כ"ג תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

שמחת תורה

בשחרית אחרי ה"הקפות" ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א וכל הקהל עמו לביהמ"ד לקריאת-התורה. כ"ק אדמו"ר שליט"א עלה ל"חתן בראשית". את ה"מרשות" לחתן בראשית הקריא הרב אלתר דובער חסקינד, מזקני החסידים, ואמר בהתרגשות גדולה, וכשהגיע לתיבות "ועתה קום" פרץ בבכי והכריז בפעם הראשונה: "יעמוד אדוננו מורנו ורבינו הרב ר'... (שמו הק'...) בהרב ר' לוי יצחק".. אין מילים לתאר את ההתרגשות העצומה שאחזה בכל הקהל ברגע זה, והי' נראה שהוא לא אומר זאת לבדו כי אם שכל הקהל אומר זאת יחד עמו. באותם רגעים היתה לכולם הרגשה מיוחדת, והיה נראה כעין "הכתרה", אך על פני כ"ק אדמו"ר שליט"א לא הי' ניכר מאומה, מלבד שבעת הברכה על התורה בכה קצת.

אחר תפילת המנחה נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות, ונטל את ידיו הק' לסעודה. כ"ק אדמו"ר שליט"א הי' בשמחה גדולה, ומזג משקה מכוסו להרבה מהנאספים והורה להם לומר "לחיים", ולאחדים מהם הוסיף הוראות פרטיות. לרב ל.ק. אמר שצריך לוותר על רצונותיו ולקיים את רצונו של הרבי, ועי"ז יומשכו אליו כל הברכות, והשכר העיקרי הוא עצם ההתקשרות לרבי. לר' יעקב כץ אמר: "ויעקב הלך לדרכו". את הרב מנחם זאב גרינגלאס שאל למספר תלמידיו ומחונכיו, וענה שמספרם הוא פ"ו, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: פ"ו בגימטרי' שם אלקים, ויה"ר שיהי' לך תלמידים במספר "צבאות", והוסיף שבשמח"ת לא שייך ענין של ישות. אח"כ מזג כ"ק אדמו"ר שליט"א משקה להאורחים מערי השדה ודיבר בענין "שדה". כ"ק אדמו"ר שליט"א הי' בשמחה גדולה מאוד והורה לכמה מהנאספים שיהפכו את הסירטוקים שלהם. לאחד הורה שיוריד את העניבה ויאמר "לחיים". לרב אברהם העכט הורה שיאמר "לחיים" שבע פעמים. אח"כ מזג משקה להרבה בחורים, ואמר: הרי מדברים כל הזמן אודות ההכנה לביאת המשיח, וכיון ש"אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות בגופים", שהקב"ה ישלח לכם שידוכים הגונים. בתוך כל השמחה עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א על השולחן הסמוך והתחיל למזוג משקה מכוסו לכל הקהל. אופן החלוקה הי' מיוחד במינו: כ"ק אדמו"ר שליט"א הביט על כל אחד שניגש ולאחר מכן מזג לו מכוסו הק' ואחר כן ברכו. בהתוועדות נכח קהל עצום והדחיפות והדוחק היו עצומים ביותר. אחד הנוכחים השתדל מאוד שלא ידחפו אותו, והגיב כ"ק אדמו"ר שליט"א בחיוך: "קוועטשט אים, קוועטש אים"... וסיים עוד כמה מילים בנוגע להנ"ל אך הי' קשה לשמוע. אח"כ חילק משקה במיוחד לתלמידי הישיבה ודיבר שיחה בענין תפקידם. לקראת סיום ההתוועדות, בשעה 8:30, הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א שינגנו ניגון, וכל הקהל שר בהתעוררות גדולה. בסיום ההתוועדות בירך כ"ק אדמו"ר שליט"א בהמ"ז על הכוס, ואחרי זה אמר: חורף בריא ושמח, שנשמע רק בשו"ט, כאו"א בעניניו "און דער רבי שליט"א וועט אונז פירן אנטקעגען משיח'ן אין ארץ ישראל צו דער גאולה האמיתית והשלימה". ההתוועדות הסתיימה בשעה 50:8. אח"כ התפלל כ"ק אדמו"ר שליט"א תפילת ערבית, ואח"כ אמר: "דער אויבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין דער ויעקב הלך לדרכו".