כ"ט מרחשון תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק כ"ט מ"ח מבה"ח כסלו: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 8:10, ירד לההילים 9:30. אד"ש גמר לפני החזן ותהחיל לומר בע"פ קטורת, ובאמצע ניגש לשולחן ולקח סידור ואמר, ואח"ז החזיר אותו למקומו. ירד להתפילה 10:40, התפלל עד ב"ש ואח"ז הביט בתניא, ואח"ז המשיך עד שמו"ע. בב"ש ובחזרת הש"ץ הביט בסידור, ולפני קריה"ת הביט בליקוטי שיחות, וכך הביט גם באמצע קריה"ת, והשתיר (?) עם סדורו וגם הביט עד רביעי, ואח"ז הביט בחומש. נגמרה התפילה 12:35.

ירד להתוועדות 1:35, השיחה הראשונה הי' בנוגע לפרשה, ואח"ז הי' מאמר בתור שיחה, והתחיל ויתן לך. אח"ז ניגשו עם המשקה, וגם אני ניגשתי ואמר לי "בשעה טובה ומוצלחת ושיחלק בין המסובים". ואח"ז הי' שיחה בנוגע לאיזה מתנגד שדיבר בכינוס אגו"י על ליובאוויטש ועל יצחק אבינו ועל אדה"ז, אמר אד"ש: על יצחק אבינו אמר שאהב יצחק את עשו מפני שצד ציד בפיו, ז"א מפני שהביא לו אוכל אז אהב אותו, ושאל אד"ש איך יכולים לומר על יצחק אבינו כך? וגם אמר אד"ש שאפילו מתנגדים צריכים לומר כל יום עקידת יצחק! ואמר אד"ש שהשידוך של ליבאוויטש עם יצחק אבינו אנו שמח! אבל איך הי' יכול לומר כך ואף אחד לא חילק עליו? ועוד שעשו אותו נשיא הכבוד. הבאסטענער דיבר אז בכינוס שדיבר הראש ישיבה על דעת עצמו, וגם ע"ז אמר אד"ש שכל אחד פיחד לדבר ואמרו שהראש ישיבה לא יודע על תערובות שרוקדים, ועל הרש"י, שרש"י מתרץ את יצחק אבינו הוא לא יודע... ויכול להיות שהוא ראש ישיבה יותר גדול מיצחק אבינו כי לו יש כמה מאות וליצחק הי' כמה!! ואח"ז אמר אד"ש שכאן לא יושנים! כאן הי' מרוצה שיושנים ורק עשרה אנשים היו שומעים הי' מספיק, וגם לא ישנים רק בקושיא של רש"י, יש רק עשרה ששומעים! ואמר אד"ש לא רציתי לדבר בנוגע לזה אלא חיכיתי כל השבוע ולא ראיתי שלאחד זה איכפת שנגע לליובאוויטש את אדה"ז ואת יצחק אבינו!!! ואח"ז ביאר אד"ש את הרש"י כ"ז א-יב. נגמרה ההתוועדות שעה 4:15, ואד"ש מיהר מאוד ומיד נכנס למנחה, וגם הלך מהר הביתה. אד"ש חזר מביתו 5:10, נכנס למעריב 5:20, ונסע הביתה 6:15.