כ"ו סיון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק (מברכים - תמוז) כ"ו סיון

עם בוקר השכימו הבחורים בדרכם לטבול במקוה הנמצאת במרחק של כחצי שעה הליכה, גם הריל"ג הלך למקוה, אלא שהפעם שלא כבפעם הקודמת זכה לליווי גדול יותר של בחורים ששמעו על שעת כושר זו, בה ניתן לדלות ולו מעט על מצבו של הרבי וכו', אבל הקהל התאכזב מפני שברגע שמישהו ניסה לשאול שאלה את הריל"ג מיד נדחפו כל ההמון...

בכל פעם שיוצא לקהל ללכת ברחובות קרי' אם זה למקוה או לסעודת שבת, עוצרים אותם אנשים, חלקם שואל מה הראביי עדיין בביה"ר? חלקם מתעניין איך מרגיש הרבי ומה מצב בריאותו ההתענינות רבה ומקווים שתפילתם של רבים תזרז ותמהר את רפואתו השלימה של כ"ק אד"ש.

לאמירת תהלים ניגש הש"צ בעל החזקה ב-770 ר' בערל שי' ליפסקר, עם סיום אמירת התהלים ניגש הריל"ג ומסר שוב הודעה והפעם הודיע שב"ה א דורך געגיינגען ביים רבין א רואיקה נאכט והרבי שליט"א נח עד הבוקר, ועתה הרבי יושב. הד"ר שהי' אצל הרבי בדק ומצא שהריאות נקיים ב"ה ואין חום, הוא שאל את הרבי אם הרבי מרגיש יותר טוב מאתמול, והשיב בחיוב, ומסר שהרבי נראה טוב יותר מאתמול, ושבע"ה נזכה בקרוב לרפו"ש. עם תום דבריו שאלוהו האם מסר לרבי כבשבוע שעבר שהגיע קהל גדול והולכים לתהלוכה והשיב שמסר וביקש ברכה בשביל התהלוכה וכ"ק אד"ש הניד בראשו לברכה. מאוחר יותר נודע מהרי"ק שהריל"ג קידש בליל ש"ק וכ"ק אד"ש ענה אמן.

בזמן התפילה נודע שהבוקר הוציא כ"ק אד"ש בקבוק משקה עבור סעודת הודאה לרגל כ"ח סיון שתתקיים ביום ב' בשעה 1:45 אחה"צ בביה"ר 'הר סיני' ע"י אגודת חסידי חב"ד, והרב ק. שאל את כ"ק אד"ש אם ברצונו לתת משקה וכ"ק אד"ש מזג בעצמו מהבקבוק לכוס והרב ק. אמר לחיים וביקש ברכה להצלחה וכ"ק אד"ש ענה לחיים (אמן), אח"כ מזג הר' ק. לשאר חברי המזכירות שנכחו שם וכ"ק אד"ש ענה לכולם 'לחיים'.

עם סיום התפילה הודיע הרב כץ על אמירת תהלים היומי 'ליום השבת' נוסף על השיעור החדשי, וכן קאפיטל צ"א פסוק בפסוק. לאחמ"כ הודיע על מועד תפילת מנחה ועל התהלוכה. הרב משה קוטלרסקי בישר לקהל על המשקה שהרבי הוציא לכינוס הנ"ל.

לאחר התפילה ערכו הכהנים ששהו בביה"ר "ברכת כהנים" לכ"ק אד"ש (יצויין שהמצאם של הכהנים בביה"ר מהווה בעי' לא קטנה [והרבנים עצמם התקשו לפסוק לכאן או לכאן מאחר שאינם בקיאים במיקום וכו'] ובטח מצאו להם על מי שיסמוכו).

