כ"א תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני, הושענא רבה

הת' יצחק פבזנר שאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם יש לאחוז את כל הד' מינים צמוד ללב באמירת ההושענות בעת שמקיפים את הבימה, וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: לא ראיתי זאת בספרים אבל כך אני נוהג. כמובן שכולם התחילו לנהוג כן.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל בשעה 1:00. התלוו אליו הת' יהודה לייב גרונר, הת' ישראל גורדון שנהג במכונית, והרב ארי' לייב קרעמער. חזר מהאוהל בשעה 3:00.

ליל שמיני עצרת

בלילה הלכו אנ"ש והתמימים לשמח בבתי-כנסת, כמידי שנה. ההקפות נערכו בחדר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ. הי' קהל גדול מאוד. בעת אמירת פסוקי "אתה הראת" וכן בעת ההקפות בכה כ"ק אדמו"ר שליט"א. בהקפה הראשונה רקד עם הרש"ג. גם בעת אמירת הקדיש שאחרי המשניות בכה. אחרי ההקפות ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א להקפות הנערכים בביהמ"ד למטה, כמידי שנה, ורקד עם הציבור הקפה אחת.