כ"ה אדר-ראשון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

ש"ק פ' ויקהל כ"ה אד"ר, שבת שקלים, מבה"ח אדר שני

לאמירת תהילים נכנס הרבי בשעה 8:35, ועמד כל משך זמן אמירת התהילים, שנמשכה כשעה וחצי. כשהש"ץ סיים את התהלים עמד הרבי בקאפיטל קי"ט בסופו, השתהה מעט ואחר יצא מביהמ"ד כשהוא מעודד את השירה.

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א ב-10:35. עודד את השירה בקטעים הבאים: 'שיבנה ביהמ"ק', 'האדרת והאמונה' בניגון המארש הצרפתי, 'א-ל אדון', 'ממקומך' במנגינת "לכתחילה אריבער" – בתנועה החוזרת סימן הרבי לחזור עליה שלשה פעמים.

לאחר התפילה הכריז הגבאי על המבצע המיוחד שאורגן לקראת שבת זו, בקשר להקהלת קהילות, ועל הריקודים המתקיימים ב-770 מדי לילה מהשעה רבע לעשר עד אחת עשרה, ובמוצ"ש – מהשעה תשע עד אחת עשרה.

גם לפני ההתוועדות הכריז הרב יקותיאל שי' ראפ על הריקודים שיתקיימו הלילה ב-770, וביקש מכל הקהל לבוא ולהשתתף.

בשעה רבע לשתים בערך נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות. בדרכו למקומו ענה 'לחיים' לאורחים שעמדו בצד הדרך עם כוסיות מושטות בידיהם.

בכלל הורגשה היטב נוכחותם של האורחים שזכו להתייחסות מהרבי הן בעניית 'לחיים' והן בעידוד מיוחד לעברם.

במשך זמן כניסת הרבי לבית-המדרש עד הגיעו למקומו ניגנו את הלחן של 'ויהי בימי אחשורוש'; הרבי התיישב וטעם מהיין ומהמזונות.

אח"כ החלו (כרגיל) את הניגון 'עס קומט שוין די גאולה'.

השיחה הראשונה היתה בעלת אופי מיוחד. מלבד הזמן הרב שארכה – כחמשים דקות, היו בה ביטויים מיוחדים, והענינים הוסברו בהרחבה ובאריכות.

הנושאים שהוזכרו בשיחה היו לפי הסדר: פרשת השבוע – ויקהל, הקהלת בנ"י לא"י בשנים האחרונות כהכנה לגאולה; ההוראה מ"ויקהל" – אהבת ישראל והשפעה בדרכי נועם ובדרכי שלום דוקא, ולא להשתמש במלים חריפות; אמירת "מודה אני" מיד כשניעור משנתו – כולל השינה ד"הבלי הזמן" – עוד לפני אמירת "הריני מקבל עלי מ"ע של ואהבת לרעך כמוך"; ביאור הענין ד"מחצית השקל עשרים גרה השקל" ולא "עשר גרה", ועוד ריבוי ענינים נפלאים.

באמצע השיחה הזכיר הרבי את ביקורו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ בארץ הקודש, שזה היה משום שלא התאפשר לו לבקר על הציונים ברוסטוב ובליובאוויטש, וכתחליף לכך בא להשתטח על קברי אבות.

לאחר השיחה הראשונה ניגנו "שובה ה'", ובתנועה הידועה החל הרבי לעודד את השירה בחוזק ביד שמאלו לעבר האורחים, אחר כך המשיך לעודד ביד ימינו, ושוב עודד בשני ידיו הקדושות בבת אחת ברוב עוז ותעצומות. הקהל כולו פרץ בשירה אדירה בכל כוחו, וכך נמשך הדבר משך רגעים ארוכים ובשמחה רבה.

השיחה השניה ארכה כרבע שעה, ותוכנה היה אודות ההוראה שיש לקחת משבת זו פרשת ויקהל ופרשת שקלים – שיש לתת צדקה ללא חשבונות כמה כבר נתן וכמה נשאר לו לתת, כי "כל אשר לאיש יתן ביד נפשו". כן חזר על הביאור ד"מחצית השקל" – ע"ד "מחציתו חמשים ומאתים". כן אמר שיש לקבל החלטות מפורטות בעניני תומ"צ.

