כ"ב שבט תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני, כ"ב שבט, יארצייט הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע זי"ע

לתפילת שחרית נכנס הרבי שליט"א ב-10:05. בכניסתו עודד את השירה "שובה ה'" עד הגיעו לעמוד התפילה.

כרגיל הטעים והדגיש הרבה קטעים בתפילה. בקריאת שמע, אחז את הציציות ביד ימינו (כב"ברוך שאמר") כפי שנהג ביו"ד שבט, אך בשונה מיו"ד שבט לא הניח את ידו על עיניו כלל ואף לא נענע בראשו כרגיל.

לפני שמונה עשרה, הפסיק מעט לפני הפסוק "גואלנו ה' וגו'", ובמקומו אמר הפסוק "כי פדה . . ממנו" (שאומרים במעריב). בפתיחת הארון לקריה"ת הוציא הריב"ק את הס"ת ונתנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א. הרבי שליט"א הסתובב לימינו כמעט סיבוב שלם, ואמר "גדלו גו'" כשמגביה את הס"ת.

עלה לשלישי, ואח"כ אמר חצי קדיש (במתינות) מתוך הסידור. לאחר גלילה סימן באצבעו להפוך את הס"ת (כשהצד הרקום קדימה).

בתהילים אמר תחילת כל פרק וסיומו – בקול.

בסיום התפילה הכריז הגבאי על מועד תפילת מנחה – "כשיהיו מוכנים".

בצאתו עודד הרבי שליט"א את השירה "ניעט ניעט".

בשעה 1:45 נסע הרבי שליט"א למקוה, ובצאתו למכונית חילק מטבעות לצדקה לכל העומדים שם, אנשים נשים וטף. לפני כניסתו לרכב הביט לעבר הצלם וישינסקי שי' שעמד מהצד השני וצילם. סימן לו לשלום ואחר הרים ידו כשמטבע בתוכה וסימן לו לבוא ולקבלה. הנ"ל הגיע במהירות וקיבל את המטבע. כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך ונתן לו מטבע נוסף באמרו (ברוסית): "זהו עבור כל מאמציך, ועבור זה שהנך רץ וממהר כל הזמן".

מתוך המכונית הניף הרבי שליט"א ידו לשלום לעומדים שם.

ב-2:55 נסע הרבי שליט"א לאוהל. בצאתו חילק מטבעות לצדקה למזכירים ולעומדים בסמוך.

חזר מהאוהל ב-6:35, וכעבור כעשר דקות ירד לתפילות מנחה ומעריב. בכניסתו שרו "שובה ה'". בחזרת הש"ץ שבתפילת מנחה אמר – ובפרט את 'קדושה' – בקול ובהטעמה. ב"מודים" אמר "והמרחם" (כמנהגו בימים שאין אומרים תחנון), אף שאמרו אח"כ תחנון. לפני 'שים שלום' המתין מעט.

עם סיום תפילת מנחה עלה לבימתו, ולאחר תפילת מעריב פנה והביט לעבר הסטענדר המיועד לאמירת השיחה!

הרבי שליט"א פתח בשיחה שארכה כעשרים דקות, ובתחילתה התייחס לתאריך כ"ב בחודש האחד עשר. בהמשך דיבר בארוכה, לפי ערך, על ענינים בלתי רצויים ("ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ") שהתחלתם היתה ע"י נגיעת המלאך בכף ירך יעקב הקשור לעניין מצוות גיד הנשה, וקישר זאת לגאולה.

כשירד לחלוקת הדולרים, טרם התחיל לחלק, אמר בזה"ל: "מען גייט איצטער צו דולר'ן, וואס דאס איז פארבונדן מיט כפליים לתושיה, ביז צו תושיה האמיתית בגאולה האמיתית והשלימה".

אח"כ החל לחלק לכ"א שני דולרים. לכמה מהעוברים נתן פעמיים.

בעת החלוקה ניגנו 'האדרת והאמונה' בניגון המארש הצרפתי, ניעט ניעט, ועוד, ובניגונים אלו עודד הרבי שליט"א בחוזק רב בידו. החלוקה ארכה כ-25 דקות, ובסיומה הניח שני דולר בסידורו, ויצא כשמעודד את השירה.

היום התקיים שיעור בעניני כהונה בזאל הקטן כרגיל ביום שני.

מאוחר יותר התקיימה סעודת מצוה לרגל סיום הלכות ברמב"ם, ובסיומה התיישבו חלק מהנוכחים להתוועדות חסידית.אודיו: