בקשר עם ימי י"ב י"ג תמוז, וכפי שדווח ע"י האחראים, הדבר נעשה בהצלחה גדולה מאוד.

תהלוכה זו היתה ע"י צעירי אגודת חב"ד בהנהלת הרה"ח הרה"ת דוד שי' רסקין ובארגונו של הת' יעקב שי' קוביטשעק והת' שמואל שי' ונקרט.

בשבת לא נודע כל חדש בנוגע למצב הבריאות של כ"ק אדמו"ר שליט"א,

היום אמר הד"ר רעזניק לאחד התמימים אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א מתאושש מהניתוח.

במוצאי ש"ק התקיים קידוש לבנה ברוב עם, מול בית רבינו שבבבל בארגונו של גבאי ביהכנ"ס וביהמד"ר - הרב זאב שי' כץ שהנחה את המעמד.

תחילה הקריא הר' נחמן שי' שפירא קטע משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות שבת פר' נח (ש.ז.) ע"ד עשיית קידוש לבנה ברוב פאר והדר וכו' וברוב עם. לאחמ"כ קדשו את הלבנה ואח"כ הרב שלמה שי' קונין קרא כמה פרקי תהלים פסוק בפסוק וכל הקהל אחריו, ילדי צ"ה אמרו את י"ב הפסוקים עם ההכרזה "יחי אדונינו..." והגבאי סיים בהכרזה ע"ד סיום הרמב"ם שיתקיים הערב ועל כך שביום שני, יום הבהיר י"ב תמוז (יום ההולדת וחג הגאולה של כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע) יסעו כולם לאוהל להתפלל לבריאותו השלימה והמהירה של כ"ק אדמו"ר שליט"א, המעמד ישודר לכל רחבי תבל דרך ה'הוק-אפ'.

מוצש"ק

הערב התקיימה חגיגת סיום רמב"ם ב-770, הרב מנחם שי' גערליצקי פתח והנחה את המעמד, בתחילה השמיעו ברמקול את הסיום שערך כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות "זאת חנוכה" תשמ"ו ואח"כ הוזמן הרב משה שי' סלונים לשאת דברים.

הרב משה שי' סלונים דיבר על ההתעוררות בענין ביאת משיח צדקינו ובין השאר סיפר שבתשמ"ג הוצאה לאור חוברת ובה עשרה פלפולים מגדולי תורה, המגיעים כולם למסקנא ש"הגיעה עת הגאולה ע"י נשיא דורנו".

הודעה ע"ד התכנית להו"ל חוברת זו נמסרה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, אך תגובה מהרבי לא הייתה.

בארץ התוכנית החלה לרקום עור וגידים ולהתממש ועלי הגהה מהחוברת נמסרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א וגם הפעם לא היתה כל תגובה.

עם פרסום החוברת נעשתה הארץ כמרקחה מכתבים נשלחו התקפות נשתלחו "היתכן"? וכו', לאחר זמן מסויים הורה הרבי במכתב בכתב יד קדשו "לגנוז את החוברת אע"פ שכוונתו רצוי'".

בכללות אנו רואים שבמשך השנים היו הרבה עליות וירידות בדבר הפירסום בענין המשיח, משא"כ לאחרונה הדברים ברורים ללא כל ספק וצריכים לפרסם בכל מקום ומקום את ביאת משיח צדקינו ושגם בדורינו יש א' הראוי להיות משיח.

בהמשך הוזמן הר' יהודה שי' קעלער שסיים את "הלכות שלוחין ושותפין" ואמר פלפול בענין בנין בית המקדש. הרה"ח יוסף שי' רייצעס פתח את "הלכות עבדים" וכן סיפר מעשה מזמן הרבי מהר"ש על אחד החסידים שהצדיק את הדין על חבירו ולבסוף נענש וכשבא לפני אדמו"ר המהר"ש אמר לו שאסור להצדיק את הדין על השני ואכן הנ"ל שב בתשובה ועזר לשני וכו' וכך חזר למצבו הטוב כמפורסם.

בעת חגיגת הסיום חולק משקה שנתן כ"ק אדמו"ר שליט"א בשבת שעברה, ע"י הריל"ג.

לאחמ"כ הוזמן הרה"ח ליפא שי' קורצוויל יו"ר צא"ח נה"ח באה"ק שדיבר בעניני דיומא וסיפר אשר בשנת תש"ל כשעשו סיום של ספר תורה של משיח הלך הוא והרב משה שי' סלונים למערכת העתון "ידיעות אחרונות" ודיברו כשעה ארוכה עם העורך הראשי ע"ד תוכן ומהות סיום ספר זה ולמחרת הוקדש עמוד שלם בעתון על משיח על אף שלא אמרו דברים מפורשים מי הוא וכו', ומזה רואים שכשיהודי מחליט משהו בתוקף, הדבר מתקיים.

כן סיפר שענין המשיח פועל בארץ אצל הרבה לחיזוק היהדות וכו' ובא' המקרים פגש במושבניק ששאלו: ראיתי מודעה האומרת "היכונו לביאת המשיח" איך מתכוננים לביאתו? וענה לו על זה, לאחמ"כ אמר הנ"ל: לאבא שלי קראו "שניאור זלמן" ואנו באים ממשפחה חבדי"ת אך התרחקנו משמירת תורה ומצוות לגמרי, ועתה לאחר ה'קמפיין' הזה אני מרגיש שזה מעורר בי משהו...

לאחמ"כ התיישב הקהל להתוועדות עד השעות הקטנות עם השליח הרב ליפא שי' קורצוויל, ועיקר דבריו הי' בענין השטורעם שצריך להיות בנוגע הדפסת התניות ובפרט שהרבי הורה השנה בכינוס השלוחים להרב ק. שי' בהצביעו על התניות שהדפיס הר' לייבל שי' זייאנץ, שהוא רוצה שכל שליח יעסוק בזה, ואשר ע"כ כל אחד מאתנו צריך להדפיס עוד תניא ועוד תניא, ולזה יש קשר גם לענין הגאולה, (כאן המקום להשלים, שהדפיסו תניא ב"הר סיני" במוצש"ק "שלח" ואף הספיקו ללמוד מתוך הדפים הטריים בשעת מעשה).

נודע שהיום הי' 'א'גוטער טאג' בענין בריאותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.