כ"ב אלול תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

כשנכנס הרבי למנחה עמדו בפתח עניים. הרבי הוציא מטבעות והעניקם לעניים.

כשחגר הרבי את האבנט בכניסתו לתפילת מעריב הביט על הרה"ח המפורסם הרב מענדל שי' פוטערפאס שהגיע לפני מספר שעות בלוויית בנו ועוד קבוצת אנ"ש מאנגליה.

בידי הרבי היה ספר (בנוסף לסידור). הרבי אמר "קדיש יתום" אחר "עלינו לשבח" (לא ידוע על מי). אחר-כך פתח את הספר, אמר משניות ואחר-כך "קדיש דרבנן". אחר כך יצא הרבי מ-770, בידיו הק' מעטפה, ונסע לביתו.