כ"א תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' כ"א תמוז

הערב התקימה סעודת סיום הלכות שאלה ופקדון והתחלת הלכות מלוה ולוה ב770, הרב פנחס שי' קארף למד את שיחתו המוגהת של הרבי מאשתקד, והסביר אותה בעיון בהדגשת ההוראה למעשה בנוגע לפעולות בעניני משיח, לאחמ"כ סיים הרב יהודה שי' קלער את ההלכות, אחר כך נשא דברים הרה"ח יקותיאל מנחם שי' ראפ שסיפר מופת מהרבי.

הרה"ח ישעי' שי' קליינברג דיבר דברים היוצאים מן הלב בענין הצפי' והצמאון שהרבי יבריא תיכף ומיד ויאמר שיחותיו הקדושות יחד עם חלוקת הצדקה, כפי שהי' עד עכשיו, בין השאר סיפר, שכשראה את המודעה (התלוי' ב770 בענין המשיח בשפה הרוסית) שהתפרסמה בפטרבורג, הרגיש שאם הגיעו ימים כאלו זה סימן שמשיח קרוב מאוד.

לאחמ"כ דיבר הרב ליפא שי' קורצוויל שביקש מאנ"ש והתמימים לכתוב פלפולים וחידושים ברמב"ם ולשלוח אותם לקובצי הערות או למכון הר המלך והם יענו על כל השאלות וכו', בהמשך סיפר על כמה ראשי ישיבות שמאז הוראת כ"ק אד"ש בענין לימוד הרמב"ם הם כותבים פלפולים וכו'. בסיום דבריו עורר בדבר הקמת ספריות לעניני משיח וגאולה בכל בתי כנסת ומוסדות חב"ד בעולם.

הרב קורצוויל שי' סיפר שבהוצאה הראשונה של ספר 'הר המלך' בתשמ"ו כשהודיע המזכיר הריל"ג לרבי שר' ליפא מתכונן להדפיס 'הר המלך' (עפ"י ההוראה של הרבי מפורים) לכבוד י"א ניסן, הרבי השיב _ שידפיס לר"ח ניסן, הריל"ג ענה שזה "לא בכדי שיעשו" עד אז, הרבי עבר לב' ניסן וג"כ כאן הנ"ל ענה כנ"ל וכך הדיון נמשך עד לתאריך ה' ניסן, ולפועל נערמו קשיים להדפיס במהירות שכזו ובפרט בימים הסמוכים לפסח עד שנמצא בית דפוס בחברון שברגע שבעליו שמע שזו ההוראה של הרבי הוא הסכים מיד ועזב את כל עיסוקו (הדפסת "הגדות") ובתוך יום אחד הדפיסו הכל ובג' ניסן כבר הגיע הספר לרבי שליט"א.

לאחמ"כ התוועדו לתוך הלילה הרה"ח שיעי' שי' קליינברג, הרה"ח ליפא שי' קורצוויל, הרה"ח ש. ב. שי' ליפסקער והרה"ח מנחם שי' גערליצקי ועוד.

במשך הלילה התמימים צפו בווידיאו מפארבריינגענישען ישנים מחודש אב וכו'.

הבחורים יצאו במבצע חלוקת כל ספר התניא באופן שבכל יום עד ט"ו מנחם אב ילמדו כל ספר התניא ויצאו בקריאה לסדר זאת בכל מקום ומקום כדלהלן:

בס"ד ימי חודש הגאולה חודש תמוז, הי' תהא שנת נפלאות בכל מכל כל

קריאה נרגשת לכל הת' ואנ"ש שיחיו

ע"פ האמור בספר קיצורים והערות לספר התניא: (שחולק ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, עמוד קכח סי"ח)

"ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא ואותיותיו משברות כל העלמות וההסתרים ומהפכים הקללה לברכה. בו יצאו ישראל נגד משיח צדקינו א פרק תניא בריינגט שפע ברכה והצלחה".

נעשתה ע"י התמימים ד770 חלוקת התניא דהיינו חלוקת כל ספר התניא (חמשת החלקים) באופן שכל יום עד ט"ו באב יו"ט שאין כמוהו" (מענה כ"ק אד"ש שנת תשנ"א) גומרים ללמוד (בפנים) כל התניא קדישא ע"מ שבע"ה נשבר ההעלם והסתר ונצא נאו לקבל פני משיח צדקינו ובזה קוראים אנו להת' ואנ"ש שיחיו בכל אתר ואתר מעמקא דלבא:

לסדר חלוקת התניא בכל מקום ומקום בכל מקום ומקום לפי תנאי המקום ב770 תערך בע"ה חלוקה נוספת להת' ואנ"ש בימים הראשונים דשבוע הבעל"ט.

ויה"ר שעצם ההחלטה בע"ה תמהר את בריאות וגילוי כ"ק אדמו"ר שליט"א תוי"מ ממש ויקוים הר"ת דתמוז זמן משיח תיכף ומיד, תניא מביא (מזרז) זמרה ורפואה.

המארגנים