כ"ח תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' כ"ח תמוז

נודע שאתמול הוציאו את האינפוזי' וב"ה המצב חוזר להיות כפי שהי' עד לט"ז סיון (ענין המרה).

היום ביקר ד"ר טישהאלץ אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א וזאת כמנהגו לבוא כמ"פ בשבוע כדי לעמוד מקרוב אחר ההתקדמות וכו' וכפי הנודע בד"כ הרבי מחייך אליו, והפעם חייך אליו באופן יוצא מן הרגיל.

כמו"כ עפ"י חוו"ד כל הרופאים ענין הדיבור צריך לחזור בע"ה בכל רגע, (להעיר משיחת קודש כ"ק אד"ש לפני שנה בר"ח מנחם אב ע"ד ענין הדיבור וז"ל: "ועוד - והוא העיקר - שמכיון שאהרן קשור עם ה"גואל ראשון" משה רבינו, ועד ש"הוא יהי' לך לפה", שהוא מביא לידי גילוי - עד בדיבור ממש - את הענינים של "גואל ראשון הוא גואל אחרון")"...

הרה"ח ר' ח.מ.א. שי' חודקוב ערך היום ביקור בישיבת תות"ל 770, ולאמ"כ נכנס למזכירות.

הערב בשעה 9:30 התקיים מטעם הרבנים כינוס רב משתתפים בקשר עם הוראת כ"ק אד"ש ע"כ שבימי בין המצרים צ"ל שטורעם גדול בענין לימוד בית הבחירה ועניני גאולה ומשיח.

את הכינוס הנחה בטוב טעם, הרב שלמה שי' מג'סקי, כשבתחלת דבריו עורר ע"כ שאנו עומדים היום חמשה חדשים לאחר האירוע ועדיין לא נושענו!

בתחילה הוזמן הרב נחמן שי' שפירא שלימד (מתוך הספר ולצורך כך הדפיסו קטע מהשיחה של שנה שעברה יחד עם צילום מהלכות בית הבחירה כדלהלן) כמה אותיות מהשיחה המוגהת מאשתקד בה עורר כ"ק אד"ש על ב' ענינים הנ"ל.

הרב שלום שי' חריטונוב לימד כמה הלכות (מתוך הספר, כנ"ל) בהלכות בית הבחירה עם ביאורי כ"ק אד"ש. אחריו דיבר הרב יהודה קלמן שי' מרלו שעורר חזק על עניני משיח וגאולה.

לאחמ"כ הוזמן הרה"ח ר' י.כ.. הר' י.כ. שי' חזר על שיחת כ"ק אד"ש בענין "ובנימין בכה על צואריו". כן עורר כדרכו בתקופה האחרונה - על עיקר ההדגשה שצריכה להיות היום שזהו החיזוק באמונה בביאת המשיח ובפעולות המביאות לכך, כמו"כ עורר ע"כ שבהקשר לבריאות כ"ק אד"ש צריכים תחלה לקיים את הוראתו המפורשת של כ"ק אד"ש מ-ג' שבט, והיא הלימוד בשיחותיו ובמאמריו של כ"ק אד"ש. ולאחמ"כ אפשר גם לומר תהלים אבל גם זה לא באופן של בכי' ומתוך ייאוש וכו' שבכך אין שום תועלת ואדרבה!

לאחמ"כ דיבר (באנגלית) השליח ר' זושא שי' זילברשטיין (באנגלית) שגם הוא עורר חזק מאוד בענין המשיח. אחריו דיבר הרב ש. ז. שי' גורארי' ולסיום הוזמן הרה"ח דוד שי' רסקין שעורר על ענין חלוקת התניא ע"י התמימים וקרא לרבים להצטרף לזה.

המנחה סיים בברכה שנזכה שהרבי יהי' בריא תיכף ומיד ממש!

ליד הפתח עמד הת' שניאור זלמן שי' פבזנר (העומד מאחורי מבצע לימוד כל ספר התניא) ובידו אחז בדפים שבו יכל כל מאן דבעי לרשום א"ע ולהצטרף למבצע ועשרות מאנ"ש נענו בשמחה לדבר, ובסיום הערב נודע שכבר גמרו את המחזור השני של החלוקה.