כ"ז תשרי תשכ"ה

מתוך יומן 770
יומן 770

שבת קודש פרשת בראשית, כ"ז תשרי תשכ"ה

התחילו תהילים כרגיל בכל "שבת מברכים" בשעה 8:30. גמרו אמירתו בשעה 10:15. הרבי ירד לתפילה בשעה 10:30. במפטיר קרא ב' ההפטרות של האשכנזים והספרדים ולא כמובא בסידור (ראה להלן). הורה לנגן "האדרת והאמונה" וכן "הוא אלוקינו". כשהכריזו המולד (לפני שמברכים החודש), נשען הרבי בפניו על ידו הק', אימץ מצחו, אחר כך נזקף כשבירכו החודש. התפילה הסתיימה כרגיל.

ההתוועדות התחילה בשעה 1:30 (רק 20 דקות אחרי שגמרו את התפילה). הרבי עושה קידוש בישיבה. "על כן בירך" אומר בשקט. באמירת הברכה "בורא פרי הגפן" מתרומם מעט.

בתחילת ההתוועדות דיבר מעניין שבת בראשית "אזוי ווי מ'שטעלט זיך אוועק וכו'". אחר כך דיבר בנוגע להפטרה, שבשנת תרצ"ה בווארשה שאל על כך את אדמו"ר מוהריי"צ וענה לו שצריך לומר רק הפטרה ראשונה, ושאל אותו הרבי "הרי אמרתם לי לומר ב' ההפטרות", והשיב "זו הוראה רק לנשיא".

בשיחה השנייה, דיבר הרבי מעניין התחלת התורה ב'בראשית', באות בי"ת ולא באות אל"ף. מאמר חסידות ד"ה "בראשית ברא אלוקים" ואחריו שתי שיחות נוספות. אחר כך הייתה מכירת המצוות. כאשר נתנו לר' יוחנן גורדון שטריימל, הרבי הגיב: "שינוי לבוש וגם שינוי לשון, שיאמר איזה דבר תורה". הוא סיפר את הסיפור הידוע אודות תלמידו של הבעל שם טוב שרצה לנסוע לארץ ישראל, וכשירד לטבול ראה שהוא בארץ ישראל ובירושלים, ובבית קודש הקודשים הנה הוא רואה את מזיבוז, והבין שאבן השתיה היא כאן אצל הבעל שם טוב... כוונתו של ר' יוחנן בסיפור זה היתה ברורה והרבי חייך בשמעו את הסיפור...

אחר מנחה הורה לנגן "הושיעה את עמך". נכנס לחדרו ויצא כעבור 2 דקות והלך לביתו. חזר אחרי 7:00 ואז התפללו מעריב.

הלך לביתו בשעה 8:30.