החתנים ערכו קידוש ארעי בביה"ר, ע"י אמירת לחיים, טעימת מזונות ואיחולים זה לזה, מאוחר יותר בביהכנ"ס "אורח חיים" התקיימה התוועדות חסידית בקידוש של החתן מאנגל, בו התוועדו כמה משפיעים ושלוחים, והיתה אווירה מאוד שמחה כב¬770, ראש הדוברים הי' המשפיע ר' פנחס שי' קארף ואתו הרב מוטל שי' חן (בר"ב), הרב זליג שי' כצמן, הרב ניסן שי' מאנגל, הרב ישראל שי' דערן והרב אברהם שי' ליפסקר, הנושא הי' בקשר לתוכן פרשת השבוע - המרגלים, המעפילים וכו' - בימינו אלה ובהקשר לביאת המשיח וכו', והכל מתוך אהבת רעים וכו' ומתוך אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והבכן הי' שעדיין לא עשו מספיק להפיץ את ענין הגאולה בכל הדרכים ובאופן המתקבל. היו יכולים לשבת עד מאוחר אלא שהאחראים ביקשו שיפנו את המקום מחמת קידוש ה' - שהרי קיבלו את המקום רק ע"מ לאכול בו, וצריכים לנקות הכל ולהחזירו למצבו הקודם. גם ב-770 התקיימה התוועדות חסידית בה התוועדו המשפיעים ר' י. כ. ור' חיים שי' סעריברנסקי, ההתוועדות נמשכה עד השעה 5 לערך.

לתפילת מנחה ירד הריל"ג בשעה 7:00 לערך ומסר שהמצב יותר טוב, ובכלל כל הזמן המצב יותר ויותר טוב. לאחר תפילת מנחה יצאו בתהלוכה לאותם המקומות אליהם הלכו בשבת שעברה, הפעם בקבוצות יותר גדולות מחמת ריבוי הבחורים. חלק מהבחורים והבע"ב נשארו לסדר ניגונים בו ניגנו את כל ניגוני הרביים כנהוג ביו"ט, ואמירת מאמר ע"י הרב מיכאל שי' זעליגזאן, חלקם השלימו שיעורים ואמרו תהלים וכו'.

לתפילת ערבית ירד הריל"ג והפעם לא דיבר לפני הקהל כי לא הי' בפיו כל חדש, אלא שלאחר התפילה ניגש אליו א' התמימים כדי לאמת מספר שמועות א) בדבר השמועה שהרבי ישב כ-5 שעות במשך היום, והשיב בחיוב. ב) האם הי' קידוש היום בצהריים כבליל ש"ק, והשיב בחיוב (פי' הדבר שהריל"ג קידש). ג) מה הי' עם הבקבוק משקה לעזרת אחים, והשיב שלא ידוע לו על כזה בקבוק אלא מה שהוא קיבל זה משקה לברית אברהם של הר' מוטל שי' קנלסקי שעורך ביום ראשון מסיבה, והרבי מזג בעצמו לכוס וכו' וכ"ז הי' היום לאחר הקידוש בחדרו. וכשנשאל האם ידוע מתי הרבי יחזור ל-770, השיב בשלילה.

כפי הנודע הכינוס שיתקיים ביום ב' ייערך בצהרי היום (שלא כרגיל), כי רוצים להודות גם לנשיאות בית הרפואה שהפרעזידנט שלה יכול להופיע רק באמצע היום.

ביום שבת קודש הגיעו כמה עשרות יונגלייט ובחורים, 'רגלי' מקראון הייטס, מהם שמענו שלא קיבלו שום פאקס כבשבוע שעבר, וזאת משום שלא היו חדשות מיוחדות, כן נודע שב-770 מורגש שקהל גדול איננו בשבת, וזה כבר סמוך ליציאתם של רבים מהשכונה לקאנטרי...

עם צאת השבת נסעו רבים חזרה לקראון הייטס, וגם הפעם עמדו לרשותם אוטובוסים של אהלי תורה ע"י 'אהבת חסד', בלילה התקיימה ב-770 מסיבת "צאתכם לשלום" ל¬155 המדריכים והשלוחים היוצאים לארגן את מחנות הקייץ וכו' במדינות 'חבר העמים' (בריה"מ לשעבר), בין הנואמים הי' הרב שלום בער שי' לוין שפתח ב"טייערע שלוחים" ודיבר על השנה הקשה שעברה על הפעילים ברוסי' ואוקראינה וכו' שהגיעו עד סף שבירה ח"ו, ושבחסדי השי"ת הצליחו בחודש האחרון לאחוז במושכות ולהציל את כל הפעילות והמוסדות, ועורר בהתלהבות על גודל התפקיד והזכות של אלו שנוסעים לשם לנהל ולארגן את פעילות הקיץ באופן הטוב ביותר וכפי שע"ע היתה הצלחה גדולה ובמיוחד עם הילדים, כן יהי' גם עתה בעזהי"ת. "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"...