כ"ב תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' כ"ב תמוז

כבכל יום גם היום מתקיים שיעור בעניני גאולה ומשיח עפ"י הוראת כ"ק אד"ש ובהסכמת הנהלה הרוחנית דהישיבה, ובנוסף לזה מידי יום חמישי מוסר א' התמימים פלפול בעניני גאולה ומשיח והיום מסר הת' צבי רודרמן שי' בענין "ואשיבה שופטיך כבראשונה", השיעור נמסר בזאל למעלה בהשתתפות ערה של תלמידי הישיבה וניכר שדבר זה מעורר ומחזק להתעסק ולהתעמק בעניני משיח וגאולה ובפרט בענין "לאפשה לה".

כמו"כ מידי ערב נמסר שיעור ע"י המשפיע הרה"ח הרה"ג ר' י.כ. בזאל למעלה בתורת כ"ק אד"ש במאמרים וכו'.