לאחר שיחה זו ניגנו את הלחן של 'ויהי בימי אחשורוש', והרבי עודד את השירה בעיקר לעבר האורחים שעמדו בפירמידה המערבית.

השיחה השלישית היתה אודות העלייה מלמטה למעלה של אלו שהכינו משקה המשמח ומהם יראו וכן יעשו.

הפעם הועמדו כארבע עשרה בקבוקים בקשר לפעולות טובות במקומות שונים ברחבי העולם, כדלהלן:

ר' דוד שי' קרפוב – עבור התוועדות במוסקבה.

ר' שלום שי' דוכמן – עבור הכנסת ס"ת שתתקיים בפלורידה.

ר' הלל שי' פבזנר, שניגש יחד עם בנו ר' יוסף יצחק שי' ועם מר יורם מרדכי שי' דרעי (שזכה בגורל לנסיעה לרבי מטעם כל הקבוצה שבאה לשבת זו) – עבור התוועדות שתתקיים בבית הספק היהודי הגדול בפריז.

ר' משיח שי' חודיידטוב, מארגון חמ"ה – עבור התוועדויות בערי רוסיה.

ר' שמואל שי' עטיה, שזכה בגורל שהתקיים ע"י תושבי נחליאל – עבור התוועדות ביישוב.

ר' אברהם שי' מייזליש – עבור התוועדות בבי"ס למלאכה בכפר חב"ד.

ר' צבי שי' שטיינמץ – עבור התוועדות של צאצאי התויו"ט ביום חמישי הקרוב.

ר' יוסף יצחק שי' איטקין – עבור התוועדות בפיטסבורג.

ר' מנחם שי' גערליצקי – עבור סיומי הלכות ברמב"ם השבוע.

הת' מ. שי' הבר והת' א. שי' עברי עבור הנוסעים בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א למרוקו.

ר' שמואל שי' פלוטקין – עבור התוועדות בברדיצ'וב.

ר' ציון שי' גבריאלוב.

לאחר סיום החלוקה החל כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל, ולפתע החל לעודד את השירה ביד ימינו בתנועות מהירות והשירה התגברה. במשך השירה טעם הרבי מהמזונות.

אחר כך פתח הרבי בשיחה הרביעית שהיתה קצרה, ובה דיבר שוב על ההוראה משבת פרשת שקלים, וההוספה בצדקה. מיד לאחר סיום השיחה הזכיר הרבי ע"ד אמירת ברכה אחרונה.

ההתוועדות הסתיימה ב-3:25 לערך.

אח"כ נעמד הרבי לתפילת מנחה, ובקריה"ת עלה לשלישי (קראו בס"ת של משיח). כשהניח המגיבה את הס"ת על שולחן הקריאה אחז הרבי במפת השולחן שלא תגלוש.

בסיום התפילה אמרו ילדי לאפיין קדיש, ובאמצע הסתובב הרבי לפתע לעברם, והביט עליהם עד שסיימו את הקדיש ואז פנה לעבר הגבאי שהכריז על זמן תפילת מעריב – בשש וחצי.

טרם צאתו עודד לעבר אנשים שאמרו 'לחיים', וכן לעבר ילדי לאפיין.

לתפילת מעריב נכנס הרבי כמה דקות לפני השעה שש וחצי, והביט על השעון. ביציאתו בירך נוסעים לדרכם.

בשעה תשע החלו הריקודים לקבלת פני משיח, כשהפעם מצטרפים אל קהל הרוקדים הקבוע – מהמקומיים – גם האורחים שבאו לשהות ב-770 בשבת זו, ואווירת השמחה מקנה להם הרגשת שמחה אמיתית ותחושת אמונה מוחשית בביאת הגאולה.

הריקודים נמשכו כמתוכנן עד השעה אחת עשרה, ובסיומם ביקשו המארגנים להזכיר לקהל על מועדי הריקודים מדי יום, ולפרסם זאת בקרב הציבור.

הלילה הגיה הרבי את דף ה"תקציר" היו"ל מיד אחר צאת השבת ע"י ועד הנחות בלה"ק.