כ"ה אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' כ"ה אלול

בימים אלו נמשכת תנופת הבנייה של החדר (עליו דיווחנו ביומנינו הקודם) במלוא הקצב. החדר נבנה ע"י קרן ועד הבנין של בית רבינו שבבבל, וביוזמתם של הגבאים - הר' זאב שי' כץ והר' יהושע שי' פינסון - ובמימונו של הנגיד החסידי הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' גוטניק - שהי' בשבוע האחרון בבית רבינו.

כנהוג בכל שנה גם הערב התקיים ב-770 כינוס מיוחד לנשי ובנות חב"ד. בכינוס זה נוהג כ"ק אד"ש להשתתף מידי שנה, אלא שהפעם (לדאבונינו) לא זכו לכך (ובעיקבות כך הכינוס התקיים לא בזמנו הרגיל (5:00 לפנות-ערב) אלא ב-9:30 בלילה). בכינוס נאמו כמה מחשובי השלוחים, הרב זושא שי' זילברשטיין ממונטריאול, הרב משה שי' ניו מאנגלי' הרב אהרן אליעזר שי' צייטלין מצפת ועוד. הנושא העיקרי הי' - כפשוט - משיח. בכינוס חולקו גם דולרים שהרבי הוציא במיוחד עבור משתתפות הכינוס.