כ"ו מרחשון תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני, כ"ו מרחשון

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לא אמרו תחנון. כביום חמישי, גם היום היתה קריה"ת על הבימה הגדולה. בעליה השניה עלה חתן בר-מצוה, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. סיום התפילה 11:01.

במשך היום נמכרו ספרים ישנים ליד 770 (וכן אתמול – ברח' קינגסטון).

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:15. בסיום התפילה (3:33) אמרו תהילים עד השעה 3:41.

למעריב נכנס בשעה 6:45. בסיום התפילה (6:58) הודיע הרב יקותיאל ראַפּ שי' אודות התוועדות "סיום הרמב"ם" שתתקיים הלילה.

בשעה 10:00 התקיים שיעור ב"מבצעים סנטר" לבוגרי קבוצה ס"ז בענין קיום המצוות לע"ל. השיעור נמסר ע"י הת' שד"ב ליפּש שי'.

לערך בשעה 10:45 נפתחה התוועדות "פינת החי" השבועית בפינה הצפונית-מזרחית של 770, בלימוד עניני גאומ"ש מתוך קונטרס "יחי המלך".

אחרי עריכת "סיום" על הלכות ברמב"ם (וחלוקת המשקה שנתן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות), נשאו דברים: הת' מאיר עזיזה שי', שסיפר על תשובה שקיבל לאחרונה מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על כך שצריך להיצמד ל"קיצוניים" (זאת אחר שדיבר עם א' השלוחים על כך שצריך להביא את המקורבים שלו ל-770 ולא לשום מקומות אחרים (וד"ל)).

הת' מנחם ישראלי שי' דיבר בענין דברי רש"י שכתוב "עפרן" בלא וא"ו כי באותו יום (בשביל אברהם) נעשה מנהיג עליהם, שכידוע שוא"ו מורה על מדת האמת, ורק כאשר יש את מדת האמת אפשר להיות מקושר לנשיא (כידוע מש"כ ב"היום יום" שבאם היה אדה"ז מוריד את התיבות "במדת אמת ליעקב" היו לו עוד חסידים רבים וכו').

בהמשך הביא גם מההפטרה של שבוע שעבר שנאמר שיואב בן צרויה היה עם אדוניהו, ואח"כ כתוב ש"הגיבורים אשר עם דוד לא היו עם אדוניהו", ולכאורה הרי יואב היה מהגיבורים אשר לדוד? אלא שברגע שעזב את דוד המלך התברר מלמפרע שהוא כלל וכלל לא היה גיבור. ומזה מובנת ההוראה בימינו אלו...

הת' אליהו יונה בנימינסאָהן שי' דיבר על המבואר ב"דבר מלכות" דשבוע זה שצריך להחדיר את ה"עצם" בגילויים, ושזה מתבטא כעת שלא עוזבים את כל הגילויים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, אלא משתתפים בזה בידענו ששם נמצא ה"עצם".

הת' אבי זילבערמאַן שי' הזכיר אודות הסיפור הידוע שהחסידים של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שהאמינו לדבריו שיתראו איתו, זכו בסוף לצאת מרוסיה ולהתראות איתו, וכך גם בזכות האמונה כיום בדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נזכה להתגלות המלאה והמושלמת.

הת' שי שרון שי' עורר על דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ב"דבר מלכות" של שבוע שעבר שצריך ללמוד את כל התו"א והלקו"ת, ובפרט בהנחה ה"בלתי מוגה" של ההתוועדות שמשווה לימוד זה ללימוד הרמב"ם – שזהו שיעור קבוע לכל דבר.

בהמשך הצטרפו להתוועדות השלוחים ר' ניצן שמחון ור' דוד גלייזער שיחיו, שהתוועדו עם התמימים עד לשעות הקטנות. בין היתר, לימד הרב גלייזער שי' ניגון (עם המילים: "הנה זה משיח בא, הוא כבר בא" וכו'), אותו זוכר מלפני עשור שנים בהתוועדויות של הרב רמי אַנטיאַן שי'.

באותה שעה התקיימה ג"כ התוועדות "סיום הרמב"ם" נוספת במרכז 770.