כ"ט אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' כ"ט אלול - ערב ראש השנה

בשעה 12:30 נכנסו כל חברי המזכירות אל הקודש פנימה, והרב חיים מרדכי אייזיק שי' חודקוב מסר לכ"ק אד"ש את הפ"נ הכללי, ובירך את כ"ק אד"ש - בשם כל אנ"ש וחברי המזכירות - בכתיבה וחתימה טובה ורפואה שלימה וקרובה, וכ"ק אד"ש הניד בראשו הק' לחיוב. המעמד נמשך כדקה.

בשעה 1:30 לערך, נכנס (בהסכמת כ"ק אד"ש) הרב שניאור זלמן שי' גורארי' (מוועד רבני ליובאוויטש הכללי וחבר אגודת חסידי חב"ד) אל הקודש פנימה. נתן לכ"ק אד"ש פ"נ ובירך את כ"ק אד"ש בבריאות ובכתיבה וחתימה טובה, והרבי הניד בראשו כו"כ פעמים. הוא שהה בקודש פנימה במשך כשתי דקות.

עם שחר, בשעה 7:00, התקיימה אמירת הסליחות - של ערב ראש השנה - בציבור, ומיד לאחמ"כ תפילת שחרית. מאוחר יותר בשעה 10:30 החל כינוס התפלה באוהל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בנוכחות קהל רב. כנהוג בפעמים הקודמות קראו את ה'מענה לשון' וכשהגיעו לקריאת הפ"נ, ניגש א' מזקני החסידים ומשרידי ליובאוויטש שבליובאוויטש - הרב יהודה שי' חיטריק - לקוראו על הציון הקדוש, ובעת הקריאה געה בבכי'.

הבאס'ס לאהל יצאו במשך כל שעות היום.

שלא ככל ערב ראש השנה שהרבי נוהג לנסוע לאוהל, הרי שהיום הרבי לא נסע, וכפי ששמענו מא' החסידים - שנסע היום לאוהל - "זה למעלה משלושים שנה - שבער"ה אני נוסע עם הרבי לאוהל, ובר"ה אני שומע את תקיעותיו. ואילו היום..."

במשך היום השלימו את ה'פכים קטנים' שנותר לעשות בבניית החדר המיוחד, והדביקו על 2 מהשמשות חתיכת ניילון מיוחדת שאוטמת אותם באופן שאפשר לראות רק מצד א'. את החלון השלישי השאירו ללא כיסוי זה, וזאת למקרה והרבי יאפשר לקהל לראותו. בנוסף לכל אלו הרכיבו גם תריסים מיוחדים לכל ג' החלונות. בחדר שמו גם - סמוך לחלון - שולחן שישמש לרבי שליט"א להנחת המחזור וכו'.